Mesur 'Llywodraeth Leol' Cymru - Datganiad WLGA 

Daw Mesur ‘Llywodraeth Leol’ Cymru yn sgîl Papur Gwyn ‘Grym i Bobl Leol’ gyhoeddodd Llywodraeth Cymru eleni. Mae’n manylu ar y bwriad i ad-drefnu maes llywodraeth leol megis faint y byddai modd ei arbed, faint fyddai’r gost yn y lle cyntaf a faint o ... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 24 Tachwedd 2015 Categorïau: Newyddion

'Gwir brawf datganoli, gwasanaethau cyhoeddus rhagorol' - 40 rheswm dros wneud pethau'n wahanol 

Mae arweinyddion y cynghorau lleol wedi cyhoeddi maniffesto uchelgeisiol gan ofyn i lywodraeth nesaf Cymru amlygu hyder a galluogi pob cyngor i gydweithio â phobl ei fro er mwyn diogelu gwasanaethau lleol. Hyblygrwydd a rhyddid sydd wrth wraidd y ... darllen mwy
 
Dydd Llun, 23 Tachwedd 2015 Categorïau: Newyddion

Cyflenwi gwasanaethau lleol yng Nghymru ar adeg o gyni ariannol 

Cyflenwi gwasanaethau lleol yng Nghymru ar adeg o gyni ariannol – datganiad ar y cyd rhwng Llywodraeth Leol yng Nghymru a Llywodraeth Cymru Mae gwasanaethau cyhoeddus yn bwysig ym marn Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Leol yng Nghymru. Rydym yn... darllen mwy
 
Dydd Llun, 23 Tachwedd 2015 Categorïau: Newyddion

Gweithio gyda'n gilydd i daclo cyni ariannol 

Cafodd cynhadledd ei chynnal yng Nghaerdydd y bore yma i drafod effaith yr heriau cyllid ar wasanaethau cyhoeddus. Yn y gynhadledd, a gafodd ei chynnal ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru a Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC), daeth... darllen mwy
 
Dydd Iau, 19 Tachwedd 2015 Categorïau: Newyddion

Mynnu trafodaeth gytbwys am gyflogau 

Mae WLGA wedi ymateb i adroddiadau yn y wasg am gyflogau swyddogion uchelradd y cynghorau lleol yn ddiweddar trwy ofyn am drafodaeth gytbwys am y pwnc. Er bod WLGA yn cydnabod y dylai fod archwilio a thryloywder o ran cyflogau’r sector cyhoeddus... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 10 Tachwedd 2015 Categorïau: Newyddion

Undebau llafur a chynghorau lleol Cymru yn erbyn Mesur yr Undebau Llafur 

Mae Unsain Cymru wedi ymuno ag undebau llafur eraill ym maes llywodraeth leol, ynghyd â’r cynghorau lleol, i wrthwynebu Mesur yr Undebau Llafur. Mae undebau Unsain, GMB a UNITE yn hybu datganiad y cytunodd Cyngor Cyswllt Cymru arno. Yn ôl y... darllen mwy
 
Dydd Iau, 29 Hydref 2015 Categorïau: Newyddion

Dim cyfuno cynghorau cyn etholiad 2016 

Mae pedwerydd cam y drafodaeth am Fesur Llywodraeth Leol Cymru yn y Cynulliad wedi dod i ben bellach. Felly, dim ond ar ôl mis Mai 2016 y bydd modd ailgydio ym mhroses ad-drefnu’r cynghorau lleol. Yng ngoleuni hynny, mae WLGA wedi gofyn eto i... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 21 Hydref 2015 Categorïau: Newyddion

Trafod tynged gwasanaethau gofal i blant 

Bydd WLGA heddiw yn hwyluso trafodaeth ymhlith rhai o aelodau’r Cynulliad ac amryw lunwyr polisïau ynglŷn ag angen gwasanaethau gofal lleol o’r radd flaenaf i blant. Mae tystiolaeth y bydd gofal rhagorol i blant yn tueddu i effeithio’n fawr... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 20 Hydref 2015 Categorïau: Newyddion

Rhybudd am gwtogi ar wasanaethau cynghorau lleol 

Mae Swyddfa Archwilio Cymru wedi rhybuddio mewn adroddiad fod toriadau yng nghyllidebau’r cynghorau lleol yn amharu ar wasanaethau i bobl hŷn. Mae adroddiad ‘Cynnal Annibyniaeth Pobl Hŷn: Ydy cynghorau’n gwneud digon?’ yn rhybuddio bod toriadau... darllen mwy
 
Dydd Iau, 15 Hydref 2015 Categorïau: Newyddion

Cynghorau'n lleisio gwrthwynebiad i'r Bil Undebau Llafur drafft 

Mae WLGA, sef y sefydliad cyflogwyr ar gyfer llywodraeth leol yng Nghymru, wedi lleisio ei phryder ynglŷn â Bil Undebau Llafur drafft Llywodraeth y Deyrnas Unedig. Gan werthfawrogi’r ymagwedd partneriaeth gymdeithasol a arferir yng Nghymru rhwng... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 13 Hydref 2015 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30