Y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol - Gwybodaeth i Gynghorwyr

Ar 25 Mai 2018 daeth cyfreithiau newydd ar ddiogelu data i rym - Y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) - cyfraith newydd ledled Ewrop a Deddf Diogelu Data DU 2018.

Mae’r deddfwriaethau hyn yn nodi sut y bydd angen i sefydliadau drin data personol i wella hawliau’r bobl y cedwir data amdanynt, a rhoi mwy o reolaeth iddynt drosto. Bydd unrhyw sefydliad sy’n torri amodau’r Rheoliad yn derbyn cosb ariannol.

Mae’n bwysig bod Cynghorwyr yn deall gofynion y ddeddf hon:

  1. Wrth arwain a chraffu gwaith y cyngor
  2. Wrth gael mynediad at y data a gesglir a’i gadw yn y cyngor, ysgolion a phleidiau etholiadol fyddai gan aelodau fynediad ato wrth weithredu fel llywodraethwr ysgol neu yn ystod ymgyrch gwleidyddol.
  3. Wrth gasglu data personol am aelodau o’r cyhoedd.

Yn y trydydd cyd-destun, mae Aelodau (fel yr oeddent dan Deddf Diogelu Data 1998) yn rheolwyr data ar gyfer unrhyw ddata personol maent yn eu casglu am y cyhoedd. Mae hyn yn golygu eu bod yn gyfrifol am gael caniatâd priodol i gasglu data personol, datgan wrth bobl beth fydd yn cael ei wneud gyda’u data, cadw a gwaredu data’n gyfreithlon a hysbysu Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) o unrhyw doriad i ddiogelwch data. Golyga Data Personol

"unrhyw wybodaeth yn ymwneud ag unigolyn adnabyddadwy a allai gael ei adnabod yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol yn benodol wrth gyfeirio at ddyfais adnabod”

Enw, rhif ffôn neu gyfeiriad IP er enghraifft. Mae hyn yn gymwys i ddata y caiff ei storio'n ddigidol neu â llaw.

Dylai aelodau ofyn i’w Swyddogion Diogelu Data am sut y dylent brosesu gwybodaeth o fewn y gyfraith.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn benodol gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, agor y ddolen yma, a chanllaw i aelodau Cymdeithas Llywodraeth Leol (CLlL), agor y ddolen yma. (Bydd fersiwn Cymraeg ar gael yn fuan)


Dolenni: Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth / Cymdeithas Llywodraeth Leol


Mae rhagor o wybodaeth gan: Sarah Titcombe

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30