Gwasanaeth materion mabwysiadu Cymru 

Bydd rôl flaengar i’r cynghorau lleol o ran cynnal gwasanaeth newydd fydd yn cyflymu ac yn gwella proses mabwysiadu plant yng Nghymru. Mae’r Dirprwy Weinidog dros y Gwasanaethau Cymdeithasol, Gwenda Thomas AC, wedi cyhoeddi bod disgwyl y bydd... darllen mwy
 
Dydd Iau, 05 Mehefin 2014 Categorïau: Newyddion

Croesawu rhagor o graffu 

Mae WLGA wedi cadarnhau heddiw fod byd llywodraeth leol wedi ymrwymo i ofalu y bydd penderfyniadau allweddol sy’n effeithio ar gymunedau lleol mor dryloyw ag y bo modd. Daw’r ymrwymiad hwnnw yn sgîl adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru sy’n dweud... darllen mwy
 
Dydd Iau, 29 Mai 2014 Categorïau: Newyddion

Gofyn am eglurdeb o ran ariannu'r cynghorau 

Mae WLGA wedi gofyn heddiw i Lywodraeth Cymru ddweud yn eglur faint o arian fydd ar gael i’r cynghorau lleol. Mewn llythyr i Bwyllgor y Cyfrifon Cyhoeddus, mae WLGA wedi gofyn i Lywodraeth Cymru roi amcangyfrifon eglurach a manylach mewn da bryd ... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 20 Mai 2014 Categorïau: Newyddion

Teyrnged i'r Cynghorydd Anthony Christopher 

Mae’n ddrwg gan WLGA glywed bod y Cynghorydd Anthony Christopher, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, wedi marw. Mae brwydr Anthony yn erbyn cancr dros yr 11 mlynedd diwethaf wedi bod yn un hir ac anodd ond, er gwaetha’r... darllen mwy
 
Dydd Iau, 15 Mai 2014 Categorïau: Newyddion

WLGA yn croesawu'r rhaglen newydd i wella ysgolion 

Mae WLGA wedi croesawu rhaglen gwerth miliynau o bunnoedd sydd wedi’i lansio i wella ysgolion. Bydd yn cynorthwyo deugain o ysgolion uwchradd yng Nghymru. Drwy ganolbwyntio’n uniongyrchol ar ysgolion sy’n wynebu’r amgylchiadau anoddaf, nod ‘Her... darllen mwy
 
Dydd Iau, 01 Mai 2014 Categorïau: Newyddion

Costau cynnal a chadw'r ffyrdd 

Mae WLGA wedi ymateb i adroddiad Cymdeithas Asffalt am gostau cynyddol cynnal a chadw rhwydwaith ffyrdd Cymru. Mae’r adroddiad yn amcangyfrif y bydd angen £440 miliwn ar gyfer cynnal a chadw yn y dyfodol er gwaetha’r ffaith bod y cynghorau lleol ... darllen mwy
 
Dydd Iau, 03 Ebrill 2014 Categorïau: Newyddion

Cynyddu treth y cyngor ar ail gartrefi 

Mae byd llywodraeth leol wedi croesawu cynnig Llywodraeth Cymru y dylai fod hawl gan bob cyngor i gynyddu ei dreth ar ail gartrefi. Yn ôl y cynnig, bydd modd i bob cyngor gloriannu effaith ail gartrefi ar ei gymunedau a phenderfynu a ddylai... darllen mwy
 
Dydd Iau, 03 Ebrill 2014 Categorïau: Newyddion

Ymgyrch 'Rwy'n gwybod am awtistiaeth' i nodi Diwrnod Awtistiaeth y Byd 

Yn rhan o Ddiwrnod Awtistiaeth y Byd, mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn helpu i hyrwyddo cyfres o adnoddau newydd ar y we fel y gall plant ddysgu rhagor am awtistiaeth. Mae’r adnoddau newydd wedi’u llunio trwy Gynllun Gweithredu Strategol ... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 02 Ebrill 2014 Categorïau: Newyddion

Rôl ehangach ym maes iechyd y cyhoedd? 

Mae WLGA wedi croesawu Papur Gwyn yn rhan o fwriad Llywodraeth Cymru i gyflwyno mesur ynglŷn ag iechyd y cyhoedd yn y pen draw. Meddai’r Cynghorydd Neil Moore (Bro Morgannwg), Llefarydd WLGA dros Wasanaethau Rheoleiddio a Rheng Flaen: “Un o... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 02 Ebrill 2014 Categorïau: Newyddion

Mae'r cynghorau'n croesawu trafodaethau am dynged byd llywodraeth leol Cymru 

Mae WLGA wedi croesawu’r cyfle gynigiodd Prif Weinidog Cymru, y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, i gynnal rhagor o drafodaethau am dynged maes llywodraeth leol. Mewn cyfarfod yn yr Wyddgrug heddiw, cytunodd aelodau WLGA yn unfryd i gynnal... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 28 Mawrth 2014 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30