Rhaglen Gwella Gwyliau’r Haf ‘Bwyd a Hwyl'

Beth yw Rhaglen ‘Bwyd a Hwyl’?

Mae’r rhaglen ar waith yn yr ysgolion i gynnig prydau o safon, sesiynau addysgu am fwyd a maetheg a gweithgareddau corfforol a sesiynau ymhelaethu i blant ardaloedd difreintiedig dros wyliau’r haf.

Partneriaeth Bwyd Caerdydd luniodd y rhaglen a’i phrofi yn 2015. Mae wedi ennill gwobrau cenedlaethol ym meysydd bwyd ac arlwyo. Yn 2016, cynhaliodd WLGA y rhaglen trwy arbrawf mewn 10 ysgol ledled y wlad, ar y cyd â phum awdurdod lleol a thri bwrdd iechyd. Prifysgol Caerdydd werthusodd y rhaglen ac fe cyhoeddiwyd adroddiad gwerthuso Rhaglen Cyfoethogi Gwyliau'r Ysgol Bwyd a Hwyl Cymru 2016 amdani fis Ionawr 2017.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ariannu’n rhannol broses cyflwyno’r rhaglen i 39 o ysgolion yn ardaloedd 12 awdurdod lleol a phob un o’r saith bwrdd iechyd yn 2017 fel y byddai o leiaf 12 diwrnod o fwyd a hwyl ar gael i ryw 1,500 o ddisgyblion yn ystod chwe wythnos gwyliau’r haf.

Pam mae angen y rhaglen?

Gan nad yw brecwast na chinio ar gael yn rhad ac am ddim yn ystod gwyliau’r haf, fe fydd rhai plant yn dioddef am na all eu teuluoedd fforddio bwyd maethlon. Ar ben hynny, bydd rhai plant yn dioddef o achos ynysu cymdeithasol a diffyg y symbylu deallusol sydd ar gael yn yr ysgol neu trwy weithgareddau’r teulu fel arfer. Gall hynny amharu ar eu cyrhaeddiad addysgol.

Mae prinder bwyd ymhlith y tlodion yn broblem gynyddol yng Nghymru ac mae’r ffaith bod mwy a mwy o gronfeydd bwyd yn dystiolaeth amlwg. Mae Llywodraeth Cymru wedi ceisio mynd i’r afael â hynny trwy sefydlu Cynghrair Tlodi Bwyd Cymru ac ymrwymo i gydweithio â’r ysgolion i hybu gweithgarwch ac ymwybyddiaeth ynglŷn â phwysigrwydd dewis ffordd iach o fyw a chynnig gwasanaethau ehangach megis gofal plant a chyfle i ddefnyddio cyfleusterau pob cymuned.

Mae clybiau bwyd a hwyl yn ymwneud â thair prif flaenoriaeth a bennodd Sefydliad Polisïau Cyhoeddus Cymru yn 2016: ansicrwydd ynglŷn â bwyd, methu â defnyddio cyfleusterau ysgolion i’r eithaf i gynnig gwasanaethau i bob cymuned a llesiant teimladol plant yr ysgolion cynradd.  Gall y clybiau helpu i gyflawni saith nod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn ôl pum egwyddor datblygu cynaladwy, hefyd.

Beth yw prif fuddion y rhaglen?

  • Llai o brinder bwyd ac ynysu cymdeithasol dros y gwyliau
  • Symbylu deallusol
  • Hybu ffyrdd iach o fyw
  • Cynnig hwyl a gweithgareddau corfforol
  • Helpu asiantaethau i gydweithio
  • Cynnwys plant yn y penderfyniadau
  • Defnyddio cyfleusterau cyfredol yn well
  • Ymgysylltu â chymunedau
  • Cynnig gwaith cyflogedig a gwirfoddol
  • Tynnu sylw at wasanaethau priodol eraill

Events

Ar y cyd â Llywodraeth Cymru a Phartneriaeth Bwyd Caerdydd, cynhaliodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) seminar lle daeth pobl berthnasol o bob cwr o’r wlad at ei gilydd i gnoi cil ar yr hyn ddeilliodd o’r rhaglen arbrofol yn 2016 a thrafod sut y bydden nhw’n cyflwyno fersiwn 2017. Y gynulleidfa ar gyfer y seminar oedd gweithwyr arlwyo’r awdurdodau lleol, staff ymbortheg/gweithgareddau corfforol/chwaraeon y byrddau iechyd lleol, staff Rhaglen ‘Cymunedau’n Gyntaf’, Rhwydwaith Ymarferwyr Ysgolion Iach Cymru, prifathrawon a’r rhai hoffai gydlynu’r rhaglen yn eu hysgolion dros yr haf nesaf. Y bwriad ydy cynnal ail achlysur cenedlaethol dros Gaeaf 2017.


Dolenni: Canlyniadau SHEP Cymru 2016 - Prifysgol Caerdydd / Cymru sy'n addas ar gyfer plant - Comisiynydd Plant Cymru / Beth yw ‘Bwyd a Hwyl’ SHEP? / Cyflwyno SHEP Cymru – Gareth Thomas / Cyd-destun y DU - Lindsay Graham


Mae rhagor o fanylion gan Christina Powdrill, Gydlynydd Rhaglen Cyfoethogi Gwyliau’r Ysgol yn adeilad WLGA: 029 2046 8678 neu christina.powdrill@wlga.gov.uk

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30