Rhaglen Cefnogi Trosglwyddiad Brexit ar gyfer Awdurdodau Lleol Cymru

Mae CLlLC wedi llwyddo gyda chais am arian o Gronfa Trosglwyddo UE Llywodraeth Cymru, a sefydlwyd i helpu gwasanaethau cyhoeddus a busnesau Cymru i baratoi ar gyfer Brexit. Bydd CLlLC yn defnyddio’r cyllid o £150k i ddarparu Rhaglen Cefnogi Trosglwyddiad Brexit ar gyfer Awdurdodau Lleol Cymru.  

Nodau’r rhaglen fydd sicrhau nad yw awdurdodau lleol Cymru yn dyblygu gwaith wrth baratoi ar gyfer Brexit; sicrhau bod pob awdurdod lleol yng Nghymru yr un mor barod ar gyfer Brexit mewn sectorau allweddol; a sefydlu rhaglen gyfathrebu mwy ffurfiol, dwy ffordd, rhwng awdurdodau lleol a’r rhai hynny sy’n cynllunio ar gyfer Brexit yn Llywodraethau Cymru a’r DU.

Bydd gweithgareddau dan y rhaglen gefnogi yn cynnwys trefnu digwyddiadau (cenedlaethol a rhanbarthol), cynhyrchu pecynnau ac adnoddau eraill a chomisiynu ymchwil ar faterion lle bydd Brexit yn effeithio yn sylweddol ar lywodraeth leol. Darperir y rhaglen rhwng rŵan ac Ebrill 2019.

Information about the activities under our Brexit Transition Support Programme and the associated resources will be available on this webpage. The business plan is an evolving document but you are welcome to request a copy of that at any time.

Bydd wybodaeth am y gweithgareddau o dan ein Rhaglen Cefnogi Trosglwyddiad Brexit a’r adnoddau cysylltiedig ar gael ar y wefan hon. Mae’r cynllun busnes yn ddogfen sy’n datblygu ond mae croeso i chi ofyn am gopi ohoni ar unrhyw adeg. 

 

Mae rhagor o wybodaeth gan: Neville Rookes


Llywodraeth Cymru - Paratoi Cymru

Agorwch y ddolen yma

CLlLC - Brexit

Agorwch y ddolen yma

Brexit - Datganiadau i'r Wasg CLlLC

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30