Ein Nod

Llais cryf i’r cynghorau ynglŷn â materion Ewrop

Bydd penderfyniad pobl y Deyrnas Gyfunol i adael Undeb Ewrop yn effeithio’n fawr ar gynghorau lleol Cymru.

Bydd yn effeithio ar ein ffordd o roi gwasanaethau i gymunedau ac yn newid ein ffordd o ariannu rhai o brosiectau buddsoddi ac adfywio mwyaf Cymru.

Ers 2003, mae WLGA wedi ceisio dylanwadu ar ddeddfau Undeb Ewrop er lles cymunedau Cymru.  Mae’r gwaith hwnnw’n bwysicach fyth, bellach.

Nod ein swyddfa ni ym Mrwsel yw gofalu bod maes llywodraeth leol yn cyflawni rôl allweddol yn ystod y trafodaethau a fydd yn ailbennu perthynas Cymru ag Undeb Ewrop.

Rydyn ni am fanteisio i’r eithaf ar arian yr undeb yn ystod y cyfnod cyn gadael, gan ofalu y bydd unrhyw brosiectau cyfredol ac arfaethedig yn parhau i fod o les i’n cymunedau ni.

Ar y cyd ag amrywiaeth helaeth o bartneriaid, fe fyddwn ni’n gwneud cymaint ag y bo modd i greu’r cysylltiadau hanfodol y bydd angen i’r cynghorau lleol a Chymru gyfan eu defnyddio i lwyddo y tu allan i Undeb Ewrop.

Gan fod deddfau Undeb Ewrop wrth wraidd llawer o waith y cynghorau leol, byddwn ni’n ceisio gofalu na fydd y Deyrnas Gyfunol yn diddymu’r rhai sydd o les i bobl Cymru.

Gorchwyl mawr a chymhleth fydd gadael Undeb Ewrop a llunio deddfau, cytundebau masnachu a threfniadau ariannu newydd i Gymru. Bydd angen nifer o flynyddoedd i’w baratoi a’i gyflawni.

Yn ystod y cyfnod hwnnw, bydd ein swyddfa ym Mrwsel yn parhau i ymgyrchu’n gryf i hyrwyddo anghenion cynghorau lleol a’r cymunedau maen nhw’n eu gwasanaethu.


Mae rhagor o wybodaeth gan: Lucy Sweet

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30