Cyflwyniad I Lwybr Canser NERS

Seilir Cynllun Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff Cymru (NERS) ar yr arfer gorau o’r DU, a’r sylfaen dystiolaeth bresennol, gan weithredu yn ôl Safonau Cenedlaethol. Mae’r cynllun wedi cael ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru, gan weithio mewn partneriaeth â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Awdurdodau Lleol, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Byrddau Iechyd Lleol. Mae’r canllawiau hyn wedi cael eu cefnogi gan Macmillan

Safonau Ansawdd

Mae pob protocol sydd wedi’i ddefnyddio yn y rhaglen yn adlewyrchu’r arferion gorau ac yn cyd-fynd â’r canllawiau cenedlaethol presennol.

Mae gan bob arbenigwr ymarfer corff sy’n ymwneud â’r cynllun gymwysterau sy’n gyfwerth â’r rhai sydd wedi’u rhestru yn Fframwaith Cwrícwlwm y Cymwyseddau: http://gov.wales/topics/educationandskills/qualificationsinwales/creditqualificationsframework/?lang=en

Mae pob arbenigwr ymarfer corff:

  • wedi cyflawni o leiaf Lefel 3 y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol;
  • wedi ennill cymhwyster Hyfforddwr Adfer Cleifion Cancr trwy Ymarfer, neu’n astudio ar ei gyfer;
  • wedi’i yswirio’n briodol ac ar Gofrestr yr Arbenigwyr Ymarfer Corff;
  • yn defnyddio’r deunydd cymeradwy i’w helpu i gynnal rhaglenni.
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30