Gwasanaethau cyhoeddus lleol yn perfformio’n dda, yn ôl arolwg diweddaraf

Dydd Llun, 26 Mehefin 2017

Mae pobl yng Nghymru yn fodlon â gwasanaethau lleol cyhoeddus megis llyfrgelloedd, ailgylchu, ysgolion a gwasanaethau cymdeithasol, yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol Cymru diweddaraf a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru heddiw.

Wrth ymateb i’r Arolwg Cenedlaethol, dywedodd y Cynghorydd Hugh Evans OBE (Sir Ddinbych), Llefarydd WLGA dros Wella: “

“Mae’r arolwg hwn yn rhoi braslun gwerthfawr o agweddau’r cyhoedd tuag at wasanaethau cyhoedus, eu cymunedau, a’u synnwr o lesiant.  Mae’n galonogol, er gwaethaf yr heriau o lymder parhaus, bod synnwyr y cyhoedd o lesiant a’u barn am wasanaethau cyhoeddus yn aros yn uchel.”

“Dywedodd dros hanner o bobl bod eu cyngor nid yn unig yn darparu gwasanaethau lleol da, ond rhai o ansawdd uchel sydd yn ryfeddol o ystyried cyfnod o doriadau fel erioed o’r blaen i lawer o wasanaethau lleol, ac yn destament i ymdrechion gweithluoedd dyfal cynghorau Cymru. Mae data perfformiad yn cefnogi canfyddiad y cyhoedd yn glir ac yn dangos bod gwasanaethau wedi gwella dros y blynyddoedd gyda 65% o ddangosyddion cymharol cynghorau yn gwella yn ystod 2015-16. Mae hyn yn adeiladu ar bron i ddegawd o welliannau cyson ar draws dangosyddion perfformiad cynghorau.”

Dengys Arolwg Cenedlaethol Cymru bod 48% o bobl yn cytuno bod eu cyngor yn darparu gwasanaethau o ansawdd uchel yn 2015-16, er bod hyn wedi disgyn o 57% um 2013-14, gan adlewyrchu effaith llymder. Mae’n cymharu’n ffafriol â’r Alban sydd ar 46%. Mae barn y cyhoedd ar wasanaethau unigol yn cynnwys:

70% o bobl yn dweud bod gwasanaethau cefnogi a gofal cymdeithasol yn rhagorol neu yn dda;

Cyfradd ar y cyfan ar gyfer addysg oedd 6.2 allan o 10, ond bod gan rieni farn mwy bositif, gyda 90% o rieni yn fodlon gydag ysgol gynradd eu plentyn ac 85% yn fodlon gydag ysgol uwchradd eu plentyn;

82% o bobl yn fodlon gyda gwasanaethau ailgylchu eu cyngor;

95% o’r rheiny a ymwelodd â llyfrgell cyhoeddus yn fodlon gyda’u profiad; ac

85% o bobl yn yr arolwg yn fodlon gyda’u hardal leol fel lle i fyw.

Ychwanegodd y Cynghorydd Evans:

“Fodd bynnag, mae’r arolwg yn dangos bod boddhad y cyhoedd mewn rhai gwasanaethau wedi disgyn a bod hefyd ardaloedd eraill sydd angen gwella, megis ymgysylltu â’r cyhoedd. Mae cynghorau yn ymgysylltu yn rhagweithiol gyda’u cymunedau trwy ddeialog gyson gyda chynghorwyr i ymgynghoriadau ffurfiol a rhaglenni ymgysylltu, ond mae wastad lle i wella wrth sicrhau bod cymunedau yn ymwybodol o sut a pham y mae penderfyniadau yn cael eu gwneud a sut y gallen nhw helpu i gyfrannu a dylanwadu arnyn nhw.”

Er bod hyn yn cynnwys penderfyniadau sy’n cael eu gwneud gan yr holl bartneriaid lleol a bod yr arolwg wedi ei gynnal yn dilyn y ddadl Brexit ar sofraniaeth, bydd yn rhaid i gynghorwyr a chynghorau weithio’n galetach i ymgysylltu’n rhagweithiol gyda ac i gynnwys cymunedau lleol mewn gwneud penderfyniadau’n lleol, a llunio a darparu gwasanaethau.”

 

Nodiadau i Olygyddion

Gellir gweld gwybodaeth am berfformiad awdurdodau lleol yma: http://www.mylocalcouncil.info/default.aspx?lang=cy-GB   

Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru ar gael yma: http://gov.wales/statistics-and-research/national-survey/?tab=current&skip=1&lang=cy

 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 07553 655939
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30