Graddau Safon Uwch yn parhau i wella

Dydd Iau, 16 Awst 2018

Bu Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn llongyfarch disgyblion ar draws Cymru heddiw ar eu llwyddiant yn eu arholiadau Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru.

Mae’r nifer o ddisgyblion a lwyddodd i gyrraedd graddau A* wedi codi i 8.7% o ymgeiswyr – y canlyniad gorau ers cyflwyno’r gradd yma, gyda’r nifer o ddisgyblion yn cyrraedd A*-A hefyd wedi cynyddu unwaith eto eleni yn dilyn y patrwm sydd wedi ei sefydlu yn y blynyddoedd diweddar. Mae cynnydd o 1 pwynt canran yn nifer y disgyblion yn cyrraedd graddau A*-C.

Enillodd 97.7% y Dystysgrif Her Sgiliau fel rhan o Fagloriaeth Cymru, sydd yn gynnydd o 3.7 pwynt canran ers 2017. Llwyddodd 80.9% o ymgeiswyr yng Nghymhwyster Uwch Bagloriaeth Cymru – cynnydd o 2.2 pwynt canran.

 

Dywedodd Llefarydd WLGA dros Addysg, y Cynghorydd Debbie Wilcox (Casnewydd):

“Fel cyn athrawes, rwy’n gwybod o brofiad am y straen sy’n cael ei brofi gan bawb sy’n gysylltiedig a diwrnod canlyniadau. Hoffwn longyfarch yr holl ddisgyblion heddiw am eu hymdrechion diwyd a’u gwaith caled, ac i ddymuno’r gorau oll iddyn nhw ym mha bynnag lwybr y bydden nhw’n dewis ei ddilyn.

“Ac wrth gwrs, fedrwn ni ddim anghofio rôl allweddol rhieni, athrawon a staff ysgol wrth hybu a chefnogi pob disgybl i gyrraedd eu llawn botensial. Mae pawb sy’n rhan o’r gyfundrefn addysg yng Nghymru ar bob lefel wedi ymrwymo i roi’r cyfleon gorau i ddisgyblion, ac i ddarparu awyrgylch sy’n cyfoethogi ac yn gefnogol er mwyn eu galluogi i gyflawni eu potensial ac i ddatblygu fel unigolion.”

 

-DIWEDD-

 

Categorïau: Dysgu gydol oes Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30