Rheoliadau Bwyta'n Iach yn yr Ysgol

Beth yw Rheoliadau ‘Bwyta’n Iach yn yr Ysgol’?

Mae’r rheoliadau wedi disodli canllawiau gweithredu Cynllun 'Blas am Oes' bellach. Maen nhw’n pennu’r mathau o fwyd a diodydd y bydd ysgolion yr awdurdodau lleol yn cael eu cynnig ac yn amlinellu safonau maeth ciniawau. Mae’r rheoliadau’n rhan o Fesur ‘Bwyta’n Iach yn yr Ysgol’ sy’n dweud y dylai pob awdurdod lleol a chorff llywodraethu annog pawb yn ei ysgolion i fwyta ac yfed yn iach.

Pam mae’n bwysig bwyta’n iach yn yr ysgol?

Mae pryder ers tro am nifer y plant sy’n ordrwm neu’n dew ac effaith hynny ar iechyd a lles, yn arbennig o ran lleddfu anghydraddoldeb iechyd. Mae bwyta’n wael yn ffactor pwysig yn hyn o beth. Gall y bwyd a’r diodydd sydd ar gael yn yr ysgol fod o gymorth mawr ynglŷn â galluogi plant a phobl ifanc i fwyta yn ôl trefn gytbwys a’u hannog i feithrin arferion iach. Y nod yw trin a thrafod bwyd iach trwy’r ysgol gyfan a hybu agweddau iach at fwyta ac yfed ymhlith plant o’r dechrau.

Pwy yw Cydlynydd Bwyd yn yr Ysgol?

WLGA sy’n cynnal Cydlynydd Bwyd yn yr Ysgol ar y cyd â Llywodraeth Cymru. Prif rôl y cydlynydd yw meithrin cysylltiadau cryf ag arlwywyr, ysgolion a phrif bartneriaid yr awdurdodau lleol i’w helpu i wella a hybu bwyd yn yr ysgol. Ar ben hynny, mae’r cydlynydd yn gyfrifol am oruchwylio’r modd mae’r arlwywyr yn defnyddio meddalwedd i ddadansoddi maeth bwyd a diodydd sydd ar gael yn yr ysgol.

Ble mae rhagor o wybodaeth?

I weld rhagor o wybodaeth am y rheoliadau, darllenwch y canllawiau sydd ar wefan Llywodraeth Cymru neu gysylltu ag Gareth Thomas yn swyddfa WLGA. Cewch chi ragor o wybodaeth am y modd mae’r rheoliadau ar waith yn eich bro chi trwy gysylltu â staff arlwyo’ch awdurdod lleol.


Dolen: Bwyta’n iach mewn ysgolion a gynhelir - Canllawiau statudol i awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu


 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30