Swyddog Cyfathrebu (Y Cyfryngau a Chyfryngau Cymdeithasol)

Graddfa 4 (SCP 30 – 35) £33,782 - £38,890

Dyddiad Cau: 14 Tachwedd 2021


Swydd o dan gyfyngiadau gwleidyddol: Ydi                                       Cymraeg yn hanfodol: Ydi


Ynglŷn â’r Swydd

Rydyn ni’n edrych am Swyddog Cyfathrebu brwdfrydig a rhagweithiol i ymuno â thîm cyfathrebu CLlLC, sydd newydd ei ehangu.

Bydd gennych chi reddf dda o ran newyddion a dawn am ddweud stori. Gan weithio’n agos gyda’r Rheolwr Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus, byddwch chi’n cefnogi uwch swyddogion ac arweinyddiaeth wleidyddol CLlLC i helpu i hyrwyddo buddiannau llywodraeth leol yng Nghymru.

Fel aelod allweddol o’r tîm cyfathrebu, byddwch chi’n chwarae rhan ganolog yn cyfrannu syniadau ac i ail-siapio a datblygu ffordd CLlLC o wneud busnes. Byddwch chi’n gallu dangos profiad o reoli a datblygu cysylltiadau da gyda newyddiadurwyr allweddol ar draws y wasg a’r cyfryngau ledled Cymru a’r DU, ac o ysgrifennu copi perswadiol o ansawdd uchel ar draws nifer o sianeli. Byddwch chi’n hen law ar reoli a datblygu sianeli cyfryngau cymdeithasol a bydd gennych chi lygad dda am greu cynnwys effeithiol a gafaelgar.

Bydd profiad gennych chi o weithio mewn awyrgylch wleidyddol ac o weithio i derfynnau amser tynn. Byddwn ni’n disgwyl i chi fod yn ragweithiol ac yr un mor gyfforddus yn gweithio ar eich liwt eich hun neu fel rhan o dîm. Byddwch chi mewn cysylltiad agos ac yn rheolaidd gydag arweinwyr ac uwch aelodau etholedig o fewn CLlLC, gan ddarparu cyngor a cefnogaeth yn hyderus gan ddatblygu perthnasau dibynadwy ar draws y sbectrwm gwleidyddol.

Dyma gyfle cyffrous i ymuno gyda sefydliad â phroffil uchel sydd wrth galon llywodraethiant Cymru. Os ydych chi’n gyfathrebwr blaengar a chreadigol, hoffwn ni glywed gennych chi. 


Lawrlwythwch y Pecyn Recriwtio Yma

Lawrlwythwch y ffurflen Gais Yma


I gael sgwrs gychwynnol ynglŷn â’r swydd a’r sefydliad, cysylltwch â Dilwyn Jones, Rheolwr Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus ar 07554056520.

I wneud cais, anfonwch lythyr eglurhaol gyda ffurflen gais wedi ei llenwi erbyn y dyddiad cau 14 Tachwedd 2021 i:

Rheolwr Adnoddau Dynol

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Un Rhodfa’r Gamlas

Heol Dumballs

Caerdydd CF10 5BF

e-bost recruitment@wlga.gov.uk


 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30