Deddf newydd ar gyfer gofal cymdeithasol 

Daeth deddf newydd sydd i newid yn llwyr ein ffordd o roi gwasanaethau cymdeithasol i rym heddiw, a bydd rôl flaengar i’r cynghorau lleol o ran ei rhoi ar waith. Nod Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru 2014 yw gofalu bod gofal a... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 06 Ebrill 2016 Categorïau: Newyddion

Codi treth y cyngor i ddiogelu gwasanaethau lleol 

A threth cynghorau lleol Cymru wedi cynyddu o 3.5% ar gyfartaledd, maen nhw’n parhau i bennu cyfradd deg i ddiogelu gwasanaethau lleol hanfodol. Meddai Steve Thomas, Prif Weithredwr Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA): “Mae cyfradd treth... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 30 Mawrth 2016 Categorïau: Newyddion

Dim angen i Estyn fonitro gwasanaethau addysg mwyach 

Mae WLGA wedi croesawu’r cyhoeddiad heddiw na fydd angen i Estyn gadw golwg ar wasanaeth addysg Cyngor Caerdydd mwyach. Yn sgîl y cyhoeddiad hwnnw, does dim gwasanaethau addysg yn amryw gategorïau arbennig Estyn bellach. Yn ystod cyfres... darllen mwy
 
Dydd Iau, 24 Mawrth 2016 Categorïau: Newyddion

Ymarferol, o fewn cyrraedd a gwir ei angen 

Mae arweinyddion llywodraeth leol wedi croesawu adroddiad sy’n gofyn am gyfres o newidiadau uchelgeisiol ond ymarferol i ddiwygio trefn ariannu cynghorau lleol Cymru. Mae adroddiad y Comisiwn Annibynnol dros Faterion Ariannol Llywodraeth Leol... darllen mwy
 
Dydd Iau, 24 Mawrth 2016 Categorïau: Newyddion

Cyllideb 2016 Llywodraeth San Steffan - Datganiad WLGA 

Yn sgîl cyhoeddiad Canghellor Trysorlys San Steffan heddiw, fe fydd pwysau o hyd ar y gwasanaethau cyhoeddus lleol. Mae’u cyllidebau wedi crebachu i raddau nas gwelwyd erioed ers 2009-10. Er bod y dyraniad sydd wedi’i gadarnhau y mis hwn ar gyfer... darllen mwy
 
Dydd Iau, 17 Mawrth 2016 Categorïau: Newyddion

Gohirio'r 'Hawl i Brynu' i ateb y galw am dai 

Mae nifer o gynghorau lleol yn ystyried rhoi’r ‘Hawl i Brynu’ o’r neilltu am bum mlynedd fel y bydd digon o dai cymdeithasol ar gael yng Nghymru. Meddai llefarydd ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA): “Un o flaenoriaethau’r... darllen mwy
 
Dydd Iau, 10 Mawrth 2016 Categorïau: Newyddion

Cyflwyno rhaglen 'Gweithio gydag Awtistiaeth' yn ysgolion cynradd Cymru 

Diben rhaglen ‘Dysgu gydag Awtistiaeth’ yw codi ymwybyddiaeth o awtistiaeth ymhlith plant ysgolion cynradd Cymru. Mae’r rhaglen wedi’i llunio ar y cyd â chynghorau Casnewydd, Tor-faen a Chaerffili a bydd yn cynnig i broffesiynolion, rhieni,... darllen mwy
 
Dydd Iau, 03 Mawrth 2016 Categorïau: Newyddion

WLGA o blaid bod yn aelod o Undeb Ewrop 

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn gryf o’r farn y dylai’r Deyrnas Gyfunol fod yn aelod o Undeb Ewrop. Mae wedi mynegi’r farn honno eto ar ôl cadarnhad y bydd refferendwm am aelodaeth y Deyrnas Gyfunol o Undeb Ewrop ar 23ain Mehefin... darllen mwy
 
Dydd Llun, 22 Chwefror 2016 Categorïau: Newyddion

Menter nofio'n rhad ac am ddim i bobl y lluoedd arfog yng Nghymru 

Bydd cynghorau lleol Cymru yn ymwneud â menter arloesol trwy gynnig cyfle i’r rhai sydd, neu a fu, yn y lluoedd arfog nofio’n rhad ac am ddim. Bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi £100,000 i ariannu’r nofio, y fenter ddiweddaraf mewn pecyn cynyddol o... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 03 Chwefror 2016 Categorïau: Newyddion

Gofyn am gymorth i ateb gofynion statudol 

Mae’r cynghorau lleol wedi gofyn am ragor o gymorth ariannol i ateb gofynion Mesur yr Amgylchedd a fydd gerbron y Cynulliad Cenedlaethol heddiw. Er eu bod yn croesawu’r mesur yn ffordd bwysig o fynd i’r afael â’r newid hinsoddol a gofalu y bydd... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 02 Chwefror 2016 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30