Bwrdd Comisiynu Cenedlaethol Cymru

Nod y Bwrdd Comisiynu Cenedlaethol yn fras yw gwella ansawdd gwaith comisiynu yng Nghymru a meithrin arferion effeithiol mewn perthynas â chomisiynu integredig rhwng awdurdodau lleol a byrddau iechyd lleol.

Ymhlith aelodau’r bwrdd, mae cynrychiolwyr fel a ganlyn: awdurdodau lleol, y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, swyddogion arweiniol rhanbarthau, Fforwm Cenedlaethol y Darparwyr, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (y trydydd sector), Swyddogion Caffael Cymru, Gofal Cymdeithasol Cymru, Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru, asiantaethau gwella a Llywodraeth Cymru.

Rhaglen y Bwrdd Comisiynu Cenedlaethol

Dyma grynodeb o’r prosiectau:

 • Dadansoddiad y farchnad o gartrefi gofal i’r henoed yng Nghymru
 • Helpu i ddatblygu datganiad o sefyllfa’r farchnad ar gyfer cartrefi gofal yn y Gogledd (gan ddefnyddio canlyniadau dadansoddiad y farchnad), ac yn amodol ar adnoddau, datblygu cyfleoedd i rannu’r hyn a ddysgwyd o’r broses hon â rhanbarthau eraill
 • Datblygu cytundeb enghreifftiol er mwyn datblygu partneriaeth ffurfiol a chronfa gyfun ar gyfer comisiynu gwasanaethau gan gartrefi gofal yn integredig
 • Amodau a thelerau enghreifftiol (Safonau) ar gyfer cartrefi gofal a’r gwasanaethau gofal cartref
 • Datblygu ymagwedd sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau tuag at gomisiynu gofal cartref
 • Cefnogi Cyngor Gofal Cymru (Gofal Cymdeithasol Cymru) i ddatblygu strategaeth genedlaethol ar ofal cartref
 • Archwilio’r opsiynau ar gyfer sicrhau gwasanaethau trwy lwybrau caffael a di-gaffael sy’n hyrwyddo gofal person-ganolog a gweithlu cynaliadwy o ansawdd da
 • Archwilio sgiliau a galluogrwydd Comisiynwyr
 • Anableddau dysgu: datblygu canllawiau comisiynu integredig ar gyfer pobl ag anableddau dysgu
 • Llunio canllawiau am gomisiynu gwasanaethau byw gyda chymorth
 • Plant ag anghenion cymhleth yn sgil gwaeledd neu anableddau
 • Llunio llawlyfr am arwain comisiynu cyfun a chydweithredol


Mae rhagor o wybodaeth gan: Steve Vaughan

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30