Ple cynghorau i drigolion: “Peidiwch difaru na wnaethoch chi bethau’n wahanol. Arhoswch adref. Achubwch fywydau.”

Dydd Mawrth, 24 Mawrth 2020

Mae arweinwyr cynghorau yn galw ar drigolion i lynnu at fesurau llym gan y llywodraeth ar ein bywydau dyddiol, er mwyn ymateb i bandemig Coroonafeirws.

Mae gwasanaethau fel iechyd a gofal cymdeithasol yn cael eu llethu gan y pwyseddau digynsail sydd arnyn nhw o ganlyniad i ymlediad COVID-19.

Bydd timau gorfodi awdurdodau lleol yn chwarae rôl hanfodol yn gweithio gyda’r heddlu i sicrhau bod y mesurau yn cael eu glynnu atyn nhw gan bawb.

 

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan (Rhondda Cynon Taf), Arweinydd CLlLC:

“Dros y dyddiau diwethaf, mae trigolion wedi gorfod gwneud newidiadau mawr i’w bywydau bob dydd er mwyn arafu ymlediad y feirws, arbed gwasanaethau hollbwysig, ac achub bywydau. Fel i’r Prif Weinidog wneud yn glir neithiwr, mae’r amser wedi dod i ni i gyd wneud mwy.”

“Mae staff cyngor allweddol yn gweithio’n ddiflino gan chwarae rôl ganolog yn yr ymdrechion enfawr i ymateb, a hoffwn ddiolch iddyn nhw i gyd am eu gwaith hyd yma ac i ddod dros y misoedd nesaf. Mae’r coronafeirws yn fygythiad gwirioneddol nid yn unig i ni fel trigolion, ond hefyd i allu gwasanaethau megis iechyd a gofal cymdeithasol i barhau i fod yno i ni pan ydyn ni eu hangen nhw fwyaf.

“Os oes unrhyw un yng Nghymru sy’n dal i feddwl eu bod nhw am ba bynnag reswm yn cael eu heithro rhag ysgwyddo’r cyfrifoldeb yma, hoffwn i a fy nghyd arweinwyr cyngor ddweud wrthyn nhw: meddyliwch eto. Ein cyfrifoldeb ni i gyd – pob un person yn y wlad heb eithriad – yw i amddiffyn ein hunain, ein gilydd, ein teuluoedd a’n cymunedau rhag niwed.

“Bydd timau gorfodi cyngor yn gweithio yn agos gyda’r heddlu ac yn barod i ddefnyddio’r holl bwerau gorfodi sydd ar gael iddyn nhw i sicrhau bod pawb ymhob rhan o Gymru yn cydymffurfio â’r gorchmynion.

“Dyma foment hanesyddol i’n cymunedau. Bydd ein plant a’n wyrion a wyresau yn gofyn i ni am y cyfnod hwn mewn blynyddoedd i ddod. Peidiwch bod y person sy’n gorfod dweud wrthyn nhw ‘Dwi’n difaru na wnes i bethau’n wahanol’.”

“Nid yn aml mewn sefyllfaoedd o argyfwng mae cyfle i bob person ddod a’r sefyllfa i ben – ond mae’r cyfle hwnnw gennym ni heddiw: arhoswch adref, achubwch fywydau.”

 

-DIWEDD-

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30