Rheolwr Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus

Graddfa 6 (SCP 42 – 43) £44,632 - £45,591) 

Dyddiad Cau: 19 Medi 2021 


Swydd o dan gyfyngiadau gwleidyddol: Ydi                                       Cymraeg yn hanfodol: Ydi 


Ynglŷn â’r Swydd

Mae arweinwyr gwleidyddol CLlLC wedi amlinellu Maniffesto uchelgeisiol, a hynny ar gyfer etholiadau’r Senedd yn 2021 ac etholiadau lleol 2022. Mae ein haelodau wedi gosod her i’r sefydliad fod yn fwy cadarnhaol a pherswadiol ym mhopeth rydym yn ei wneud, gan ganolbwyntio fwy ar faterion cyhoeddus a chryfhau ymgysylltu â’n haelodaeth ehangach ac Aelodau'r Senedd.

Mae hon yn rôl gyffrous o fewn CLlLC, a fydd yn ganolog i ail-ffocysu ac ail-siapio dull CLlLC o gyflawni cyfathrebu a materion cyhoeddus wrth i ni ddod allan o’r pandemig COVID ac wrth ddatblygu cysylltiadau â’r Senedd newydd a’r cynghorau a fydd newydd eu hethol yn dilyn etholiadau lleol 2022

Drwy weithio’n agos â’r Prif Weithredwr, yr Uwch Dîm Rheoli ac arweinwyr gwleidyddol CLlLC, bydd y Rheolwr Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus yn cynghori, yn rheoli ac yn cyflawni gweithgarwch cyfathrebu corfforaethol a materion cyhoeddus y sefydliad er mwyn sicrhau newid cadarnhaol ar ran llywodraeth leol. 

Bydd y Rheolwr Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus yn rheoli Tîm Cyfathrebu estynedig, sy’n cynnwys dau Swyddog Cyfathrebu, gan ganfod a datblygu cyfleoedd a pherthnasoedd gyda phartneriaid a budd-ddeiliaid allweddol. Bydd deiliad y swydd yn ceisio cydlynu a datblygu cymuned o ymarferwyr cyfathrebu ymhlith y cynghorau i gyfrannu at, a chefnogi ymgyrchoedd cenedlaethol CLlLC a hyrwyddo enw da llywodraeth leol ar y cyd.

Rydym yn chwilio am unigolyn arloesol, llawn cymhelliant, a thalentog a fydd yn gallu cael effaith ar unwaith, gan ddod â syniadau ac egni newydd a helpu llywio CLlLC wrth symud ymlaen.


Lawrlwythwch y Pecyn Recriwtio Yma

Lawrlwythwch y ffurflen Gais Yma


 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30