Cwestiynau Cyffredin

Oes rhaid imi fod yn gynghorydd profiadol i ddod?

  • Bydd unrhyw gynghorydd yn cael dod ar yr amod bod ganddo ddigon o brofiad i gymryd rhan. Os ydych chi’n ymwneud yn ddigonol â phrosesau penderfynu, llunio polisïau neu adolygu yn eich cyngor, bydd modd ichi ddefnyddio’r hyn rydych chi wedi’i ddysgu wedyn.

Oes angen natur academaidd i gymryd rhan?

  • Nac oes! Mae’r rhaglen hon yn un ymarferol iawn. Rhaid rhoi’ch holl sylw i iddi a bod yn fodlon siarad a gwrando ymhlith y cynghorwyr eraill, ond mae’r hwyluswyr yn barod eu cymwynas a does dim ysgrifennu nac asesu ffurfiol.

Fydd rhaid dod i bob sesiwn?

  • Bydd. Mae pob rhan o’r cwrs yn bwysig a bydd pob un yn ychwanegu at yr un flaenorol. I gael tystysgrif, rhaid dod i bob un o'r tri modiwl.

Sut mae gwneud y gorau o’r rhaglen?

  • Mynd ati o ddifrif a bod yn sir beth yr hoffech chi ei gyflawni trwy gymryd rhan ynddi. Hoffech chi feithrin medrau arwain? Os felly, ble y byddwch chi’n eu defnyddio wedyn? Oes rhyw orchwyl yr hoffech chi gymorth i’w gyflawni? Beth rydych chi’n bwriadu ei wneud dros y flwyddyn i ddod? Allwch chi fireinio eich bwriadau neu eu pwyso a’u mesur gyda chymorth y cynghorwyr eraill?

Gan fod y cwrs yn un preswyl, fydd rhaid imi aros dros nos?

  • Er y daw’r cwrs i ben yn swyddogol ar ddiwedd pob dydd, bydd rhan helaeth o’r trafod a’r dysgu yn parhau yn ystod swper a thrwy’r nos. Yn ôl myfyrwyr blaenorol, bydd y trafodaethau anffurfiol hynny i gymharu arferion a dulliau cyn bwysiced â’r gwersi ffurfiol.

Oes llawer o waith paratoi ar gyfer y cwrs?

  • Dim llawer. Bydd eisiau tua awr o waith ysgafn i baratoi ar gyfer pob modiwl. Mae’n bwysig paratoi, fodd bynnag, er mwyn gwneud y gorau o’r amser gyda chynghorwyr eraill a hwyluswyr.

Faint o gynghorwyr sy’n cael dod o bob awdurdod?

  • Mae hynny’n dibynnu ar faint sydd wedi cyflwyno cais. Cynigir dau le i bob awdurdod yn gyntaf. Os nad yw pob un wedi manteisio ar hynny, bydd rhagor o leoedd ar gael. I gadw cyfrinachedd yn y setiau dysgu, tri i bedwar cynghorydd o bob awdurdod fydd yr uchafswm, fodd bynnag. Dim ond hyn a hyn o aelodau awdurdodau’r parciau cenedlaethol a’r gwasanaethau tân fydd yn cael dod os yw’r cyfanswm o awdurdod eu hardal yn fwy na’r uchafswm.

Pwy fydd yn talu am y bwyd a’r llety?

  • Byddwn ni’n talu am y bwyd a’r llety yn rhan o’r rhaglen. Os yw cynghorydd am aros ar y noson cyn y rhaglen, fodd bynnag, codir tâl ar ei awdurdod. Fe fydd disgwyl i awdurdodau dalu treuliau teithio.

Gaf i ddod gyda chymar, a minnau’n rhoi’r tâl ychwanegol am lety?

  • Gan mai dim ond i gynghorwyr y bydd agweddau ffurfiol ac anffurfiol ar gael, fydd cymar ddim yn cael dod oni bai bod angen cynhaliwr arnoch chi.

Pwy sy’n penderfynu pa gynghorwyr fydd yn dod?

  • Penderfyniad yr awdurdod yw hwnnw. Rhaid cyflwyno cais i swyddog priodol y gwasanaethau i gynghorwyr. Mae modd enwebu cynghorwyr ar ôl nodi eu hanghenion wrth adolygu datblygiad personol, yn rhan o strategaeth datblygu cynghorwyr yr awdurdod neu yn sgîl penderfyniad pwyllgor y gwasanaethau democrataidd. Mae modd dod yn rhan o broses paratoi olynwyr, hefyd.

Mae rhagor o wybodaeth gan: Sarah Titcombe

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30