Paneli dros faterion plismona throseddu

Police and Crime Panels: Guidance on Role and Composition (Saesneg yn unig)

 • Mae Canolfan y Craffu Cyhoeddus a Chymdeithas Llywodraeth Leol Lloegr wedi llunio canllawiau answyddogol ar gyfer cynghorau a’u partneriaid ynglyn â phaneli dros faterion plismona a throseddu.

Police and Crime Panels: Guidance on terms of reference and rules of procedure (Saesneg yn unig)

 • Dylech chi ddarllen hyn ochr yn ochr â’r canllawiau blaenorol luniodd yr LGA.

Police and Crime Commissioners: A Guide for Councils (Saesneg yn unig)

 • Esbonio rôl comisiynwyr materion plismona a throseddu, a’r goblygiadau i bartneriaethau diogelwch cymunedol, yw prif fyrdwn hyn o ddogfen, ond mae’n sôn am rôl y paneli dros faterion plismona a throseddu, hefyd.

Panel arrangements and balanced appointment objective (Saesneg yn unig)

 • Yn y canllawiau hyn gan yr LGA, mae peth deunydd a gwybodaeth gan rai cynghorau fydd yn cynnal paneli.

Protocol Plismona (Saesneg yn unig)

 • Mae Protocol y Plismona’n esbonio sut bydd trefniadau newydd llywodraethu plismona’n gweithio. Mae’n egluro rôl a chyfrifoldebau’r comisiynwyr dros blismona a throseddu, y prif gwnstabliaid a’r paneli dros faterion plismona a throseddu. Mae’n dweud beth mae disgwyl i bawb ei wneud a sut dylen nhw gydweithio i drechu troseddwyr a gwella plismona.

Cysgodol Plismona’n Strategol (Saesneg yn unig)

 • Mae Cysgodol Plismona’n Strategol yn disgrifio bygythiadau i’r deyrnas a gallu pob heddlu i’w lleddfu ym marn yr Ysgrifennydd Cartref. Rhaid i gomisiynwyr dros faterion plismona a throseddu ystyried plismona’n strategol wrth gyhoeddi cynlluniau plismona a throseddu ym mhob ardal. Bydd rhaid i brif gwnstabliaid ystyried y cynlluniau hynny a’r gofyn i blismona’n strategol fel ei gilydd wrth roi gwasanaethau yn yr ardal, a bydd paneli dros faterion plismona a throseddu’n gofalu eu bod yn gwneud hynny. Mae’r Gofyn i Blismona’n Strategol wedi’i gyhoeddi ar ffurf ‘gysgodol’ gan nad yw’n ddogfen statudol eto. Bydd yn cyfeirio’r cynlluniau plismona sydd ar y gweill ar gyfer 2012/13 – cyfnod y pontio rhwng awdurdodau heddlu a chomisiynwyr dros faterion plismona a throseddu. Bydd yn statudol o fis Tachwedd 2012 a bydd yn cael ei ddiweddaru’n flynyddol lle bo angen.

Home Office: Candidate Briefing - Working with others within your force area (Saesneg yn unig)

 • Mae’r papurau hyn yn disgrifio sut y dylai comisiynwyr heddluoedd a materion troseddu gydweithio â sefydliadau eraill yn ardal pob heddlu.

Deddfwriaeth

Dyma’r ddeddfwriaeth eilaidd hyd yma.

Police and Crime Panels (Modification of Functions) Regulations 2012

 • Mae’r rheoliadau hyn yn darparu ar gyfer addasu, gohirio, trosglwyddo neu ddileu rhai o swyddogaethau awdurdodau lleol neu’r Ysgrifennydd Gwladol ynglyn â sefydlu paneli dros faterion plismona a throseddu.

Police and Crime Panels (Notifications, Nominations and Appointments) Regulations 2012

 • Mae’r rheoliadau hyn yn sôn am hysbysiadau ynglyn â chadw at weithdrefn sefydlu paneli dros faterion plismona a throseddu yn ogystal ag enwebu a phenodi aelodau’r paneli.

Police and Crime Panels (Precepts and Chief Constable Appointments) Regulations 2012

 • Mae’r rheoliadau hyn yn ymwneud â’r modd y bydd paneli dros blismona a throseddu yn ystyried cynigion comisiynwyr ynglyn â phennu’r archebiant a phenodi prif gwnstabl.

Police and Crime Commissioner Election Order 2012

 • Yn ogystal â’r rheoliadau arfaethedig hyd yn hyn, mae’r gorchymyn arfaethedig uchod wedi’i roi gerbron Senedd San Steffan. Mae ynddo reolau’r etholiadau cyntaf ar gyfer comisiynwyr dros faterion plismona a throseddu ar 15fed Tachwedd 2012. Mae’r rheolau’n sôn am fod yn ymgeisydd, faint y dylai ymgeiswyr ei wario yn ystod yr ymgyrch, pa roddion mae modd eu derbyn, pa rai mae rhaid eu cofrestru a sut bydd yr etholiad yn cael ei gynnal.

Mae rhagor o wybodaeth gan: Rachel Morgan

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30