Cryfder ar y cyd 

Yn sgîl cytundeb yn ystod cyfarfod Cyngor WLGA ddydd Gwener 1af Gorffennaf, meddai llefarydd ar ran WLGA: “Mae’r cynghorau lleol yn falch o hybu natur amryfal pob cymuned o Fae Caerdydd i Fangor. Mae gyda nhw hanes o oddefgarwch sydd wrth wraidd... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 05 Gorffennaf 2016 Categorïau: Newyddion

Gwefan hysbysu newydd er lles pobl Cymru 

Mae gwefan arloesol wedi’i chyflwyno i helpu pobl Cymru i ddod o hyd i’r wybodaeth a’r cynghorion y bydd eu heisiau arnyn nhw i fynnu gwasanaethau cymorth. Cyflwynwyd gwefan Dewis Cymru yn ystod Cynhadledd y Gwasanaethau Cymdeithasol ac mae’n... darllen mwy
 
Dydd Iau, 30 Mehefin 2016 Categorïau: Newyddion

Cyfarfod timau ifanc i hybu gwaith ieuenctid 

Bydd timau ifanc o bob cwr o Gymru yn cwrdd ym Mhowys heddiw yn rhan o raglen genedlaethol sydd wedi’i threfnu i hybu gwaith ieuenctid. Mae WLGA wedi cydlynu achlysur cenedlaethol y datblygu timau ar y cyd â Brigâd 160 yn Aberhonddu a Thîm Estyn... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 28 Mehefin 2016 Categorïau: Newyddion

Pryder am effaith y refferendwm ar wasanaethau 

Mae WLGA yn cydnabod ac yn parchu canlyniad y refferendwm am Undeb Ewrop a phenderfyniad etholwyr Cymru i roi’r gorau i aelodaeth ohono. Dyma newid syfrdanol ym mholisi’r Deyrnas Gyfunol a bydd angen peth amser i gnoi cil ar y goblygiadau. Bydd... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 24 Mehefin 2016 Categorïau: Ewrop Newyddion

Datganiad WLGA: Ad-drefnu Llywodraeth Leol yng Nghymru - Pwyso a mesur 

Bu arweinyddion y cynghorau lleol yn yr Wyddgrug heddiw ar gyfer cyfarfod Pwyllgor Cydlynu WLGA. Ystyriodd y pwyllgor amryw faterion gan gynnwys cabinet llywodraeth newydd Cymru ac ad-drefnu maes llywodraeth leol. Cyhoeddodd y datganiad isod... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 27 Mai 2016 Categorïau: Newyddion

Croesawu newid agwedd ynglŷn â’r ad-drefnu 

Mae cynghorau lleol Cymru wedi croesawu awgrym y Prif Weinidog y gallai Llywodraeth Cymru ar ei newydd wedd ailystyried y bwriad i ad-drefnu maes llywodraeth leol. Mae hynny wedi dod ar ôl cryn dipyn o ddyfalu dros y blynyddoedd, ynghyd ag amryw... darllen mwy
 
Dydd Llun, 23 Mai 2016 Categorïau: Newyddion

Cymdeithasau Cymru a’r Alban o blaid parhau yn Undeb Ewrop 

A’r refferendwm am Undeb Ewrop ar 23ain Mehefin yn prysur nesáu, mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) a Chymdeithas Awdurdodau Lleol yr Alban (COSLA) wedi mynegi eu cefnogaeth dros barhau’n aelod o’r undeb. Mae amryw resymau dros hynny... darllen mwy
 
Dydd Llun, 16 Mai 2016 Categorïau: Ewrop Newyddion

Diolch i staff y cynghorau am weinyddu etholiadau 

Mae WLGA wedi diolch i swyddogion etholiadol a gweithwyr eraill y cynghorau lleol am weinyddu prosesau ethol aelodau’r Cynulliad a’r comisiynwyr dros faterion plismona a throseddu yn dda. Meddai Steve Thomas CBE, Prif Weithredwr WLGA: “Diolch... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 06 Mai 2016 Categorïau: Newyddion

Pecyn cymorth newydd ar gyfer asesu poblogaethau yn ôl Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cy 

Mae Asiantaeth Gwella’r Gwasanaethau Cymdeithasol (SSIA) wedi bod yn cydweithio â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru a phartneriaid eraill i lunio pecyn cymorth ar gyfer adroddiadau asesu poblogaethau, un o ofynion Deddf... darllen mwy
 
Dydd Iau, 07 Ebrill 2016 Categorïau: Newyddion

Deddf newydd ar gyfer gofal cymdeithasol 

Daeth deddf newydd sydd i newid yn llwyr ein ffordd o roi gwasanaethau cymdeithasol i rym heddiw, a bydd rôl flaengar i’r cynghorau lleol o ran ei rhoi ar waith. Nod Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru 2014 yw gofalu bod gofal a... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 06 Ebrill 2016 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30