Ymateb WLGA i sylwadau prif weithredwr cwmni Iceland, Malcolm Walker 

Gan ymateb i ddatganiad Prif Weithredwr Iceland Food (Malcolm Walker) mai cynghorau, ysgolion ac ysbytai sydd ar fai am sgandal y cig ceffyl, meddai Prif Weithredwr WLGA, Steve Thomas: “Yn y bôn, diben sylwadau prif weithredwr cwmni Iceland yw... darllen mwy
 
Dydd Llun, 18 Chwefror 2013 Categorïau: Newyddion

Ymdrech byd llywodraeth leol i ddiogelu bwyd 

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) wedi sicrhau pawb heddiw fod yr awdurdodau lleol yn cadw llygad barcud ar gwmnïau sy’n gwerthu cig iddyn nhw ar ôl iddi ddod i’r amlwg bod cig ceffyl ar werth yn y Deyrnas Gyfunol. Mae cwmnïau y... darllen mwy
 
Dydd Llun, 11 Chwefror 2013 Categorïau: Newyddion

Cais llwyddiannus am gytundeb trin gwastraff 

Llongyfarchodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) Brosiect Gwyrdd heddiw am bennu’r cais sydd orau ganddo ynglŷn â thrin gwastraff yn y de-ddwyrain. Yn unol â strategaeth Llywodraeth Cymru, ‘Tuag at Gymru Ddiwastraff’, sefydlodd rhai... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 01 Chwefror 2013 Categorïau: Newyddion

Cytundeb ffrwythau a llysiau i gwmnau lleol 

Mae 14 o gynghorau Cymru wedi rhoi hwb ariannol i bum cwmni lleol trwy roi iddyn nhw gytundeb sylweddol ar gyfer ffrwythau a llysiau ffres. Llywiodd Consortiwm Prynu Cymru bartneriaeth o awdurdodau lleol oedd yn cydweithio i hwyluso arbedion... darllen mwy
 
Dydd Iau, 31 Ionawr 2013 Categorïau: Newyddion

Mesur Gofal Cymdeithasol cyfle i newid 

Croesawodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) Fesur ‘Gofal Cymdeithasol a Lles’ Cymru heddiw yn gyfle i lunio cyfundrefn gynaladwy ym maes gofal cymdeithasol. Cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog dros Blant a’r Gwasanaethau Cymdeithasol, Gwenda... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 29 Ionawr 2013 Categorïau: Newyddion

Diogelu cymunedau a chwmnau'r gogledd yn well 

Mae arweinyddion cynghorau Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd a Wrecsam wedi ymrwymo'n gadarn i gydweithio â'i gilydd ynglŷn â blaenoriaethau gorfodi Llywodraeth Cymru er diogelwch y cyhoedd gan gynnwys rhannu gwybodaeth ac... darllen mwy
 
Dydd Llun, 28 Ionawr 2013 Categorïau: Newyddion

Cynnal gwasanaethau addysg Cymru yn y dyfodol 

Gan ymateb i gyhoeddiad Leighton Andrews AC, y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau, mae arweinyddion y 22 gyngor wedi pwysleisio mai addysg yw eu prif flaenoriaeth a bod byd llywodraeth leol am wella deilliannau addysgol plant a phobl ifanc a chodi... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 23 Ionawr 2013 Categorïau: Newyddion

Pwysigrwydd band eang i dwf Cymru 

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) wedi croesawu’r cyhoeddiad bod gwaith wedi dechrau i ddatblygu isadeiledd band eang cyflym yng Nghymru. Yn sgîl cyhoeddiad Llywodraeth Cymru yn ddiweddar, bydd Rhaglen ‘Superfast Cymru’ yn... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 22 Ionawr 2013 Categorïau: Newyddion

Arian ar gyfer budd-dal treth y cyngor 

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) wedi croesawu arian Llywodraeth Cymru i helpu’r rhai sy’n hawlio budd-dal treth y cyngor yn y wlad hon. Ar ôl i Lywodraeth San Steffan ddiwygio’r wladwriaeth les, fe fyddai’r rhai sy’n hawlio budd-dal ... darllen mwy
 
Dydd Llun, 21 Ionawr 2013 Categorïau: Newyddion

Oes dinasyddiaeth ddigidol ar y gorwel 

Yn sgîl y cyhoeddiad bod bwriad i fuddsoddi bron £40 miliwn mewn gwasanaethau band eang ar gyfer ysgolion, mae’r cynghorau lleol ar flaen o gad o ran dysgu digidol. Bydd Grant ‘Dysgu yng Nghymru Ddigidol’ mae Llywodraeth Cymru newydd ei sefydlu... darllen mwy
 
Dydd Llun, 14 Ionawr 2013 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30