Dylunydd Cynnwys

Graddfa 5 (SCP 33 – 41) (£36,922 - £44,863)

Dyddiad Cau: Dydd Iau 4 Tachwedd 2021


Swydd o dan gyfyngiadau gwleidyddol: Ydi                                       Cymraeg yn hanfodol: Nac ydi


Ynglŷn â’r Swydd

Mae tîm Digidol Llywodraeth Leol Cymru yn angerddol am greu lle gwych i’n holl gydweithwyr weithio; amgylchedd cynhwysol a pharchus sy’n adlewyrchu amrywiaeth y gymdeithas a wasanaethwn.

Hoffem wneud y mwyaf o botensial pawb sy’n dewis gweithio gyda ni ac rydym yn cynnig amrywiaeth o batrymau gweithio hyblyg a chefnogaeth i greu gyrfa foddhaus sy'n hygyrch i chi.

Mae safbwyntiau a phrofiadau amrywiol yn hanfodol i’n llwyddiant ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb o bob cefndir sy’n meddu ar y profiad a’r sgiliau angenrheidiol i gyflawni’r rôl hon.

Os hoffech yrfa ddigidol a gweithio ar brosiectau sy’n gwneud gwahaniaeth go iawn i bobl sy’n byw, gweithio ac ymweld â Chymru, a digonedd o gyfleoedd i ddatblygu, gwneud cynnydd a chael eich ymestyn, dylech ystyried y swydd hon.

Rydym yn gwneud gwasanaethau a gwybodaeth llywodraeth leol Cymru yn fwy syml, clir a chyflym i unigolion a busnesau. I wneud hynny, mae angen dylunydd cynnwys arnom i’n helpu i lunio gwasanaethau o’r dechrau i’r diwedd yn seiliedig ar anghenion defnyddwyr.

Fel Dylunydd Cynnwys, byddwch yn gweithio fel rhan o dîm bach digidol amlddisgyblaeth . Byddwch hefyd yn gweithio gyda swyddogion o Lywodraeth Cymru a llywodraeth leol yn rheolaidd.

Mae gan y swydd hon ddau amcan craidd, sef gweithio ar brosiectau ym mhob rhan o lywodraeth leol Cymru, a gwella safonau a chynorthwyo i drosglwyddo gwybodaeth i swyddogion llywodraeth leol sy’n gweithio gyda chynnwys.

Byddwch yn angerddol am eirioli cynnwys clir a di-jargon, a byddwch yn berswadiol ac yn gydweithredol gydag amrywiaeth eang o bartneriaid.


I gael sgwrs gychwynnol ynglŷn â’r swydd a’r sefydliad, cysylltwch â Joanna Goodwin, Uwch Reolwr Cyflawni Ystwyth - Arweinydd Digidol  ar  07908466197.

I wneud cais, anfonwch lythyr eglurhaol gyda CV erbyn y dyddiad cau, Dydd Iau 4 Tachwedd 2021 i:

Rheolwr Adnoddau Dynol

e-bost recruitment@wlga.gov.uk


 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30