Pecyn Cymorth Comisiynu Gofal yn y Cartref yn Seiliedig ar Ganlyniadau

Cefnogi datblygiad ymarfer yn seiliedig ar ganlyniadau ym maes Comisiynu a Gofal yn y Cartref ledled Cymru

“Pobl yng Nghymru yn cydweithio i hybu llesiant trwy ofal a chymorth yn y cartref.”

Croeso i Becyn Cymorth Gofal yn y Cartref. Cafodd y gwaith o ddatblygu Pecyn Cymorth Gofal yn y Cartref ei gomisiynu gan Fwrdd Comisiynu Cenedlaethol Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â’r Fforwm Darparwyr Cenedlaethol. Ei ddiben yw hwyluso datblygiad canlyniadau yn canolbwyntio ar gomisiynu a darparu gwasanaethau gofal yn y cartref.

Mae’r pecyn cymorth ar ffurf drafft a bydd yn destun diwygiadau sylweddol. Diben ei roi ar y wefan hon yn ystod y cyfnod hwn yw fel ffordd o hwyluso sgwrs gyda rhanddeiliaid mewn perthynas â’r diwygiadau gofynnol. Unwaith bydd y diwygiadau hyn wedi eu cwblhau, bydd y pecyn cymorth yn cael ei gyfieithu i’r Gymraeg. Dylid cwblhau’r gwaith hwn erbyn mis Rhagfyr 2017.

I weld y Pecyn Cymorth Gofal: Agor dolen yma

 • Y Cyflwyniad i ddiben a chyd-destun y Pecyn Cymorth Comisiynu Gofal Cartref wedi’i Seilio ar Ganlyniadau (Saesneg yn unig)
 • Offeryn 1: Cysyniadau sylfaenol cartrefi gofal ac ailalluogi (Saesneg yn unig)
 • Offeryn 2: Gofal cartref a pherthnasoedd ehangach (Saesneg yn unig)
 • Offeryn 3: Cyflwyniad i gomisiynu ar gyfer canlyniadau mewn gofal cymdeithasol (Saesneg yn unig)
 • Offeryn 4: Dadansoddiad o’r farchnad (Saesneg yn unig)
 • Offeryn 5: Canllaw i weddnewid comisiynu gofal cartref wedi’i seilio ar ganlyniadau (Saesneg yn unig)
 • Offeryn 6: Pecyn Cymorth Comisiynu Gofal Cartref ar gyfer Canlyniadau – Rhestr Adnoddau Ychwanegol (Saesneg yn unig)
 • Offeryn 7: Rhestr wirio o wahanol ddulliau caffael (Saesneg yn unig)
 • Offeryn 8: Manylebau gofal cartref wedi’i seilio ar ganlyniadau (Saesneg yn unig)
 • Offeryn 9: Defnyddio’r Seren Ganlyniadau™ mewn gwasanaeth gofal cartref wedi’i seilio ar ganlyniadau (Saesneg yn unig)
 • Offeryn 10: Gofal cartref wedi’i seilio ar ganlyniadau – cynnwys contractau (Saesneg yn unig)
 • Offeryn 11: Templed caffael wedi’i seilio ar ganlyniadau (Saesneg yn unig)
 • Offeryn 12: Deall mewnbynnau, allbynnau a chanlyniadau a sut maen nhw’n gysylltiedig â’i gilydd (Saesneg yn unig)
 • Offeryn 13: Fframwaith Sicrhau Ansawdd (Saesneg yn unig)
 • Offeryn 14: Fframwaith Dadansoddi’r Gweithlu (Saesneg yn unig)
 • Offeryn 15: Technoleg ryngweithiol comisiynu wedi’i seilio ar ganlyniadau ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol (Saesneg yn unig)
 • Offeryn 16: Rheoli Risg (Saesneg yn unig)
 • Offeryn 17: Comisiynu gwasanaeth gofal cartref wedi’i seilio ar ganlyniadau – canllaw syml (Saesneg yn unig)
 • Offeryn 18: Cynllun Rheoli Newid (Saesneg yn unig)
 • Offeryn 19: Rhestr Wirio Ymgysylltu a Chyfathrebu (Saesneg yn unig)
 • Offeryn 20: Fframwaith ar gyfer Adolygu Systemau Comisiynu (Saesneg yn unig)
 • Offeryn 21: Cefnogi systemau i weithredu ar sail canlyniadau (Saesneg yn unig)
 • Offeryn 22: Offeryn dylunio i ffurfio systemau sy’n cefnogi canlyniadau (Saesneg yn unig)

Mae rhagor o wybodaeth gan: Steve Vaughan

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30