Preifatrwydd

Cyrchu gwefan WLGA heb roi'ch enw chi

Cewch chi gyrchu ein tudalen hafan a phori'r wefan gyhoeddus heb fewngofnodi na defnyddio cyfrinair. Dim ond i aelodau WLGA mae peth gwybodaeth ar gael, fodd bynnag, ac efallai y bydd rhaid defnyddio cyfeiriad parod (cookie) fel y gallwn ni wirio manylion y sawl sydd am gyrchu gwybodaeth o'r fath.

Casglu gwybodaeth yn awtomatig

Fel pob gwefan arall, mae'r wefan yma'n cadw cofnod o'r tudalennau sydd wedi'u darllen (ond nid y rhai a'u darllenodd) yn awtomatig. Bydd y sustem gofnodi yn casglu data technegol eraill megis sustem weithredu, porydd/dull cyrchu ac eglurder cyfrifiadur pawb sy'n cyrchu'r wefan). Bydd yn cofnodi ble ar y Rhyngrwyd mae'r wefan wedi'i chyrchu, hefyd, ond nid i nodi neb yn bersonol. Dim ond i baratoi data ystadegol am ddefnyddwyr anhysbys mae'r wybodaeth honno i'w defnyddio. Fydd y sustem ddim yn casglu unrhyw ddata eraill, ac WLGA fydd yn cadw'r hyn sy'n cael ei gasglu ar gyfer cynnal a gwella'r wefan yn unig.

Datgelu manylion personol

Dyw WLGA ddim yn cadw gwybodaeth bersonol am y rhai sy'n cyrchu ei gwefan, oni bai eu bod nhw wedi rhoi manylion personol o'u gwirfodd trwy ebost neu wrth ymholi am ein gwasanaethau neu gyflwyno cais i'w defnyddio. Yn yr achosion hynny, dim ond i roi'r wybodaeth neu'r gwasanaeth a fynnoch chi bydd WLGA yn defnyddio'r data personol a roesoch chi iddi.

Hysbysiad am ddiogelu data

Mae WLGA yn trafod data personol yn unol â Deddf 'Diogelu Data' 1998. Weithiau, efallai y byddwn ni'n cysylltu â chi trwy'r post, ffôn, ffacs, ebost neu neges electronig arall am nwyddau a gwasanaethau a allai fod o ddiddordeb ichi yn ein barn ni.O roi'ch manylion cyswllt, rydych chi'n fodlon inni gysylltu â chi trwy'r dulliau hynny ar gyfer marchnata. Wrth roi gwybodaeth bersonol ar ein gwefan ni, cewch chi gyfle i nodi'r amodau ynglŷn â sut rydyn ni'n ei defnyddio.Os yw'r wybodaeth a roesoch chi i WLGA trwy'r wefan yma wedi'i defnyddio'n groes i'ch cyfarwyddiadau i ni, cysylltwch â'n gwefeistr yn ddiymdroi.

Defnyddio cwcis ar wefan WLGA

Mae cwcis yn ffeiliau testun bychain y bydd gwefannau’n gosod ar eich cyfrifiadur tra boch chi’n eu pori. Maen nhw’n cael eu defnyddio i raddau helaeth i helpu gwefannau i weithio’n effeithlon yn ogystal â rhoi gwybodaeth i berchnogion y gwefannau.

Rydyn ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth ddienw am y modd mae pobl yn defnyddio ein gwefan ni. Bydd yr wybodaeth honno’n ein helpu i wella’r wefan a chynnig gwasanaeth gwell i’r rhai sy’n ei darllen. Bydd y cyfryngau cymdeithasol rydyn ni’n eu defnyddio yn gosod cwcis, hefyd.

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30