Ein Nod

Un o brif ddibenion WLGA yw hybu democratiaeth leol

Democratiaeth leol a llywodraethu

"Rhaid i ddemocratiaeth leol alluogi cymunedau i lunio gwasanaethau a blaenoriaethau lleol"

Mae WLGA o’r farn y bydd democratiaeth leol yn gofalu bod gwasanaethau’n cael eu cynnal o fewn fframwaith democrataidd ac iddo atebolrwydd lleol ac y dylai pobl sy’n defnyddio amryw wasanaethau cyhoeddus gael dylanwadu gymaint ag y bo modd ar ffyrdd o’u trefnu, eu rheoli a’u hariannu.

 

Cynghorau lleol yw’r haen lywodraethu agosaf at y rhai sy’n defnyddio gwasanaethau ym mhob bro, ac mae yn y sefyllfa orau i ymateb i’w hanghenion. Llywodraeth Cymru sy’n pennu’r strategaeth o ran gwasanaethau cyhoeddus y wlad, ond y cynghorau lleol sy’n eu cynnig yn ôl amgylchiadau lleol.

 

Mae trefniadau llywodraethu da yn hanfodol fel y bydd penderfyniadau’n dda ac yn cadw hyder pobl yn y broses ddemocrataidd leol. I lywodraethu’n dda, fe fydd gwir angen arweiniad gwleidyddol a phroffesiynol effeithiol yn ogystal â pharodrwydd i fod yn agored, gweithio ar y cyd a derbyn amheuon trwy hunanasesu a chraffu cadarn.

 

Yn ei hymdrech i hybu democratiaeth leol, mae WLGA yn ceisio dylanwadu ar bolisïau, trefniadau ariannu a deddfau fel y bydd gan y cynghorau lleol ryddid a hyblygrwydd i benderfynu ar wasanaethau yn ôl anghenion a blaenoriaethau pob bro. Rydyn ni wedi llunio nifer o ddogfennau i ddylanwadu ar bolisïau Llywodraeth Cymru megis ein adroddiad ni, 'Sicrhau Adnoddau i Wasanaethau Lleol 2020-21 - Mae ein cymunedau yn dibynnu ar lywodraeth leol'.

 

Un o brif ddibenion WLGA yw hyrwyddo safonau llywodraeth leol, hefyd. Mae’n helpu cynghorwyr ac awdurdodau lleol i ddatblygu a chynorthwyo’r aelodau etholedig gan gynnwys llunio canllawiau a chynnal rhaglenni hyfforddi.

 

At hynny, mae WLGA yn annog pobl o bob lliw a llun i fod yn ymgeiswyr yn etholiadau lleol Mai 2022.  Mae WLGA yn ymwneud â 'Rhaglen Amrywiaeth mewn Democratiaeth’ ac mae wedi datblygu gwefan Byddwch yn Gynghorydd. Sicrhewch mai chi yw'r Newid.


Mae rhagor o wybodaeth gan: Daniel Hurford

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30