Pennaeth y Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogell

Graddfa 7 (SCP 50 – 52) (£51,603 - £59,358)

Dyddiad Cau: Dydd Sul 26 Medi 2021


Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn arwain Tîm y Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel, sy’n cynnwys Rheolwr Datblygu Rhwydwaith a Busnes, Rheolwr Cyfathrebu a Digwyddiadau a Swyddog Cefnogi Busnes. Mae’r swydd yn cael ei chynnal a’i rheoli gan CLlLC ar ran partneriaid arweiniol llywodraeth leol a phlismona Cymru, ac mewn cydweithrediad â phartneriaid allweddol eraill i gyflawni cymunedau mwy diogel.     

Swydd o dan gyfyngiadau gwleidyddol: Ydi                                       Cymraeg yn hanfodol: Nac ydi


Ynglŷn â’r Swydd

Cafodd Partneriaethau Diogelwch Cymunedol, pob un i gael ei arwain gan yr Awdurdod Lleol a’r Heddlu Lleol ac yn cynnwys asiantaethau partner a’r gymuned leol, eu sefydlu fel gofyniad statudol o dan Ddeddf Trosedd ac Anhrefn 1998. Mae ganddynt hanes cadarnhaol o ddatrys problemau ac ymyrryd yn gynnar i atal niwed a lleihau trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. 

Yn ystod y ddegawd ddiwethaf, pan wnaed toriadau eithafol i adnoddau Cynghorau a’r Heddlu, gwelwyd llawer o waith y Partneriaethau Diogelwch Cymunedol yn gwanhau, gan arwain at fenter Weinidogol gan Lywodraeth Cymru i adfywio Diogelwch Cymunedol yng Nghymru. Yn dilyn hyn, bu i CLlLC a Phlismona Cymru – oedd yn cynrychioli’r partneriaid lleol arweiniol – sefydlu Bwrdd Cymunedau Mwy Diogel Cymru, gan wahodd partneriaid perthnasol eraill i ymuno â’r Bwrdd.  Y prif ddatblygiad oedd y gwaith i ddatblygu Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru. 

Cafwyd cymorth ariannol i sefydlu’r Rhwydwaith gan Lywodraeth Cymru, yn ogystal â’r ddau bartner arweiniol, a dangoswyd brwdfrydedd gan y partneriaid allweddol eraill a gan ymarferwyr diogelwch cymunedol ymysg Llywodraeth Leol a Phlismona. 

Gwnaed cynnydd nodedig wrth ddatblygu’r Rhwydwaith ac wrth ddarparu arweinyddiaeth strategol ar draws Cymru, ac rydym bellach yn chwilio am arweinydd tîm ysbrydoledig i gynnal a pharhau’r fenter arloesol hon.


Ynglŷn â’r Swydd

Bydd deiliad y swydd yn atebol i’r Bwrdd Cymunedau Mwy Diogel, ac yn cydweithio’n agos ag ef i:

  • arwain datblygiad, sefydliad a chydlyniad Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru;
  • darparu rheolaeth atebol i dîm staff y Rhwydwaith, ac yn benodol i’r Rheolwr Datblygu Rhwydwaith a Busnes a Rheolwr Cyfathrebu a Digwyddiadau’r Rhwydwaith;
  • cefnogi a chydlynu'r gwaith o gyflawni a chwblhau rhaglen waith y Bwrdd yn llwyddiannus, fel y cytunwyd;
  • hyrwyddo, cefnogi a hwyluso’r gwaith o adfywio arweinyddiaeth leol, ranbarthol a chenedlaethol ar gyfer partneriaeth cymunedau mwy diogel ar draws Cymru;
  • bod yn gyfrifol am roi’r newyddion diweddaraf i fudd-ddeiliaid ynglŷn â datblygiadau polisi ac ymarfer mewn perthynas â diogelwch cymunedol a meysydd cysylltiedig;
  • darparu cyfleoedd i rannu arferion gorau sy’n dod i’r amlwg ac sydd wedi’u seilio ar dystiolaeth mewn perthynas â chydlynu a chyflawni blaenoriaethau diogelwch cymunedol.

Gwybodaeth am Fwrdd Cymunedau Mwy Diogel Cymru

Bydd y swydd hon yn bennaf yn cefnogi ac yn datblygu gwaith y Bwrdd Cymunedau Mwy Diogel, gan gefnogi a galluogi’r Bwrdd i ddarparu arweinyddiaeth, trosolwg a chyfeiriad i waith diogelwch cymunedol ledled Cymru.  Sefydlwyd y Bwrdd gan lywodraeth leol a phlismona yng Nghymru, gan gynnwys partneriaid eraill, gyda’r nod o ddarparu arweinyddiaeth effeithiol ar y cyd i gefnogi gwaith partneriaeth yn lleol, er mwyn sicrhau cymunedau diogel, cryf a mwy hyderus.

Bydd y Bwrdd yn darparu arweinyddiaeth genedlaethol ar y cyd er mwyn mynd i’r afael â materion diogelwch cymunedol, gan gynnwys nodi blaenoriaethau gweithredu newydd a rennir a sicrhau bod seilwaith cefnogol ar gyfer polisïau, arferion a phartneriaeth ar waith i alluogi cyflwyniad llwyddiannus, yn lleol ac yn rhanbarthol, fel sydd fwyaf priodol.  Bydd hefyd yn hyrwyddo ymagwedd gydlynol, yn genedlaethol ac yn lleol, tuag at fentrau a phrosiectau cysylltiedig fel yr Uned Atal Trais, Hwb ACEs ac Ymyrryd yn Gynnar gyda’n Gilydd, er mwyn tynnu sylw at bwysigrwydd dulliau atal ac ymyrryd yn gynnar a sicrhau eu bod yn cael eu sefydlu yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol yng Nghymru.


Lawrlwythwch y Pecyn Recriwtio Yma

Lawrlwythwch y ffurflen Gais Yma


 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30