Adnoddau - Brexit


Canllaw Cwestiynu Craffu Brexit

Briff i bwyllgorau craffu awdurdodau leol i helpu paratoi ar gyfer goblygiadau Brexit


Ewrop (Brexit)

Mae Full Fact – elusen gwirio ffeithiau annibynnol y DU yn darparu adnoddau, gwybodaeth a chyngor am ddim fel bod modd i unrhyw un wirio’r honiadau a glywn gan wleidyddion a’r cyfryngau. Mae’r adrannau hynny o’r wefan sy’n ymdrin â’r Economi, Iechyd, Trosedd, Addysg, Mewnfudo a’r Gyfraith yn debygol o gynnwys eitemau sy’n ymwneud â Brexit, felly fe allai fod o werth cymryd golwg yn y fan hon hefyd


Goblygiadau Brexit i Iechyd y Cyhoedd yng Nghymru: Ymagwedd Asesu Effaith ar Iechyd

Cyhoeddwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, mae adroddiad hon yn trafod effeithiau posibl Brexit ar iechyd tymor byr, canolig a hirdymor pobl sy'n byw yng Nghymru


EU Exit Business Campaign Toolkit

The EU Exit Business Campaign is a cross-government campaign launched by HM Government. It aims to support businesses by helping them prepare for when the UK leaves the EU. The toolkit includes suggested messaging and content for social media, information on the GOV.UK website and a trackable link to the EU Exit Business campaign page


Rhestr Gyfeirio Busnesau ar gyfer Brexit, Hwb Brexit, a Chwestiynau Cyffredin

Cyhoeddwyr gan Siambr Fasnach Prydain i fod o gymorth i fusnesau yn y gwaith o baratoi at yr heriau a’r cyfleoedd sydd ar y gorwel


Porthol Brexit i gefnogi busnesau

Datblygwyd gan Lywodraeth Cymru i fod o gymorth i fusnesau yn Nghymru yn y gwaith o baratoi at Brexit a’u llywio trwy’r newidiadau a’r heriau sydd ar y gorwel


Paratoi eich busnes at ymadawiad y DU a’r UE 

Cyhoeddwyd gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd

Anelir y canllawiau hyn at fusnesau o fewn meysydd bwyd neu fwyd anifeiliaid


 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30