Swyddi gwag

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) yn cynrychioli buddiannau llywodraeth leol ac yn hybu democratiaeth leol yng Nghymru. Ei phrif ddibenion yw hyrwyddo llywodraeth leol well, hyrwyddo ei enw da a chefnogi awdurdodau wrth ddatblygu polisïau a blaenoriaethau a fydd yn gwella gwasanaethau cyhoeddus a democratiaeth. Mae CLlLC yn sefydliad trawsbleidiol dan arweiniad gwleidyddol sy’n ceisio rhoi llais cryf i lywodraeth leol ar lefel genedlaethol. Mae’r Gymdeithas yn sefydliad aelodaeth sy’n cynrychioli'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru, mae’r 3 awdurdod tân ac achub a’r 3 awdurdod parc cenedlaethol yn aelodau cyswllt. Mae CLlLC yn credu bod gwasanaethau’n cael eu darparu orau o fewn fframwaith democrataidd o atebolrwydd lleol ac y dylai’r bobl sy’n defnyddio gwasanaethau cyhoeddus allu dweud eu dweud gymaint â phosib’ ynglŷn â’r modd maent yn cael eu trefnu, eu rheoli a’u hariannu. Llywodraeth leol sy’n cael ei chyfrif fel yr haen o lywodraeth sydd agosaf at ddefnyddwyr gwasanaeth ac sydd yn y lle gorau i ymateb i’w hanghenion. Cydnabyddir mai rôl y llywodraeth ganolog yw pennu’r strategaeth ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yn genedlaethol, ond llywodraeth leol sy’n darparu’r gwasanaeth ar sail amgylchiadau lleol. Cafodd CLlLC ei sefydlu’n wreiddiol yn 1996 fel corff datblygu polisi a chorff cynrychioliadol. Ers hynny, mae CLlLC wedi datblygu’n sefydliad sydd hefyd yn arwain ar welliant a datblygu, caffael, materion cyflogaeth ac yn cynnal amrywiaeth o gyrff partner sy’n cefnogi llywodraeth leol.
Our priorities are underpinned by our core aims to secure:
Mae ein blaenoriaethau wedi'u seilio ar ein hamcanion craidd i sicrhau: 1. Diwygio, gwelliant parhaus ac ymrwymiad i bartneriaeth - rydym yn credu mewn diwygio llywodraeth leol a cheisio gwelliant parhaus fel proses ar gyfer darparu gwell canlyniadau a gwasanaethau i bobl Cymru, ac wrth sicrhau bod adnoddau'n cael eu defnyddio mor effeithiol ac effeithlon â phosibl; 2. Cyllid teg a hyblyg – mae angen mwy o ymreolaeth ariannol a hyblygrwydd ar gynghorau i ymateb i anghenion a blaenoriaethau lleol. Dylid trosglwyddo grantiau penodol i'r setliad, ar ôl cyfnod y cytunwyd arno, a dylai Llywodraeth Cymru gostio ac ariannu unrhyw fentrau a/neu ddeddfwriaeth genedlaethol newydd yn llawn a dylai ymrwymo i setliadau ariannol aml-flwyddyn, fel y gall cynghorau gynllunio'n fwy effeithiol; 3. Ymrwymiad i'r egwyddor o Sybsidiarity – dylai Llywodraeth Cymru a'r Senedd ymrwymo i'r Siarter Ewropeaidd o Hunanlywodraeth Leol a'r egwyddor o sybsidiarity, lle mae'r rhagdybiaeth yw bod pŵer yn cael ei drosglwyddo i lefel y llywodraeth sydd agosaf at y bobl. Mae gan Lywodraeth Cymru rôl strategol genedlaethol glir, ond mae cynghorau am weld momentwm y tu ôl i ddatganoli pwerau y tu hwnt i Fae Caerdydd i lywodraeth leol ac i gymunedau lleol. Byddwn hefyd yn: 1. Hyrwyddo rôl ac amlygrwydd cynghorwyr ac arweinwyr cynghorau, gan bwysleisio eu mandad democrataidd cyfartal gyda gwleidyddion cenedlaethol. 2. Sicrhau uchafswm disgresiwn lleol mewn deddfwriaeth neu ganllawiau statudol lle mae gan gynghorau a rhanbarthau hyblygrwydd wrth bennu blaenoriaethau, gwasanaethau a threfniadau llywodraethu rhanbarthol. 3. Hyrwyddo gwelliant a arweinir gan y sector, gyda phwyslais ar ddigidol ac arloesi, cefnogi awdurdodau i rannu arfer gorau, datblygu sgiliau'r gweithlu a datblygu rhaglen adolygu cymheiriaid gorfforaethol newydd. 4. Annog democratiaeth leol fywiog, hyrwyddo mwy o amrywiaeth a gwell ymgysylltiad democrataidd a chefnogi datblygiad a hyfforddiant cynghorwyr. 5. Cefnogi awdurdodau i reoli eu gweithlu yn effeithiol drwy ein rôl fel Sefydliad y Cyflogwyr.
Wrth weithio tuag at ei brif ddibenion, rydym yn ceisio bod: 1. Uchelgeisiol yn ein disgwyliadau ac yn ein gweledigaeth ar gyfer democratiaeth leol a gwasanaethau lleol; 2. Yn atebol i'n haelodau a'n haelodau; 3. Yn rhagweithiol wrth amddiffyn a hyrwyddo democratiaeth leol, ein datblygiad polisi a'n hymgysylltiad ag aelodau; 4. Derbyn drwy wrando ar ac ystyried ystod barn ein haelodau, partneriaid a rhanddeiliaid; 5. Ymateb drwy ein gwasanaethau a'n cefnogaeth i'n haelodau a'n haelod-awdurdodau; 6. Cydweithio yn ein dull o lywodraethu a gweithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid eraill. Rydym hefyd yn gweithio tuag at gynnal a hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a hawliau dynol; Gan gynnwys hyrwyddo amrywiaeth mewn democratiaeth a chefnogi cynghorwyr yn eu rôl fel cynrychiolwyr lleol a etholwyd yn ddemocrataidd. Rydym wedi ymrwymo i gydraddoldeb a thegwch ac er nad ydym yn gorff statudol, rydym yn gweithredu yn ysbryd deddfwriaeth fel y Ddeddf Cydraddoldeb, y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru).
Mae CLlLC yn lle cyffrous i weithio. Mae CLlLC wrthi'n adolygu ei swyddfeydd gyda'r bwriad o gadw swyddfa yng Nghaerdydd gyda mwy o waith cartref o fis Medi 2021. Ar hyn o bryd, mae CLlLC wedi'i leoli yng Nglanfa'r Iwerydd, Bae Caerdydd, ac mae ein swyddfeydd yn hygyrch ac mewn lleoliad cyfleus ymhlith hen rwydwaith camlas Bae Caerdydd, o fewn pellter cerdded i Fae Caerdydd a Chanol Dinas Caerdydd; Caerdydd yw un o'r dinasoedd mwyaf amrywiol, ffyniannus a bywiog yn y DU. Rydym yn ceisio cynnig amgylchedd gwaith cyfeillgar, cefnogol a hyblyg i staff ac mae gan staff hawl i amrywiaeth o fudd-daliadau, gan gynnwys: 1. Codiadau cyflog cynyddrannol a chynllun pensiwn llywodraeth leol cyfrannol 2. 27 diwrnod o wyliau blynyddol, gan godi i 30 ar ôl 3 blynedd ac yna codi i 33 ar ôl 8 mlynedd o wasanaeth, ynghyd ag 8 diwrnod o wyliau banc 3. Polisi gweithio hyblyg sy'n cwmpasu Flexitime, gweithio hyblyg gan gynnwys opsiynau i weithio gartref. 4. Cynllun beicio i'r gwaith, cyfleusterau benthyciadau teithio 5. Amrywiaeth o bolisïau cefnogol, gan gynnwys seibiannau gyrfa, rhannu swyddi, cynllun prynu gwyliau a threfniadau gwyliau eraill. 6. Mamolaeth hael, mabwysiadu, tadolaeth ac absenoldeb rhiant a rennir 7. Swyddfa wedi'i lleoli'n ganolog yng nghanol un o ddinasoedd mwyaf bywiog y DU

Swyddi gwag

Vacancy Grade Closing Date

Swyddog Cadernid a Diogelwch

Gradd 5 SCP 33-41 (£41,418 - £49,498) yn amodol ar werthuso swyddi Dydd Sul 2 Mehefin 2024           

Rheolwr Cyflenwi Rhaglen Seiber

Gradd 5 SCP 33-41 (£41,418 - £49,498) yn amodol ar werthuso swyddi Dydd Sul 2 Mehefin 2024      

 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30