Swyddi gwag

Pennaeth Cydysgrifenyddiaeth Cyngor Partneriaeth y Gweithlu 

Dyddiad cau: 29 Mehefin 2018

Cefndir

Mae Cyngor Partneriaeth y Gweithlu yn strwythur partneriaeth cymdeithasol thri phartner rhwng Undebau Llafur/ Cyflogwyr/ Llywodraeth Cymru sy’n cynnwys y gwasanaethau cyhoeddus datganoledig yng Nghymru. Mae partneriaeth gymdeithasol yng Nghymru yn ffordd o weithio, yn gyfres o ymddygiadau y mae pob partner yn ymrwymo i gydymffurfio â nhw er mwyn cefnogi ein gweithlu gwasanaeth cyhoeddus ymroddgar i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus cadarn ac effeithiol. Mae’n rhan o’r dull partneriaeth gymdeithasol trosfwaol a fabwysiadir yng Nghymru.

Mae Cyngor Partneriaeth y Gweithlu yn gweithredu mewn partneriaeth gyfartal rhwng Llywodraeth Cymru, Cyflogwyr ac Undebau Llafur - gan barchu sofraniaeth a strwythur gwneud penderfyniadau pob partner. Mae sofraniaeth, trefniadau gwneud penderfyniadau ac atebolrwydd yn amrywio rhwng y 3 partner a rhwng ac maen nhw’n amrywio gan y naill a’r llall.

Yn dilyn adolygiad diweddar o Gyngor Partneriaeth y Gweithlu, sefydlwyd Cydbwyllgor Gweithredol. Ei ddiben yw hwyluso gwaith Cyngor Partneriaeth y Gweithlu, mewn ymgynghoriad â chyrff cynrychiadol. Mae’r Cydbwyllgor Gweithredol yn atebol i Gyngor Partneriaeth y Gweithlu a bydd yn cael ei gefnogi gan Gydysgrifenyddiaeth.

729head-of-workforce-partnership-council-joint-secretariat-w.docx
729head-of-workforce-partnership-council-joint-secretariat---application-welsh.docx
Postio gan
Jenna Redfern
06 Mehefin 2018 09:15:00

Swyddog Cefnogi Prosiect Priffyrdd Arbennig 

Dyddiad cau: 1 Gorffennaf 2018

Cefnogi’r Swyddog Prosiect Arbennig gyda phrosiect cenedlaethol yn ymwneud â chasglu a dadansoddi data a gwybodaeth am ffyrdd heb eu mabwysiadu a’r asedau cysylltiedig -  gan gynnwys hyd/maint a chost unrhyw waith sy’n angenrheidiol. Bydd hyn yn cynnwys ymgysylltiad ar draws yr holl awdurdodau lleol yng Nghymru er mwyn casglu’r data technegol a’r wybodaeth berthnasol a’u coladu er mwyn cael darlun Cymru gyfan.

727wlga-recruitment-pack---highways-special-project-support-officer-.doc
Postio gan
Jenna Redfern
05 Mehefin 2018 12:28:00

Swyddog Prosiect Priffyrdd Arbennig 

Dyddiad cau: 24 Mehefin 2018

Arwain tasglu amlasiantaeth cenedlaethol i ymchwilio i’r mater o ffyrdd heb eu mabwysiadu a’r asedau cysylltiedig ar draws Cymru. Sicrhau y cesglir y data a’r wybodaeth angenrheidiol er mwyn deall graddau’r mater. Datblygu ymateb strategol ac ystyried opsiynau ar gyfer atal problemau rhag codi yn y dyfodol.  Yn seiliedig ar y gwaith hwn, cynhyrchu adroddiad gydag argymhellion y gellir eu defnyddio i ddylanwadu ar benderfyniadau ynglŷn â dyrannu adnoddau.

725wlga-recruitment-pack---highways-special-project-officer-.doc
Postio gan
Jenna Redfern
05 Mehefin 2018 12:25:00
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30