Prosiect Meincnodi Gwastraff

Bob blwyddyn, estynnir gwahoddiad ffurfiol i awdurdodau lleol Cymru gyflwyno data ariannol a pherfformiad i’r Prosiect Meincnodi sy’n berthnasol i’r tri maes hyn o ran gwasanaethau gastraff:

  1. Ailgylchu sych
  2. Gwastraff bwyd
  3. Gwastraff gweddilliol

Mae’r data ariannol a pherfformiad y gofynnir i bob awdurdod lleol ei roi yn cynnwys:

  • Costau cludiant a chostau trin
  • Y math o gynhwysydd a ddefnyddir
  • Nifer y staff rheng flaen
  • Nifer a math o gerbydau a ddefnyddir

Unwaith bydd y data yn cael ei gasglu ynghyd, bydd yn cael ei gofnodi a’i ddadansoddi. Yna bydd dau adroddiad yn cael eu cynhyrchu, sef Adroddiad Prosiect Ariannol WIP a Phapur Meincnodi WIP. Mae Phapur Meincnodi WIP yn cyflwyno’r canfyddiadau allweddol sy’n deillio o’r ymchwil ac yn gwneud argymhellion i awdurdodau lleol ystyried eu gweithredu o ran gwella perfformiad ac effeithiolrwydd y gwasanaethau.

Mae canfyddiadau ac argymhellion Papur Meincnodi WIP yn cael eu defnyddio hefyd gan Swyddfa Archwilio Cymru yn eu hadroddiad meincnodi gwastraff blynyddol sydd hefyd yn gwneud gwaith dilynol gyda’r awdurdodau lleol o ran gweithredu eu hargymhellion a chan Gymdeithas Syrfëwyr Sirol Cymru lle maen nhw’n eu hystryied yn fanwl yn eu cyfarfodydd.

Er mwyn ychwanegu at waith y Prosiect Meincnodi:

  • Bydd achlysuron yn cael eu cynnal lle bydd y gwersi a ddysgir mewn perthynas â’r broses feincnodi yn cael eu trafod a bydd enghreifftiau o arferion da cyfredol yn cael eu rhannu. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae’r achlysuron hyn wedi’u cynnal ar y cyd â Swyddfa Archwilio Cymru a Chymdeithas Syrfëwyr Sirol Cymru.
  • Crëwyd Hyb Meincnodi Ariannol Gwasanaethau Gwastraff lle gellir gosod data ariannol sy’n ymwneud â gwasanaethau gwastraff yng Nghymru ers 2011.

Mae’r ffaith bod pob un o’r 22 o awdurdodau lleol yng Nghymru wedi cymryd rhan yn y Prosiect Meincnodi, ac o ystyried bod llawer o’r rhain eisoes wedi gweithredu neu wrthi’n gweithredu argymhellion y Prosiect, yn debygol o fod wedi cynorthwyo gyda’r cynnydd yn gyffredinol yn y meysydd gwasanaeth gwastraff uchod. Mae hyn hefyd yn cael ei bwysleisio yn Adroddiad diweddaraf Prosiect Cyllid WIP


Mae rhagor o wybodaeth gan: Barry Williams

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30