Ceisiadau ar gyfer SHEP 2018

Dylai ysgolion sy’n dymuno cyflwyno SHEP yn ystod haf 2018 gysylltu â Chydgysylltydd SHEP yr Awdurdod Lleol neu eu Grŵp Llywio Lleol.

Dylai Awdurdodau Lleol sy’n dymuno sefydlu SHEP:

  • Nodi unigolion yn eu hawdurdod lleol a allai fod yn addas i wasanaethu ar grŵp llywio a fydd yn gyfrifol am reoli’r SHEP yn lleol
  • Sefydlu grŵp llywio sy’n cynnwys cynrychiolwyr o wasanaeth arlwyo’r awdurdod addysg lleol, darparwyr gweithgareddau corfforol/chwaraeon yr awdurdod lleol, gwasanaeth deieteg y bwrdd iechyd lleol, y tîm Ysgolion Iach lleol ac ysgolion sy’n cymryd rhan yn y rhaglen, ymysg eraill. Gall cynrychiolaeth o ysgolion y rhaglen fod yn fwy priodol ar ôl cyfarfod cyntaf y grŵp llywio, gan ddibynnu ar y diddordeb
  • Nodi Cydgysylltydd SHEP yr Awdurdod Lleol o blith y grŵp llywio
  • Targedu ysgolion cymwys sydd â chymhwysedd Prydau Ysgol Am Ddim (cofnod 3 blynedd ar gyfartaledd ar wefan Fy Ysgol Leol) o fwy na 18.2% mewn ysgolion cynradd a 17.5% mewn ysgolion uwchradd
  • Cwblhau’r Ffurflen Gais am Arian Cyfatebol, sy’n cael ei llofnodi gan bob parti perthnasol, a chyflwyno un ffurflen fesul awdurdod lleol i CLlLC cyn 26 Ionawr 2018. Dyma’r manylion cyswllt i gyflwyno Ffurflen Gais am Arian Cyfatebol: Christina Powdrill, Cydgysylltydd SHEP - christina.powdrill@wlga.gov.uk / Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Tŷ Llywodraeth Leol, Rhodfa Drake, Caerdydd, CF10 4LG
  • Bydd CLlLC yn hysbysu Grŵpiau Llywio Lleol am ei phenderfyniad erbyn 9 Chwefror 2018, gan nodi y bydd dyraniad o ysgolion i bob awdurdod yn dibynnu ar nifer y ceisiadau sy’n cyrraedd gan awdurdodau lleol a’r cyllid sydd ar gael

Mae rhagor o wybodaeth gan: Christina Powdrill, Cydgysylltydd SHEP - christina.powdrill@wlga.gov.uk

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30