Awdurdodau Lleol a Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus

Mae’r Ddeddf yn sefydlu bwrdd statudol, a elwir yn Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, ymhob ardal awdurdod lleol yng Nghymru. Mae awdurdodau lleol yn un o bedwar aelod statudol y bwrdd – y tri arall yw’r Bwrdd Iechyd Lleol, yr Awdurdod Tân ac Achub ar gyfer yr ardal a Cyfoeth Naturiol Cymru. Gellir gwahodd amrywiaeth o bartneriaid eraill i gymryd rhan yng ngweithgarwch y Bwrdd.

 

Rhaid i’r Bwrdd baratoi a chyhoeddi asesiad o gyflwr llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol ei ardal ac yna, ymhen blwyddyn, gyhoeddi Cynllun Llesiant. Rhaid i’r Cynllun hwn nodi amcanion lleol, unwaith eto wedi’u cydweddu â nodau’r Ddeddf, a’r camau a fydd yn cael eu cymryd i'w cyflawni. Rhaid cyhoeddi’r Cynllun Llesiant cyn pen 12 mis ar ôl yr etholiadau llywodraeth leol (fel y diffinnir dan adran 26 Deddf Llywodraeth Leol 2021). Cyn cyhoeddi’r Cynllun, rhaid i’r Bwrdd gynnal ymgynghoriad am o leiaf 12 wythnos. Rhaid cynhyrchu adroddiad ar y cynnydd cyn pen 14 mis ar ôl cyhoeddi’r cynllun, ac yna’n flynyddol.


 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30