Deddfwriaeth

Mae hawl gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru i sefydlu deddfau o’r enw ‘Deddfau’r Cynulliad’ a allai ddeillio o Fesur Cyhoeddus wedi’i gyflwyno gan Lywodraeth Cymru (ar ôl ymgynghori am Bapur Gwyn fel arfer), un o bwyllgorau’r Cynulliad, un o aelodau’r Cynulliad neu Gomisiwn y Cynulliad. Senedd San Steffan sy’n gyfrifol am ddeddfu mewn meysydd heb eu datganoli.

Mae modd gweld hynt y deddfu, yn ogystal â chanllawiau am y broses, ar wefan y Cynulliad a gwefan Senedd San Steffan.

Dyma fanylion rhai mesurau mae WLGA wedi cyflwyno tystiolaeth yn eu cylch – naill ai yn ystod cyfnod eu llunio (Papur Gwyn) neu’r craffu cyn sefydlu deddf:


Bil Llywodraeth Leol (Cymru) (Cyflwynwyd 26 Ionawr 2015)


Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) (Cyflwynwyd 12 Medi 2016)


Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) (Cyflwynwyd 7 Tachwedd 2016)


Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) (Cyflwynwyd 28 Tachwedd 2016)


Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) (Cyflwynwyd 12 Rhagfyr 2016)


Bil yr Undebau Llafur (Cymru) (Cyflwynwyd 16 Ionawr 2017)


Bil Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) (Cyflwynwyd 13 Mawrth 2017) 


Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) (Cyflwynwyd 02 Hydref 2017)


Mae rhagor o wybodaeth gan: Daniel Hurford

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30