Gohirio'r 'Hawl i Brynu' i ateb y galw am dai 

Mae nifer o gynghorau lleol yn ystyried rhoi’r ‘Hawl i Brynu’ o’r neilltu am bum mlynedd fel y bydd digon o dai cymdeithasol ar gael yng Nghymru. Meddai llefarydd ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA): “Un o flaenoriaethau’r... darllen mwy
 
Dydd Iau, 10 Mawrth 2016 Categorïau: Newyddion

Cyflwyno rhaglen 'Gweithio gydag Awtistiaeth' yn ysgolion cynradd Cymru 

Diben rhaglen ‘Dysgu gydag Awtistiaeth’ yw codi ymwybyddiaeth o awtistiaeth ymhlith plant ysgolion cynradd Cymru. Mae’r rhaglen wedi’i llunio ar y cyd â chynghorau Casnewydd, Tor-faen a Chaerffili a bydd yn cynnig i broffesiynolion, rhieni,... darllen mwy
 
Dydd Iau, 03 Mawrth 2016 Categorïau: Newyddion

WLGA o blaid bod yn aelod o Undeb Ewrop 

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn gryf o’r farn y dylai’r Deyrnas Gyfunol fod yn aelod o Undeb Ewrop. Mae wedi mynegi’r farn honno eto ar ôl cadarnhad y bydd refferendwm am aelodaeth y Deyrnas Gyfunol o Undeb Ewrop ar 23ain Mehefin... darllen mwy
 
Dydd Llun, 22 Chwefror 2016 Categorïau: Ewrop Newyddion

Menter nofio'n rhad ac am ddim i bobl y lluoedd arfog yng Nghymru 

Bydd cynghorau lleol Cymru yn ymwneud â menter arloesol trwy gynnig cyfle i’r rhai sydd, neu a fu, yn y lluoedd arfog nofio’n rhad ac am ddim. Bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi £100,000 i ariannu’r nofio, y fenter ddiweddaraf mewn pecyn cynyddol o... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 03 Chwefror 2016 Categorïau: Newyddion

Gofyn am gymorth i ateb gofynion statudol 

Mae’r cynghorau lleol wedi gofyn am ragor o gymorth ariannol i ateb gofynion Mesur yr Amgylchedd a fydd gerbron y Cynulliad Cenedlaethol heddiw. Er eu bod yn croesawu’r mesur yn ffordd bwysig o fynd i’r afael â’r newid hinsoddol a gofalu y bydd... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 02 Chwefror 2016 Categorïau: Newyddion

Llai o gostau tirlenwi 

Mae’r cynghorau lleol wedi gwario llai o lawer ar gostau tirlenwi dros y pedair blynedd diwethaf o ganlyniad i ragori ym maes ailgylchu. Mae amcangyfrif bod costau wedi gostwng o 23% ac mae cyfanswm y sbwriel sy’n cael ei gladdu wedi gostwng at... darllen mwy
 
Dydd Iau, 21 Ionawr 2016 Categorïau: Newyddion

Adroddiad Cynghrair y Trethdalwyr 

Mae WLGA wedi ymateb i feirniadaeth Cynghrair y Trethdalwyr am faint o iawndal mae cynghorau lleol wedi’i roi, gan ddatgan bod prosesau cadarn ar waith i ddiogelu coffrau cyhoeddus rhag twyll. Meddai llefarydd ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol... darllen mwy
 
Dydd Iau, 21 Ionawr 2016 Categorïau: Newyddion

Barn y Prif Archwilydd am wasanaethau cyhoeddus 

Mewn adroddiad a gyhoeddodd heddiw, mae’r Prif Archwilydd wedi tynnu sylw at faint o wasanaethau cyhoeddus Cymru sy’n parhau i weithio’n dda er bod arian yn brin. Er bod ei adroddiad, ‘Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus 2015’, yn gofyn i wasanaethau... darllen mwy
 
Dydd Iau, 17 Rhagfyr 2015 Categorïau: Newyddion

Cystal ag y gallai fod yn y sefyllfa sydd ohoni 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi faint o arian y bydd yn ei roi i’r cynghorau lleol ac mae’n ymddangos na fydd eu cyllidebau’n crebachu gymaint y tro hwn. Yn y sefyllfa sydd ohoni, dyma ddyraniad y bydd cynghorau lleol yn fodlon arno. Fe... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 09 Rhagfyr 2015 Categorïau: Newyddion

Cydnabod cais y cynghorau o ran gwasanaethau ataliol 

Mae cyllideb arfaethedig Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod angen buddsoddi yn y gwasanaethau ataliol ac yn awgrymu y bydd cynghorau lleol yn cael eu diogelu i ryw raddau yn y dyfodol. Meddai’r Cynghorydd Aaron Shotton (Sir y Fflint), Dirprwy... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 08 Rhagfyr 2015
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30