Cyfarwyddwyr Addysg - Manylion cyswllt

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

Luisa Munro-Morris

Cyfarwyddwr Addysg dros dro

Cyfrifoldebau: Gwasanaethau addysg

Cynorthwyydd Personol: Judith Cosgrove

Cyfeiriad: Cwrt yr Eingion, Stryd yr Eglwys, Abertyleri, Blaenau Gwent, NP13 1DB


Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Lindsay Harvey

Cyfarwyddwr Corfforaethol Addysg a Chymorth Teulu

Cyfrifoldebau: Addysg, Gwasanaethau Cymorth Teulu

Cynorthwyydd Personol: Michelle Lachetta

Cyfeiriad: Swyddfeydd Dinesig, Angel Street, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB


Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Keri Cole

Prif Swyddog Addysg

Cyfrifoldebau: Gwasanaethau Gwella a Chynorthwyo’r Ysgolion, Addysg i Oedolion a Chymunedau, Gwasanaethau Ieuenctid, Llyfrgelloedd, Materion Prif Ffrwd ac AAA, Datblygu’r Celfyddydau, Cymorth i Bartneriaeth Fframwaith

Cynorthwyydd Personol: Gwenda Butler

Cyfeiriad: Cyfadran Addysg a Dysgu Gydol Oes, Tŷ Penallta, Parc Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7EP


Cyngor Caerdydd

Melanie Godfrey

Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes

Cyfrifoldebau: Addysg y Blynyddoedd Cynnar, Addysg y Blynyddoedd Statudol, Chweched Dosbarth Ysgolion, Gwasanaeth Ieuenctid, Addysg i Oedolion a Chymunedau

Cynorthwyydd Personol: Helen Eager

Cyfeiriad: Neuadd y Sir, Glanfa'r Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW


Cyngor Sir Gâr

E D Gareth Morgans

Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau i Blant

Cyfrifoldebau: Prif Swyddog Addysg; Gwasanaethau Addysg

Cynorthwyydd Personol: Jade Howells

Cyfeiriad: Adran Addysg a'r Gwasanaethau i Blant, Adeilad 2, Parc Dewi Sant, Heol Jobs Well, Caerfyrddin, SA31 3HB


Cyngor Sir Ceredigion

Elen James

Swyddog Arweiniol Corfforaethol Dysgu Gydol Oes a Phrif Swyddog Addysg

Cyfrifoldebau: Prif Swyddog Addysg; Gwasanaethau Addysg

Cynorthwyydd Personol: Lis Williams

Cyfeiriad: Canolfan Rheidol, Rhodfa Padarn, Llanbadarn Fawr, Ceredigion, SA46 0PA


Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Dr Lowri Brown

Pennaeth Addysg

Cyfrifoldebau: Gwasanaethau addysg

Cynorthwyydd Personol: Nia Mills

Cyfeiriad: Gwasanaethau Addysg, Adeiladau'r Llywodraeth, Heol Dinerth, Bae Colwyn, LL28 4UL


Cyngor Sir Ddinbych

Geraint Davies

Pennaeth dros dro addysg 

Cyfrifoldebau: Pennaeth Addysg a Gwasanaethau Plant

Cynorthwyydd Personol: Ceri Probert

Cyfeiriad: Cyngor Sir Ddinbych, Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ


Cyngor Sir y Fflint

Claire Homard (Cadeirydd ADEW)

Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Cyfrifoldebau: Addysg, Gwasanaethau i Blant a Hamdden

Cynorthwyydd Personol: Rachel Padfield

Cyfeiriad: Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NB


Cyngor Gwynedd

Gwern ap Rhisiart

Pennaeth Addysg

Cyfrifoldebau: Gwasanaethau Addysg

Cynorthwyydd Personol: Ffion Griffith

Cyfeiriad: Adran Addysg, Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH


Cyngor Sir Ynys Môn

Marc Berw Hughes

Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc

Ffonio cyflym: 01248 752 342

Cyfrifoldebau: Gwasanaethau addysg

 

Cynorthwyydd Personol: Donna Evans

Cyfeiriad: Y Swyddfa Addysg, Ffordd Glanhwfa, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7EY


Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 

Sue Walker

Prif Swyddog Addysg

Cyfrifoldebau: Dysgu

Cynorthwyydd Personol: Janice Mcintyre

Cyfeiriad: Canolfan Dinesig, Stryd Y Castell, Merthyr Tudful, CF47 8AN


Cyngor Sir Fynwy

Will McLean

Prif Swyddog Addysg

Cyfrifoldebau: Gwasanaethau addysg

Cynorthwyydd Personol: Deborah Bennett

Cyfeiriad: Tŷ Arloesi, Cymru 1, Magwyr, NP26 3DG


Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Andrew Thomas

Cyfarwydd Addysg, Hamdden a Dysgu Gydol Oes

Cyfrifoldebau: Gwasanaethau i Oedolion, Llyfrgelloedd, Amgueddfeydd, Y Celfyddydau, Diwylliant, Chwaraeon a Hamdden, Gwasanaethau i Blant, Addysg, Y Parciau

Cynorthwyydd Personol: Deena Cook

Cyfeiriad: Y Ganolfan Ddinesig, Port Talbot, SA13 1PJ


Cyngor Dinas Casnewydd

Sarah Morgan

Prif Swyddog Addysg

Cyfrifoldebau: Gwasanaethau Addysg

Cynorthwyydd Personol: Karen Johnson

Cyfeiriad: Swyddfa Cymorth Addysg, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR


Cyngor Sir Benfro

Steven Richards-Downes

Cyfarwyddwr ar gyfer plant ac ysgolion

Cyfrifoldebau: Gwasanaeth Addysg, Gwasanaethau Cymdeithasol, Datblygu Chwaraeon, Gwasanaethau Arlwyo

Cynorthwyydd Personol: Kate Ruloff

Cyfeiriad: Neuadd y Sir , Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1TP


Cyngor Sir Powys

Dr. Richard Jones

Cyfarwyddwr Addysg

Cyfrifoldebau: Gwella’r ysgolion; anghenion dysgu ychwanegol a chynhwysiant; moderneiddio’r ysgolion; Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif; cynlluniau strategol addysg Gymraeg; derbyn disgyblion; cludiant.

Cynorthwyydd Personol: Rose Binks 

Cyfeiriad: Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG


Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Gaynor Davies

Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant

  • Gaynor.Davies@rctcbc.gov.uk
  • Ffonio cyflym: 01443 744 001

Cyfrifoldebau: Ysgolion yr 21ain Ganrif, Trefniadaeth Ysgolion, Cefnogi a Gwella Addysg, Derbyniadau Ysgolion, Gwasanaethau Cymorth Addysg, Gwasanaeth Presenoldeb a Lles, Gwasanaeth Cynhwysiant, Gwasanaeth Trawsnewid & Systemau Data.

Cynorthwyydd Personol: Tracey Morgan

Cyfeiriad: Cyfadran Addysg a Dysgu Gydol Oes, Tŷ Trevithick, Abercynon, Aberpennar, CF45 4UQ


Cyngor Dinas a Sir Abertawe

Helen Morgan-Rees

Cyfarwyddwr Addysg 

Cyfrifoldebau: Addysg, Ysgolion

Cynorthwyydd Personol: Natalie Gedrych

Cyfeiriad: Adran Addysg, Y Ganolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe, SA1 3SN


Cyngor Bwrdeistref Sirol Tor-faen

Andrew Powles

Pennaeth Gwasanaeth Addysg

Cyfrifoldebau: Gwasanaethau Addysg

Cynorthwyydd Personol: Tracey Hall

Cyfeiriad: Gwasanaeth Addysg, y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pŵl, NP4 6YB


Cyngor Bro Morgannwg

Liz Jones

Cyfarwyddwr Dysgu a Medrau

Cyfrifoldebau: Dysgu yn y gymuned, adnoddau, arlwyo, TGCh a data i’r ysgolion, derbyn disgyblion, cynorthwyo llywodraethwyr, anghenion dysgu ychwanegol, plant o dan ofal, Saesneg yn iaith ychwanegol, ieuenctid, llyfrgelloedd, gwella’r ysgolion, y celfyddydau.

Cynorthwyydd Personol: Jacquie Jones

Cyfeiriad: Swyddfeydd Dinesig, Heol Holton, Y Barri, CF63 4RU


Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Karen Evans

Prif Swyddog Addysg ac Ymyrraeth Gynnar

Cyfrifoldebau: Swyddog Statudol dros Addysg; Gwasanaethau Addysg; Gwasanaethau Cynhwysiant; Gwasanaethau Cynorthwyo’r Ifainc; Dysgu Cymunedol i Oedolion; Mynediad, Derbyn a Lleoedd yn yr Ysgolion

Cynorthwyydd Personol: Eirian Lightfoot

Cyfeiriad: 3ydd Llawr, Stryd y Lampint, Wrecsam, LL11 1AR


 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30