Rhentu Doeth Cymru

Rhentu Doeth Cymru

Yn sgîl cyflwyno Cynllun Rhentu Doeth Cymru fis Tachwedd 2015, rhaid i landlordiaid ac asiantaethau anheddau preifat gofrestru, yn ogystal â rhoi manylion eu hanheddau bellach.

Rhaid i landlordiaid ac asiantau gydymffurfio â gofynion y cynllun newydd cyn pen blwyddyn. O fethu â gwneud hynny, byddan nhw’n agored i gamau gorfodi awdurdodau lleol yn ogystal â’r awdurdod trwyddedu, Cyngor Caerdydd.

Mae modd cofrestru a chyflwyno cais am drwydded ar y we neu dros y ffôn: www.rhentudoeth.llyw.cymru neu 03000 133344.

Mae’r cynllun yn gofyn i bob landlord:

  1. gael ei asesu i bennu a yw’n ‘addas ac yn briodol’
  2. ymgymryd â hyfforddiant cymeradwy
  3. talu am gofrestru a thrwydded (mae manylion y taliadau ar y wefan)

Ar y llaw arall, bydd landlord yn cael penodi asiant trwyddedig i reoli anheddau ar ei ran, er y bydd yn ymwneud â’r broses o hyd.

Dyma nodau’r cynllun:

  1. rhwystro landlordiaid ac asiantau gwael rhag rheoli tai a’u rhoi ar osod
  2. codi ymwybyddiaeth landlordiaid, asiantau a thenantiaid am eu hawliau a’u cyfrifoldebau
  3. galluogi cynghorau lleol i nodi am y tro cyntaf y tai preifat i gyd sydd ar osod yn eu hardaloedd fel y bydd yn haws cydweithio’n agos â landlordiaid i ofalu bod safonau uchel ar waith
  4. disodli Cynllun Achredu Landlordiaid Cymru a throsglwyddo’r rhai oedd wedi cofrestru o’u gwirfodd ynddo i’r cynllun newydd

“Mae Cymru ar flaen y gad o ganlyniad i sefydlu Rhentu Doeth Cymru a fydd yn gosod safonau proffesiynol ymhlith landlordiaid preifat – sy’n ddewis mwyfwy pwysig i lawer o bobl bellach.” Y Cyng. Bob Derbyshire, Aelod Amgylcheddol Cabinet Cyngor Caerdydd

“Rhaid croesawu’r cynllun newydd yma i’w ychwanegu at yr amryw gamau gorfodi sydd ar gael.  Rydyn ni’n gobeithio y bydd yn helpu cynghorau lleol i gydweithio’n agosach â landlordiaid ac asiantau a gwella gwasanaethau i denantiaid tai preifat sydd ar osod.” Y Cyng. Dyfed Edwards (Gwynedd), Llefarydd Materion Tai WLGA

“Trwy gynorthwyo ac addysgu landlordiaid ac asiantau er lles tenantiaid, nod Rhentu Doeth Cymru yw gwella arferion landlordiaid ac asiantau a helpu i fynd i’r afael â’r rhai gwael sy’n amharu ar enw da’r lleill.” Lesley Griffiths AC, Gweinidog Materion Cymunedau a Thlodi Llywodraeth Cymru


Mae rhagor o wybodaeth gan: Jim McKirdle

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30