Y Cynllun Atgyfeirio Cenedlaethol ar gyfer Ymarfer Corfforol Lleddfu poen yn rhan is y cefn

Mae’r Cynllun Atgyfeirio Cenedlaethol ar gyfer Ymarfer Corfforol yn rhoi cyfle i gleifion gymryd rhan mewn rhaglen ymarfer gymeradwy fydd yn eu helpu i symud yn haws a lleddfu poen yn rhan is eu cefn dan ofal hyfforddwyr arbenigol ym maes gofalu am y cefn. Mae’r cynllun yn defnyddio arferion gorau’r DG ac yn gweithredu yn ôl safonau gwladol.

Mae Llywodraeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Ffitrwydd Cymru, Cymdeithas Freiniol y Ffisiotherapyddion, yr awdurdodau lleol, Iechyd Cyhoeddus Cymru a’r byrddau iechyd lleol yn ymwneud â’r cynllun.

Prif nodau’r cynllun 

 • Cynnig ffordd drefnus a diogel o atgyfeirio cleifion fel y gallan nhw gymryd rhan mewn rhaglen ymarfer i leddfu poen yn rhan is y cefn. 
 • Cynnig ffordd drefnus a diogel o atgyfeirio cleifion fel y gallan nhw ymarfer yn annibynnol wedyn. 
 • Cynnig rhaglen ymarfer ddiogel ac effeithiol sy’n addas i anghenion y cleifion. 
 • Gwella’r cleifion o ran cryfder a’r gallu i sefyll a symud yn dda. 
 • Gwella gallu’r cleifion o ran gweithredu yn y byd. 
 • Cynyddu hyder y cleifion. 
 • Gwella pob claf o ran iechyd ei feddwl a’i les. 
 • Lleddfu’r ynysu cymdeithasol ymhlith cleifion. 
 • Cryfhau tuedd cleifion i gydio mewn gweithgareddau corfforol dros y tymor hir.

Safonau ansawdd

 • Mae’r cynllun yn defnyddio’r arferion gorau ac yn cyd-fynd â’r canllawiau gwladol presennol. 
 • Mae gan bob hyfforddwr sy’n ymwneud â’r cynllun Gymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol (Lefel 3) yn ogystal â chymhwyster yn unol â safon alwedigaethol D449 (gweithio gyda chleifion sydd wedi’u hatgyfeirio) a chymhwyster lefel 4 ‘Hyfforddwr Gofalu am y Cefn’ mae mudiad Skills Active yn ei gydnabod. Ar ben hynny, maen nhw i gyd wedi bod mewn gweithdy ychwanegol am gynnal dosbarthiadau ymarfer asgwrn y cefn. 
 • Mae pob hyfforddwr wedi’i yswirio’n briodol a’i gofrestru’n arbenigwr ymarfer.

Mae’r cynllun ar gyfer cleifion mae meddyg teulu wedi’u trin am boen cymedrol yng nghanol y cefn a/neu gleifion mae'u cyflyrau’n fwy cymhleth sydd wedi’u hatgyfeirio ar ôl ffisiotherapi.

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30