Dyddiad

Ymchwiliad Tystiolaeth CLlLC
Gorffennaf & Tachwedd

Ymchwiliad i COVID-19 a'i effaith ar faterion sy'n ymwneud â chylch gwaith y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau                            

Tystiolaeth a gyflwynwyd

Gweddarllediad

Llywodraeth Lleol                                                               

 

Gweddarllediad

Tai

 

Tystiolaeth a gyflwynwyd

Gweddarllediad

Y Sector Gwirfoddol 

Mehefin

Ymchwiliad i effaith argyfwng Covid-19 ar blant a phobl ifanc yng Nghymru

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Tystiolaeth a gyflwynwyd

Gweddarllediad

Mai & Medi

Ymchwiliad i effaith Covid-19, a'r modd y mae'n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Tystiolaeth a gyflwynwyd

Gweddarllediad

 

Tystiolaeth a gyflwynwyd

Gweddarllediad

Dyddiad

Ymchwiliad Tystiolaeth CLlLC

Medi                       

Hawliau plant yng Nghymru

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

Tystiolaeth a gyflwynwyd                        

Gorffennaf

Ymchwiliad i eiddo gwag

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Tystiolaeth a gyflwynwyd

Gweddarllediad

Mehefin

Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru

Y Pwyllgor Cyllid

Tystiolaeth a gyflwynwyd

Gweddarllediad

Mai

Papur Gwyn ar Wella Trafnidiaeth Gyhoeddus

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Tystiolaeth a gyflwynwyd
Mai

Gwaith dilynol ar ein parodrwydd i ymadael â’r UE

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Tystiolaeth a gyflwynwyd
Mai

Darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Tystiolaeth a gyflwynwyd
Mawrth

Iechyd meddwl yng nghyd-destun plismona a dalfa’r heddlu

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Tystiolaeth a gyflwynwyd
Ionawr

Datblygu Trafnidiaeth Cymru yn y dyfodol

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Tystiolaeth a gyflwynwyd

Ymchwiliadau pwyllgorau 2018

Dyddiad

Ymchwiliad Tystiolaeth CLlLC

Rhagfyr                 

Rôl celfyddydau a diwylliant wrth fynd i'r afael â thlodi ac allgáu cymdeithasol

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Tystiolaeth a gyflwynwyd                                

Tachwedd

Gwefru cerbydau trydan yng Nghymru

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Tystiolaeth a gyflwynwyd
Medi

Effaith Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 mewn perthynas â Gofalwyr

Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon 

Tystiolaeth a gyflwynwyd

Gweddarllediad

Medi

Amrywiaeth ym maes llywodraeth leol

Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol

Tystiolaeth a gyflwynwyd

Gweddarllediad

Medi

Cefnogi a hybu’r Gymraeg: Ymchwiliad i’r cyd-destun deddfwriaethol a pholisi ac yn ehangach

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Tystiolaeth a gyflwynwyd

Mehefin

Addasiadau Tai

Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Tystiolaeth a gyflwynwyd

Gweddarllediad

Mehefin

Y Rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif

Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Tystiolaeth a gyflwynwyd

Gweddarllediad

Mai

Paratoadau yr hyn a fydd yn disodli cyllid yr UE yng Nghymru

Y Pwyllgor Cyllid

Tystiolaeth a gyflwynwyd

Gweddarllediad

Ebrill

Cyflwr y Ffyrdd yng Nghymru

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 

Tystiolaeth a gyflwynwyd

Gweddarllediad

Chwefror

Tai carbon isel: yr her

Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Tystiolaeth a gyflwynwyd

Gweddarllediad

Chwefror

Perthynas y DU â'r Undeb Ewropeaidd yn y dyfodol

Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Tystiolaeth a gyflwynwyd
Chwefror

Gysgu ar y stryd yng Nghymru

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Tystiolaeth a gyflwynwyd
Ionawr

Cyllid wedi'i Dargedu i Wella Canlyniadau Addysgol

Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Tystiolaeth a gyflwynwyd
Ionawr

Rhaglen Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru

Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Tystiolaeth a gyflwynwyd
Ionawr

Plant a phobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal

Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Tystiolaeth a gyflwynwyd

Gweddarllediad

Ionawr

Cost gofalu am boblogaeth sy'n heneiddio

Y Pwyllgor Cyllid

Tystiolaeth a gyflwynwyd

Gweddarllediad

Ymatebion Ymgynghori CLlLC

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30