Digwyddiad Cenedlaethol SHEP Cymru 2017

Cynhaliwyd ail ddigwyddiad Cenedlaethol SHEP Cymru ar 30 Tachwedd 2017 yng Nghanolfan yr Holl Genhedloedd, Caerdydd. Mynychwyd y digwyddiad gan gynrychiolwyr ledled Cymru, gan gynnwys:

 • Gweithwyr arlwyo awdurdodau lleol
 • Timau deieteg byrddau iechyd lleol
 • Timau chwaraeon/gweithgareddau corfforol/chwarae
 • Rhwydwaith Cynlluniau Ysgolion Iach Cymru
 • Penaethiaid
 • Cydgysylltwyr SHEP Ysgolion
 • Rheini sy’n gysylltiedig â chyflwyno SHEP yn 2018

Amcanion y digwyddiad oedd:

Croesawyd pawb i’r digwyddiad gan Dr. Chris Llewelyn, Cyfarwyddwr Dysgu Gydol Oes, Hamdden a Gwybodaeth CLlLC, a aeth ati i nodi sut mae ‘Amrywiaeth y gweithwyr proffesiynol sy’n mynychu’r digwyddiad yn dangos natur wirioneddol drawsbynciol SHEP.’ Hefyd, diolchodd Dr. Llewelyn i’r darparwyr gweithgareddau cyfoethogi, sydd wedi rhoi o’u hamser i hyrwyddo dulliau posibl o gefnogi SHEP trwy gyfrwng adnoddau, amser a gweithgareddau yn ystod gwyliau’r haf. Cafwyd cyflwyniadau gan:

 • Christina Powdrill a Gareth Thomas - Canlyniadau SHEP 2017
 • Simon Rogers, Janine Brill a’r Tîm o Ysgol Gynradd Goetre, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
 • Mike Tate, Pennaeth Ysgol Bae Baglan, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
 • Julian Davenne, Rheolwr Gwasanaethau Chwarae, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
 • Emma Holmes, Arweinydd Clinigol ar gyfer Deieteg Iechyd y Cyhoedd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro
 • Dr. Kelly Morgan, Tîm Yymchwil DECIPHer Prifysgol Caerdydd
 • Lindsay Graham, Cynghorydd Polisi Tlodi Bwyd Plant

Yn ystod cinio, roedd cyfle i gynrychiolwyr rwydweithio â’r darparwyr gweithgareddau cyfoethogi, a oedd wedi creu ‘marchnad’ o asiantaethau ac adnoddau i helpu i gyflwyno SHEP. Hefyd, roedd cyfle i gynrychiolwyr baratoi cwestiynau ar gyfer panel o siaradwyr y digwyddiad, ac arweiniodd hyn at sesiwn holi ac ateb diddorol.

Traddodwyd y brif araith gan Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, a aeth ati i grynhoi’r digwyddiad a chadarnhau y bydd £500,000 y flwyddyn yn cael ei ddyrannu yng nghyllideb ddrafft 2018/19 a 2019/20 er mwyn helpu i ddatblygu SHEP mewn ardaloedd o amddifadedd cymdeithasol ledled Cymru.


Mae rhagor o wybodaeth gan: christina.powdrill@wlga.gov.uk

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30