Y Cynllun Atgyfeirio Cenedlaethol ar gyfer Ymarfer Corfforol Cam IV Ailsefydlu Cleifion y Galon

Mae Cam IV Ailsefydlu Cleifion y Galon yn rhoi cyfle i gleifion gymryd rhan mewn rhaglen ymarfer o’r radd flaenaf dan oruchwyliaeth. Nod y rhaglen yw eu hannog i gymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol dros y tymor hir.

Mae’r Cynllun Atgyfeirio Cenedlaethol ar gyfer Ymarfer Corfforol yn defnyddio arferion gorau’r DG, yn ôl y dystiolaeth ddiweddaraf, ac yn gweithredu yn ôl safonau gwladol. Mae Llywodraeth Cymru yn ymwneud â’r cynllun ar y cyd â Chymdeithas Prydain dros Ailsefydlu Cleifion y Galon, yr awdurdodau lleol, y Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol a’r byrddau iechyd lleol.

Prif nodau’r cynllun

  • Cynnig ffordd drefnus a diogel o atgyfeirio cleifion sydd wedi gorffen trydydd cam yr ailsefydlu fel y gallan nhw fynd ymlaen i’r pedwerydd.
  • Cynnig ffordd drefnus a diogel o atgyfeirio cleifion sydd wedi gorffen pedwerydd cam yr ailsefydlu fel y gallan nhw ymarfer yn annibynnol.
  • Ailsefydlu cleifion yn y pedwerydd cam mewn modd diogel ac effeithiol yn ôl safonau gwladol.
  • Gwella iechyd corff a meddwl pob claf yn ogystal â’i les.
  • Cryfhau tuedd cleifion i gydio mewn gweithgareddau corfforol dros y tymor hir.

Safonau ansawdd

Mae pob protocol yn y cynllun yn defnyddio’r arferion gorau sy’n hysbys ac yn cyd-fynd â’r canllawiau gwladol presennol. Mae gan bob hyfforddwr sy’n ymwneud â’r cynllun Gymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol (Lefel 3), cymhwyster sy’n cyd-fynd â safon alwedigaethol D449 (gweithio gyda chleifion sydd wedi’u hatgyfeirio) a chymhwyster Cymdeithas Prydain dros Ailsefydlu Cleifion y Galon ynglŷn â phedwerydd cam yr ailsefydlu. Mae pob hyfforddwr wedi’i yswirio’n briodol a’i gofrestru’n arbenigwr ymarfer, hefyd. Mae pob protocol wedi’i drafod gyda Chymdeithas Prydain dros Ailsefydlu Cleifion y Galon a Rhwydwaith Atgyfeirio Cleifion y Galon ar gyfer Ymarfer.

Meini prawf ynglŷn â chymryd rhan

Mae’r cynllun ar gyfer cleifion sydd wedi gorffen trydydd cam yr ailsefydlu clinigol ar gyfer clefyd y galon. Mae’n defnyddio hyfforddwyr cymwysedig a phrotocolau priodol i ailsefydlu cleifion yn ddiogel ym mhob bro. Felly, mae meini prawf o ran pwy sy’n cael cymryd rhan ynddo. Cyfrifoldeb y cydlynydd fydd gofalu bod pob claf yn cyd-fynd â’r meini prawf a rhoi gwybod i’r sawl oedd wedi’i atgyfeirio os nad yw’n eu bodloni. Os yw cyflwr y claf yn newid yn ystod y rhaglen ac nad yw’n bodloni’r meini prawf mwyach, rhaid i’r hyfforddwr roi gwybod i’r cydlynydd fel y gall gymryd y camau priodol.

  • Diben y meini prawf yw gofalu bod cleifion yn ymarfer yn ôl y lefel briodol. 
  • Mae gan bob hyfforddwr sy’n ymwneud â’r cynllun gymhwyster Cymdeithas Prydain dros Ailsefydlu Cleifion y Galon ynglŷn â chynnal pedwerydd cam yr ailsefydlu yn ôl safonau gwladol. 
  • Mae pob hyfforddwr sy’n ymwneud â’r cynllun wedi’i gofrestru’n arbenigwr ymarfer a’i yswirio’n briodol.

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30