Swyddi gwag

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn cynrychioli lles llywodraeth leol ac yn hybu democratiaeth leol yng Nghymru.  

Ein nod yw hyrwyddo, diogelu, cefnogi a datblygu llywodraeth leol ddemocrataidd a buddiannau awdurdodau lleol yng Nghymru.

Rydym yn sefydliad trawsbleidiol dan arweiniad gwleidyddol sy’n ceisio rhoi llais cryf i lywodraeth leol ar lefel genedlaethol. Mae CLlLC yn sefydliad aelodaeth sy’n cynrychioli'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru, mae’r 3 awdurdod tân ac achub a’r 3 awdurdod parc cenedlaethol yn aelodau cyswllt.

Rydym yn credu fod gwasanaethau’n cael eu darparu orau o fewn fframwaith democrataidd o atebolrwydd lleol ac y dylai pobl sy'n defnyddio gwasanaethau cyhoeddus gael cymaint o lais â phosibl yn y ffordd maent yn cael eu trefnu, rheoli a’u hariannu. Ystyrir mai Llywodraeth Leol yw’r haen o lywodraeth agosaf at ddefnyddwyr gwasanaethau ac sy’n gallu ymateb orau i’w hanghenion. Rydym yn cefnogi rôl Llywodraeth Cymru o ran gosod y strategaeth ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yn genedlaethol ond credwn mai mater i lywodraeth leol yw dehongli strategaeth i ddarparu gwasanaethau yn seiliedig ar amgylchiadau lleol a blaenoriaethau lleol.  

Mae llawer o’n gwaith yn canolbwyntio ar Senedd, Llywodraeth Cymru a budd-ddeiliaid a phartneriaid cenedlaethol eraill. Rydym hefyd yn cysylltu â Swyddfa Cymru a Llywodraeth y DU ac yn gweithio’n agos gyda CLlL yn Llundain i geisio dylanwadu ar bolisïau a deddfwriaeth heb eu datganoli ac, yn benodol, adfer ar ôl COVID 19 ac ymateb i ddatblygiadau sy’n ymwneud â Brexit.  

Mae ein gwaith yn cynnwys ymgysylltu â Gweinidogion, Aelodau'r Senedd, a sefydliadau cenedlaethol a llywodraethol eraill. Rydym yn hyrwyddo rôl bwysig llywodraeth leol i Aelodau'r Senedd ac yn ceisio gwella a diogelu enw da cynghorau a sicrhau newid cadarnhaol i ddeddfwriaeth. Felly, mae gwaith lobïo CLlLC yn helaeth.

Sail ein blaenoriaethau yw ein hamcanion craidd o sicrhau:
 • Diwygio, gwelliant parhaus ac ymrwymiad i bartneriaeth – rydym yn credu mewn diwygio llywodraeth leol ac yn ceisio gwelliant parhaus fel proses ar gyfer darparu gwell canlyniadau a gwasanaethau ar gyfer pobl Cymru, a sicrhau fod adnoddau’n cael eu defnyddio mor effeithiol ac effeithlon â phosibl.
 • Cyllido teg a hyblyg – mae angen rhagor o ymreolaeth gyllidol a hyblygrwydd ar gynghorau i ymateb i anghenion a blaenoriaethau lleol. Dylid trosglwyddo grantiau i’r setliad, a dylai Llywodraeth Cymru, ar ôl cyfnod y cytunir arno, gostio a chyllido unrhyw gynlluniau a/neu ddeddfwriaeth cenedlaethol newydd yn llawn a dylent ymrwymo i ddatganiadau ariannol sawl blwyddyn fel y gall cynghorau gynllunio yn fwy effeithiol;
 • Ymrwymiad i’r egwyddor o Sybsidiaredd - dylai Llywodraeth Cymru a’r Senedd ymrwymo i Siarter Ewrop dros Hunanlywodraeth Lleol a’r egwyddor o sybsidiaredd, lle mae’r rhagdybiaeth yw bod grym yn cael ei drosglwyddo i’r lefel llywodraeth agosaf at y bobl. Mae gan Lywodraeth Cymru swyddogaeth strategol genedlaethol glir, ond mae cynghorau’n dymuno gweld momentwm y tu ôl i ddatganoli grymoedd y tu hwnt i Fae Caerdydd i lywodraeth leol ac i gymunedau lleol.

 

 

Byddwn hefyd yn:

 • Hyrwyddo swyddogaeth ac amlygrwydd cynghorwyr ac arweinwyr cynghorau, gan bwysleisio eu mandad democrataidd cyfartal gyda gwleidyddion cenedlaethol.
 • Sicrhau cymaint â phosibl o ddisgresiwn lleol mewn deddfwriaeth neu ganllawiau statudol lle mae gan gynghorau a rhanbarthau hyblygrwydd wrth bennu blaenoriaethau, gwasanaethau a threfniadau llywodraethu rhanbarthol.
 • Hyrwyddo gwelliant wedi ei arwain gan y sector, gyda phwyslais ar ddigidol ac arloesi, cefnogi awdurdodau i rannu arferion gorau, datblygu sgiliau’r gweithlu a datblygu rhaglen adolygiad gan gymheiriaid corfforaethol.
 • Annog democratiaeth leol fywiog; hyrwyddo rhagor o amrywiaeth a gwell ymgysylltu democrataidd a chefnogi datblygiad a hyfforddiant cynghorwyr.
 • Cefnogi awdurdodau i reoli ei weithlu’n effeithiol drwy ein swydd fel Sefydliad Cyflogwyr.

Wrth weithio tuag at ei brif ddibenion, rydym yn ceisio bod yn:

 • Uchelgeisiol yn ein disgwyliadau ac yn ein gweledigaeth ar gyfer democratiaeth leol a gwasanaethau lleol;
 • Atebol i’n haelodau ac awdurdodau sy’n aelodau;
 • Rhagweithiol wrth amddiffyn a hyrwyddo democratiaeth leol, wrth i ni ddatblygu polisi ac ymgysylltu ag aelodau;
 • Derbyngar drwy wrando ar ac ystyried ystod o farn ein haelodau, partneriaid a’n budd-ddeiliaid;
 • Ymatebol drwy ein gwasanaethau a chymorth i’n haelodau ac awdurdodau sy’n aelodau;
 • Cydweithredol yn ein dull tuag at lywodraethu a gweithio mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru a budd-ddeiliaid eraill.

Rydym hefyd yn gweithio tuag at gynnal a hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a hawliau dynol; gan gynnwys hyrwyddo amrywiaeth mewn democratiaeth a chynorthwyo cynghorwyr yn eu swyddi fel cynrychiolwyr lleol wedi eu hethol yn ddemocrataidd.  

Rydym wedi ymrwymo i gydraddoldeb a thegwch ac er nad ydym yn gorff statudol, rydym yn gweithredu yn ôl ysbryd deddfwriaeth fel Deddf Cydraddoldeb, Deddf Rhyddid Gwybodaeth a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru).

<

Mae CLlL yn le cyffrous i weithio ynddo.

Mae CLlLC yn y broses o adolygu ei swyddfeydd, gyda’r bwriad o gadw swyddfa yng Nghaerdydd ond gyda mwy o weithio o gartref o fis Medi 2021. Ar hyn o bryd mae swyddfa CLlLC wedi’i lleoli yng Nglanfa'r Iwerydd, Bae Caerdydd yn hygyrch ac mewn lleoliad cyfleus ymhlith hen rwydwaith gamlesi Bae Caerdydd, o fewn pellter cerdded i Fae Caerdydd a Chanol Dinas Caerdydd; mae Caerdydd yn un o ddinasoedd mwyaf amrywiol, ffyniannus a bywiog y DU.

Ein nod yw cynnig amgylchedd gwaith cyfeillgar, cefnogol a hyblyg ac mae hawl gan staff i ystod o fuddion gan gynnwys:

 • Codiadau cyflog cynyddrannol a chyfraniadau i’r cynllun pensiwn llywodraeth leol
 • 26 diwrnod o wyliau, yn codi i 29 ar ôl 3 blynedd ac yna’n codi i 32 ar ôl 5 mlynedd o wasanaeth, ac 8 diwrnod o wyliau’r banc
 • Polisi gweithio ystwyth sydd yn cynnwys gweithio'n hyblyg a’r opsiynau i weithio gartref.
 • Cynllun Beicio i'r Gwaith, cyfleusterau benthyciad teithio a maes parcio am ddim i staff
 • Ystod o bolisïau cefnogol, gan gynnwys egwyliau gyrfa, rhannu swydd, cynllun prynu gwyliau a threfniadau gwyliau eraill.
 • Absenoldebau mamolaeth, mabwysiadu, tadolaeth ac absenoldeb rhiant a rennir hael
 • Swyddfa wedi’i lleoli’n ganolog yng nghalon un o ddinasoedd mwyaf bywiog y DU

Swyddi Gwag Cyfredol

Mae WLGA yn cyflogi ei staff yn ôl egwyddorion cyfleoedd cyfartal.

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30