Datblygu a chynorthwyo cynghorwyr

Beth sydd ar gael?

 • Nodwch gall y gefnogaeth a'r hyfforddiant wyneb yn wyneb a amlinellir isod gael eu cyflwyno o bell trwy dimau Microsoft.

Mae gwaith cynghorydd yn gymhleth ac yn ymestynnol ac mae rhaid ymaddasu drwy’r amser yn ôl elfennau gwleidyddol, deddfwriaethol a lleol cyfnewidiol. Bydd cymunedau’n disgwyl i gynghorydd ragori o ddiwrnod ei ethol ymlaen. Mae angen cymorth, gwybodaeth a rhaglenni datblygu personol a phroffesiynol ar gynghorwyr newydd a phrofiadol fel ei gilydd i gyflawni rolau cymhleth o’r fath fydd yn parhau i esblygu.

"Cydweithio ag awdurdodau i gynnig cymorth a datblygu proffesiynol i gynghorwyr."

Mae WLGA yn cydweithio ag awdurdodau lleol ledled Cymru i gynnig y cymorth pwysig hwnnw i gynghorwyr, gan weithio ar y cyd â’r cynghorwyr eu hunain yn ogystal â’r swyddogion sy’n eu cynorthwyo.

GWASANAETHAU CRAIDD (YN RHAD AC AM DDIM)
 • Canllawiau i awdurdodau, cynghorwyr a swyddogion am bob elfen o’r cymorth a’r datblygu i gynghorwyr yn ôl yr angen
 • Cynghori ar lunio strategaethau a rhaglenni hyfforddi cynghorwyr gan gynnwys nodi a pharatoi ymgynghorwyr a hyfforddwyr
 • Cynnal rhwydweithiau cynghorwyr a swyddogion y wlad er mwyn llunio ffordd strategol o gynorthwyo cynghorwyr Cymru
 • Llunio deunyddiau safonol megis fframweithiau cymwyseddau, disgrifiadau o rolau a Llawlyfr y Cynghorwyr
 • Llunio deunyddiau cyflwyno a hyfforddi i gynghorwyr, yn ogystal â deunyddiau dysgu electronig
 • Cynrychioli buddiannau a safbwyntiau cynghorau lleol i ofalu bod anghenion cynghorwyr yn cael eu hyrwyddo a bod anghenion awdurdodau wedi’u hadlewyrchu ym mholisïau, rhaglenni a deddfau Llywodraeth Cymru
 • Hybu arferion blaengar a gwella safonau ym maes datblygu a chynorthwyo cynghorwyr trwy Freinlen Cynorthwyo a Datblygu Cynghorwyr Cymru
 • Helpu cynghorau i adolygu datblygiad personol eu haelodau gan gynnwys rhoi gweithdai i’r rhai sy’n ymwneud â’r adolygu a dod o hyd i gymheiriaid ar gyfer cynghorwyr sy’n dewis adolygiad y tu allan i’w trefniadau lleol
 • Comisiynu a chynllunio y Rhaglen Arwain Cymreig i Gynghorwyr

HYFFORDDIANT

Swyddogion WLGA fydd yn cynnal yr hyfforddiant a’r gweithdai oni nodir neu fynnir fel arall.

Gweithdai medrau cynghorwyr: £200 + TAW

 • Medrau cadeirydd: Gweithdy rhyngweithiol am fedrau allweddol cadeirydd effeithiol gan roi i gynghorwyr nifer o arferion da a’u hannog i adolygu’r hyn maen nhw’n ei wneud yn rôl cadeirydd neu is-gadeirydd
 • Medrau cadeirydd pwyllgor craffu: Gweithdy cyffelyb sy’n darparu ar gyfer anghenion arbenigol cadeiryddion pwyllgorau trosolwg a chraffu
 • Medrau holi ym maes craffu: Gweithdy rhyngweithiol i aelodau pwyllgorau craffu ynglŷn â strategaethau a dulliau holi yn ôl deilliannau penodol
 • Craffu’n effeithiol er deilliannau gwell: Cyfle i aelodau pwyllgorau craffu adolygu eu ffyrdd o gyflawni gwaith craffu sy’n arwain at ganlyniad ac effaith.
 • Medrau mentor: Gweithdy rhyngweithiol lle bydd cynghorwyr yn cael cyfleoedd i feithrin medrau mentora aelodau newydd neu lai profiadol
 • Gweithdai penodol cyffelyb yn ôl y cais lle bo arbenigedd ar gael yn WLGA. Er enghraifft, gweithdai cynefino cynghorwyr newydd

Dwy awr fydd hyd gweithdy, fel arfer. Dim mwy na 15 cynghorydd bob tro. Mae modd rhoi gweithdy i gynghorwyr un awdurdod neu nifer o awdurdodau. Gellir darparu gweithdai drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg drwy cyfieithu ar y pryd.

Gweithdai rhanbarthol/cenedlaethol i gynghorwyr am fedrau a gwybodaeth newydd: £75 y pen + TAW (4 am bris 3 os archebwch chi ar eu cyfer yr un pryd).

Hyfforddi personol i gynghorwyr: £200 + TAW am 4 sesiwn cyfrinachol (heb gynnwys cost unrhyw asesiad ymresymu ac ati). Un o hyfforddwyr cymwysedig WLGA fydd yn cynnal y sesiynau i helpu cynghorwyr i drin a thrafod heriau parhaus/newydd, newidiadau yn eu rolau a medrau personol.

Cymorth unigol i gadeiryddion: £400 + TAW. Cymorth cyfrinachol wyneb yn wyneb i wella hyder a gwaith cadeirydd mewn cyfarfodydd (gan gynnwys rhai sydd i’w darlledu ar y we). Byddai cymorth o’r fath yn ymwneud â gwylio cyfarfodydd, cynnig adborth am waith a chynnal 3 sesiwn hyfforddi.

 

Mae rhagor o wybodaeth gan: Sarah Titcombe

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30