Ein Nod

Gwasanaethau lleol yn ôl anghenion cymunedau a’r amgylchedd

Yr amgylchedd, gwastraff a bioamrywiaeth

"Mae gan gynghorau lleol lawer o ffyrdd o wella amgylchedd Cymru"

Mae gwella a diogelu’r amgylchedd yn effeithio’n fawr ar ansawdd bywydau pobl. Mae’r cynghorau lleol yn gwneud hynny er bod llai a llai o arian ar ei gyfer.

 

O ganlyniad i arloesi parhaus yng ngwasanaethau’r cynghorau lleol, mae Cymru yn ailgylchu mwy na gwledydd eraill y Deyrnas Gyfunol bellach.

 

Bydd yn anodd gwella eto fyth. Mae angen bwrw ymlaen ar y cyd, gan alluogi pob cyngor i gyflawni targedau ailgylchu statudol uchelgeisiol trwy lunio gwasanaethau cyhoeddus yn ôl anghenion ei fro.

 

Mae gan y cynghorau wasanaethau amryfal megis gwella’r dirwedd, rhwystro bioamrywiaeth rhag dirywio, rheoli perygl llifogydd a helpu cymunedau i ymaddasu yn sgîl y newid hinsoddol. Mae'r tri pharc cenedlaethol, sy'n aelodau cyswllt o WLGA, yn cyflawni rôl bwysig yn y meysydd hynny i gyd a rhagor.

 

Mae’r cynghorau’n arwain proses cyflwyno Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ac, ar yr un pryd, yn hwyluso deilliannau cymdeithasol, economaidd a diwylliannol mwyfwy buddiol.

 

Mae’r cynghorau lleol yn cyflawni rôl hanfodol yn ymdrech Cymru i wella diogelwch ynni a hyrwyddo ynni adnewyddadwy, hefyd.

 

Mae’n Rhaglen Gwella Gwastraff yn parhau i helpu cynghorau i feincnodi gwasanaethau cynaladwy ar gyfer rheoli gwastraff ac yn rhoi ymchwil fanwl i’w helpu i gyflawni rhagor.

 

Rydyn ni’n helpu cynghorau trwy eu hyfforddi a lledaenu’r arferion gorau ym maes llifogydd a dŵr. Rydyn ni’n cydweithio â phartneriaethau lleol i lunio buddsoddiadau ynni adnewyddadwy y bydd byd llywodraeth leol yn eu harwain, hefyd.

 

I gyflawni hynny i gyd, byddwn ni’n cydweithio â Llywodraeth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru a’n cymunedau gan eu helpu i lunio polisïau’r wlad ym maes yr amgylchedd.

 

Ein nod yw cynnig gwasanaethau cyhoeddus lleol a fydd yn gwella ac yn diogelu’r amgylchedd er lles y genhedlaeth bresennol a rhai’r dyfodol.


Dolen:


Mae rhagor o wybodaeth gan: Tim Peppin

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30