Cynllun Busnes WLGA 2016-17

Mae Cynllun Busnes WLGA 201617 wedi’i baratoi yn ôl ymrwymiadau ein maniffesto ni,  ‘Atebolrwydd Lleol 201621: Cynllun ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus Cymru’, sef:

  • Ymrwymo’n eglur i gydweithio – rhaid i Lywodraeth Cymru esbonio ei bwriad yn  eglur yngln â thynged, rolau a chyfrifoldebau’r cynghorau lleol ac amserlen yr ad drefnu.  Bydd yn hanfodol ymrwymo i lywodraethu Cymru ar y cyd fel y gall cyrff  gwladol a lleol gydweithio yn ôl egwyddorion eglur, cydbarch a chydddealltwriaeth
  • Ariannu teg a hyblyg – mae angen rhagor o annibyniaeth a rhyddid ariannol ar bob  cyngor lleol fel y gall ymateb i anghenion a blaenoriaethau yn ei fro.  Dylai grantiau  penodol fod yn rhan o’r dyraniad cyffredinol a dylai Llywodraeth Cymru ymrwymo i  ddyrannu arian ar gyfer cyfnodau hwy na blwyddyn fel y gall cynghorau gynllunio’n  fwy effeithiol a phennu costau a modd ariannu unrhyw fentrau a deddfau newydd
  • Cadw’r grym mor agos at y bobl ag y bo modd – dylai Llywodraeth Cymru ymrwymo  i weithredu yn ôl Siarter Llywodraeth Leol Ewrop a’r egwyddor y dylai grym fod mor  agos at y bobl ag y bo modd.  Mae rôl strategol eglur i Lywodraeth Cymru ond hoffai  cynghorau lleol iddi ddatganoli pwerau ymhellach – y tu hwnt i Fae Caerdydd – i fyd  llywodraeth leol a’i gymunedau

Mae yn ein maniffesto 40 blaenoriaeth allweddol y dylai llywodraeth nesaf y wlad eu trafod  er mwyn helpu’r awdurdodau lleol i ymateb i anawsterau ac anghenion lleol a chyfrannu at  wireddu uchelgeisiau a deilliannau gwladol. Yn bwysicach fyth, byddan nhw’n helpu pob un  o’r cynghorau lleol i gyflawni blaenoriaethau yn eu hardaloedd nhw yn ôl chwe thema, sef:

  • Arian 
  • Rhyddid a hyblygrwydd lleol
  • Ysgolion 
  • Gofal iechyd a chymdeithasol 
  • Tai a’r amgylchedd  
  • Swyddi ac adfywio

Mae’r cynllun busnes newydd yn amlinellu’r hyn rydyn ni am ei wneud i gyflawni’r nodau hynny, y prif flaenoriaethau rydyn ni wedi’u pennu a’r camau rydyn ni’n bwriadu eu cymryd. Byddwn ni’n rhoi gwybod am ein cynnydd yn fynych i Isbwyllgor Rheoli ac Archwilio WLGA  ac yn rhoi adroddiad gerbron Cyngor WLGA bob blwyddyn. 


Mae rhagor o wybodaeth gan: Daniel Hurford

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30