Rhaid parhau i fuddsoddi yn y gwasanaethau cymdeithasol 

Mae WLGA yn croesawu dau adroddiad sydd wedi’u cyhoeddi heddiw am bwysigrwydd y gwasanaethau cymdeithasol yn nhrefn iechyd y wlad a’r ffaith nad oedd digon o arian wedi’i neilltuo ar eu cyfer dros y blynyddoedd. Mae adroddiad yr Health Foundation(1) ... darllen mwy
 
Dydd Iau, 13 Hydref 2016 Categorïau: Newyddion

Cynnydd trwy Raglen ‘Amrywiaeth mewn Democratiaeth’ 

Er bod peth cynnydd, mae angen rhagor o weithredu ac arwain i ofalu bod aelodau pob cyngor yn fwyfwy amryfal. Dyma brif neges cynhadledd Rhaglen ‘Amrywiaeth mewn Democratiaeth’ heddiw yng Nghaerdydd. Mae Llywodraeth Cymru yn arwain y rhaglen gyda ... darllen mwy
 
Dydd Iau, 13 Hydref 2016 Categorïau: Newyddion

Cefnogi bwriad Llywodraeth Cymru i adolygu Rhaglen ‘Cymunedau’n Gyntaf’ 

Mae WLGA yn cefnogi’r cynnig gyhoeddodd Llywodraeth Cymru heddiw ynglŷn ag adolygu Rhaglen ‘Cymunedau’n Gyntaf’ ac ystyried rhoi rhywbeth newydd yn ei lle. Meddai Arweinydd WLGA, y Cynghorydd Bob Wellington CBE: “Er ei bod wedi newid dros y... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 11 Hydref 2016 Categorïau: Newyddion

Cynghorau’n croesawu dull newydd o ddiwygio  

Mae cynghorau lleol wedi croesawu dull newydd o ddiwygio llywodraeth leol a gyhoeddwyd heddiw gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, Mark Drakeford AC. Mae awdurdodau lleol wedi wynebu cyfnod heriol o gyni ac ansicrwydd dros... darllen mwy
 

Gwasanaeth y Cyngor yn parhau i wella er gwaethaf pwysau cynyddol ar y gyllideb 

Mae’r ffigurau diweddaraf yn dangos bod llywodraeth leol yng Nghymru yn dal i gyflwyno gwasanaethau cyhoeddus o ansawdd er gwaetha’r pwysau ar gyllidebau lleol sy’n parhau i gynyddu. Mae’r ffigurau a gyhoeddwyd gan Uned Ddata Llywodraeth Leol... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 07 Medi 2016 Categorïau: Newyddion

Ymateb CLlLC i’r adroddiad ar barciau a mannau gwyrdd yng Nghymru 

Mae CLlLC wedi amlygu ymateb arloesol cynghorau lleol i’r pwysau cyllidebol parhaus sy’n cael ei roi ar gynnal a chadw parciau lleol yng Nghymru. Mae’r sylwadau yn dilyn cyhoeddi adroddiad lle mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn rhybuddio y gallai ... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 07 Medi 2016 Categorïau: Newyddion

Llywodraeth leol yn dechrau trafod y setliad yn dilyn Brexit 

Mae dirprwyaeth o WLGA ym Mrwsel yr wythnos hon i helpu i sicrhau bod llywodraeth leol yn cadw ei llais cryf yng nghyd-drafodaethau’r dyfodol i siapio perthynas Cymru ag Ewrop. Deng wythnos yn unig ar ôl pleidlais y Deyrnas Unedig i ymadael, bydd ... darllen mwy
 
Dydd Llun, 05 Medi 2016 Categorïau: Ewrop Newyddion

Y cynghorau yn dal wedi ymrwymo i adsefydlu ffoaduriaid Syria  

Flwyddyn ar ôl ei lansio, mae CLlLC wedi atgyfnerthu ymrwymiad llywodraeth leol Cymru i raglen adsefydlu ar draws y DU ar gyfer ffoaduriaid agored i niwed Syria. Mae Rhaglen Adsefydlu Pobl Agored i Niwed (VPR) Syria, a lansiwyd ym mis Medi 2015,... darllen mwy
 
Dydd Sadwrn, 03 Medi 2016 Categorïau: Newyddion

Diolch i arweinydd cyngor lleol am wasanaeth hir 

Mae WLGA wedi diolch i’r Cynghorydd Mel Nott am wasanaethu’r cyhoedd ers llawer o flynyddoedd yn sgîl ei benderfyniad i ildio awenau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr cyn bo hir. Meddai Prif Weithredwr WLGA, Steve Thomas CBE: “Gan... darllen mwy
 
Dydd Iau, 01 Medi 2016 Categorïau: Newyddion

Llongyfarch disgyblion am eu canlyniadau yn arholiadau TGAU a Bagloriaeth Cymru 

Mae WLGA wedi llongyfarch disgyblion TGAU a Bagloriaeth Cymru am yr hyn maen nhw wedi’i gyflawni yn ystod blwyddyn addawol a sefydlog o ran canlyniadau. Mae canran y rhai enillodd raddau A*-C (66.6%) yr un faint â’r ddwy flynedd flaenorol ac... darllen mwy
 
Dydd Iau, 25 Awst 2016 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30