Partneriaeth Mewnfudo Strategol Cymru

Partneriaeth Mewnfudo Strategol Cymru

Wythnos Ffoaduriaid - 19 - 25 Mehefin 2017

Ers ei sefydlu yn 2001, mae Partneriaeth Strategol Materion Mewnfudo Cymru ar gyfer ffoaduriaid, mewnfudwyr a’r rhai sy'n gofyn am loches wedi cydweithio â’r sectorau statudol, gwirfoddol, cymunedol a phreifat i arwain materion mewnfudo yn strategol, eu cydlynu a chynghori amdanyn nhw. Mae partneriaethau cyffelyb yn yr Alban, Gogledd Iwerddon a phob un o ranbarthau Lloegr i gynnal isadeiledd gwladol.

Mae staff y bartneriaeth yn gweithio dan adain Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) i adlewyrchu’r rôl ehangach dros faterion mewnfudo Cymru gyfan, cydweithio'n agosach a'r 22 awdurdod lleol a chryfhau'r cysylltiadau â strwythurau gwleidyddol a blaenoriaethau byd llywodraeth leol ym mhob bro. Yn y tîm ar hyn o bryd:

  • Anne Hubbard - Cyfarwyddwraig
  • Emma Maher - Cydlynydd Ailgartrefu Ffoaduriaid Cymru
  • Erica Williams - Cydlynydd SSIE
  • Pat Westow - Gweinyddwr Partneriaeth

Dyma nodau'r bartneriaeth:

  • Hwyluso cydweithio a thrafod ymhlith Asiantaeth Teithebau a Mewnfudo’r DG, cyrff llywodraeth wladol, rhanbarthol a lleol, cyrff anstatudol a budd-ddalwyr rhanbarthol a lleol fel y bydd modd pennu ffordd strategol o hyrwyddo manteision ailgartrefu ffoaduriaid a lleddfu unrhyw effeithiau niweidiol
  • Helpu i lunio polisïau gwladol a lleol ynglŷn â mewnfudo, a'u rhoi nhw ar waith
  • Cydweithio â phartneriaid lleol i lunio a goruchwylio trefniadau rhoi gwasanaethau sy'n diwallu anghenion ffoaduriaid, ceiswyr lloches a mewnfudwyr ym mhob bro
  • Gweithredu’n ddolen gyswllt rhwng Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol, Adran Datblygu Rhyngwladol ac Adran Addysg San Steffan yn ogystal ag amryw adrannau a phartneriaid rhanbarthol/gwladol eraill, gan drefnu cyfarfodydd amlasiantaethol am faterion mewnfudo

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn rhan o Fwrdd Gweithredu Partneriaeth Strategol Materion Mewnfudo Cymru fydd yn cwrdd bob tri mis er mwyn:

  • gofalu bod ffordd gydlynol o drin a thrafod materion mewnfudo
  • lledaenu gwybodaeth ac arferion da

Y Parchedig Aled Edwards yw cadeirydd y bwrdd sy’n cynnwys cynghorwyr o amryw awdurdodau lleol yng Nghymru.

Porthol Materion Mewnfudo Cymru

Cewch chi gofrestru yma ar gyfer Porthol Materion Mewnfudo Cymru lle mae’r holl ddata am faterion mewnfudo am y tro cyntaf ar un wefan hawdd ei defnyddio sy’n rhoi amrediad o wybodaeth a data dwyieithog am fewnfudo a’i gyd-destun ar ffurfiau tablau a mapiau.

Canolfan Gwybodaeth: Rhaglen Ailgartrefu Syriaid yng Nghymru

Mae canolfan yr wybodaeth am Raglen yr Ailgartrefu Syriaid yng Nghymru wedi’i sefydlu gan swyddogion llywodraeth leol sy’n ymwneud â helpu’r awdurdodau lleol i ailgartrefu ffoaduriaid o Syria trwy raglen Llywodraeth San Steffan. Prif ddiben y wefan fydd cadw deunyddiau, rhoi manylion cyrsiau hyfforddi a chynnig arferion da allai fod o gymorth yn y maes hwn.  Mae rhagor o wybodaeth gan Emma Maher.


Dolenni: Displaced People in Action / Local Government Association / UK Visas and Immigration / Knowledge Hub


Mae rhagor o wybodaeth gan: Anne Hubbard

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30