Datblygu a chynorthwyo cynghorwyr

Gwybodaeth i gynghorwyr newydd etholedig

Hoffai’r WLGA longyfarch yr holl gynghorwyr newydd a’r rhai sy’n dychwelyd ar eu hetholiad! Rydym yn edrych ymlaen i weithio gyda chi dros y bum mlynedd nesaf. Dyma rhai o’r adnoddau a all fod yn ddefnyddiol i chi.

Fe fyddech eisoes wedi derbyn copi o’r Canllaw i Gynghorwyr. Byddwn yn diweddaru’r fersiwn ar-lein yma fel bo’r wybodaeth yn newid.

Bydd eich awdurdod lleol yn eich darparu gyda rhaglen anwytho leol, mae’r rhain yn hanfodol ar gyfer cynghorwyr newydd a’r rhai profiadol. Gall bod yn gynghorydd newydd fod yn brofiad heriol, felly os ydych chi’n ansicr am unrhywbeth, neu os hoffech chi unrhyw gyngor neu gefnogaeth, cofiwch gysylltu gyda eich Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd neu swyddogion cefnogi aelodau – mae nhw yno i’c helpu chi. Mae llawer o gynghorau hefyd yn trefnu cynlluniau mentora neu ‘bydi’ ar gyfer cynghorwyr newydd.

Mae’r WLGA hefyd yn darparu amrediad o adnoddau defnyddiol yn ogystal â’r Canllaw i Gynghorwyr, gan gynnwys:

  • Adnoddau e-ddysgu i gynghorwyr - Modiwlau rhyngweithiol yn ymwneud ag ystod o faterion allweddol, felly gallwch ddysgu yn eich amser eich hun
  • Disgrifiadau Rolau Aelodau – efallai y bydd eich cyngor yn darparu gyda rhai, ond dylai y rhain roi amlinelliad da o’r hyn a ddisgwylir gennych yn eich rôl fel cynghorydd neu os y cewch eich apwyntio i bwyllgor neu i rôl uwch
  • Canllawiau i Gynghorwyr – yn cynnwys gweddarlledu, cyfryngau cymdeithasol a chynllunio (Gwelwch waelod y ddewislen ar y chwith)

Digwyddiadau anwytho rhanbarthol i aelodau newydd

Yn dilyn eich digwyddiadau anwytho lleol, bydd gan yr holl aelodau newydd le am ddim ar un o ddigwyddiadau anwytho rhanbarthol y WLGA yn yr Hydref ble y byddwch yn gallu cwrdd a chydweithwyr ar draws eich rhanbarth a chlywed gan yr Ysgrifennydd Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, a Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol. Mwy o wybodaeth yma

Y dyddiadau a’r llefydd ar gyfer y digwyddiadau yma yw:

  • 6ed Hydref – Swyddfeydd Cyngor Caerffili
  • 13eg Hydref – Canolfan Halliwell Caerfyrddin
  • 3ydd Tachwedd – Canolfan Fusnes Conwy
  • 10fed Tachwedd – Marriott Abertawe
  • 17eg Tachwedd – Canolfan All Nations, Caerdydd

Siaradwch gyda eich Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd neu swyddog cefnogi aelodau i archebu eich lle.

Newydd i rôl uwch?

Os ydych wedi cael eich symud i rôl uwch yn ddiweddar, efallai y byddech yn darganfod y Rhaglen Arwain i Gynghorwyr yn ddefnyddiol. Bydd y rhaglen nesaf yn cychwyn yn yr Hydref, ac un arall ym mis Ionawr. Mwy o wybodaeth yma


Mae rhagor o wybodaeth gan: Sarah Titcombe

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30