Cwestiynau Cyffredin


Oes rhaid imi fod yn gynghorydd profiadol i ddod?

 

  • Bydd unrhyw gynghorydd yn cael dod ar yr amod bod ganddo ddigon o brofiad i gymryd rhan. Os ydych chi’n ymwneud yn ddigonol â phrosesau penderfynu, llunio polisïau neu adolygu yn eich cyngor, bydd modd ichi ddefnyddio’r hyn rydych chi wedi’i ddysgu wedyn.

Oes angen natur academaidd i gymryd rhan?

 

  • Nac oes! Mae’r rhaglen hon yn un ymarferol iawn. Rhaid rhoi’ch holl sylw i iddi a bod yn fodlon siarad a gwrando ymhlith y cynghorwyr eraill, ond mae’r hwyluswyr yn barod eu cymwynas a does dim ysgrifennu nac asesu ffurfiol.

Fydd rhaid dod i bob sesiwn?

 

  • Fydd. Er mwyn graddio o'r rhaglen a derbyn tystysgrif, bydd angen i chi fynychu pob un o'r tri modiwl. Sylwch fod y rhaglen wedi'i diweddaru a bellach yn cynnwys sesiwn ar-lein (modiwl rhif 2). Bydd y sesiynau ar-lein yn cael eu cyflwyno trwy Teams.

Sut mae gwneud y gorau o’r rhaglen?

 

  • Mynd ati o ddifrif a bod yn sir beth yr hoffech chi ei gyflawni trwy gymryd rhan ynddi. Hoffech chi feithrin medrau arwain? Os felly, ble y byddwch chi’n eu defnyddio wedyn? Oes rhyw orchwyl yr hoffech chi gymorth i’w gyflawni? Beth rydych chi’n bwriadu ei wneud dros y flwyddyn i ddod? Allwch chi fireinio eich bwriadau neu eu pwyso a’u mesur gyda chymorth y cynghorwyr eraill?

Mae rhan o'r cwrs yn un preswyl, oes angen i mi aros draw?

 

  • Mae pob rhaglen yn cynnwys tri modiwl – y cyntaf a'r olaf yn fodiwlau preswyl. I adlewyrchu'r newid i weithio o bell rydym bellach yn cynnig yr ail fodiwl ar-lein. Ar gyfer yr elfennau preswyl, er bod cyflwyno’r cwrs swyddogol yn dod i ben ar ddiwedd y dydd, mae llawer o’r trafod a’r dysgu pwysig yn parhau dros swper a gyda’r nos. Mae cyfranogwyr blaenorol wedi awgrymu bod y trafodaethau anffurfiol hyn a chymharu arfer ac ymagweddau'r un mor bwysig â'r sesiynau wedi'u hwyluso.

Oes llawer o waith paratoi ar gyfer y cwrs?

 

  • Dim llawer. Bydd eisiau tua awr o waith ysgafn i baratoi ar gyfer pob modiwl. Mae’n bwysig paratoi, fodd bynnag, er mwyn gwneud y gorau o’r amser gyda chynghorwyr eraill a hwyluswyr.

Faint o gynghorwyr sy’n cael dod o bob awdurdod?

 

  • Mae hynny’n dibynnu ar faint sydd wedi cyflwyno cais. Cynigir dau le i bob awdurdod yn gyntaf. Os nad yw pob un wedi manteisio ar hynny, bydd rhagor o leoedd ar gael. I gadw cyfrinachedd yn y setiau dysgu, tri i bedwar cynghorydd o bob awdurdod fydd yr uchafswm, fodd bynnag. Dim ond hyn a hyn o aelodau awdurdodau’r parciau cenedlaethol a’r gwasanaethau tân fydd yn cael dod os yw’r cyfanswm o awdurdod eu hardal yn fwy na’r uchafswm.

Pwy fydd yn talu am y bwyd a’r llety?

 

  • Mae'r llety a'r holl brydau bwyd yn cael eu talu fel rhan o'r rhaglen. Fodd bynnag, os yw Cynghorwyr yn dymuno aros ar y noson cyn i'r rhaglen ddechrau rhaid i'r Cyngor drefnu hwn a thalu amdano. Bydd disgwyl i gynghorau dalu costau teithio ac unrhyw gostau parcio. Rydym yn annog cynrychiolwyr i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus pryd bynnag y bo modd. 

Gaf i ddod gyda chymar, a minnau’n rhoi’r tâl ychwanegol am lety?

 

  • Gan mai dim ond i gynghorwyr y bydd agweddau ffurfiol ac anffurfiol ar gael, fydd cymar ddim yn cael dod oni bai bod angen cynhaliwr arnoch chi. Sylwch ar gyfer y modiwl ar-lein, y cynrychiolydd enwebedig yw'r unig berson sydd wedi'i gymeradwyo i fod ar yr alwad fideo. Ni ddylai unrhyw un arall fod ar yr alwad.

Pwy sy'n penderfynu pwy fydd yn mynychu'r rhaglen?

 

  • Bydd gan eich cyngor weithdrefn ar gyfer blaenoriaethu ac enwebu cynghorwyr i fynychu’r rhaglen. Rydym yn cynnig dau le gwarantedig i bob cyngor ar draws y ddwy raglen. Yn dibynnu ar lefel y galw, efallai y byddwn yn gallu cynnig y warchodfa gyntaf a'r ail le wrth gefn. Fodd bynnag, ni all mwy na phedwar cynghorydd o'ch cyngor gymryd rhan. Eleni rydym yn cyflwyno system archebu newydd, a fydd yn gweithio fel a ganlyn:

 

  • Dylai Penaethiaid Gwasanaethau Democrataidd anfon e-bost at Gwelliant@wlga.gov.uk i roi manylion y 2 gynghorydd enwebedig, a’r gronfa gyntaf a’r ail wrth gefn gyda’r wybodaeth ganlynol: (1) Enw, (2) Cyfeiriad ebost, (3) Rhaglen a ffefrir - Gogledd / De / Y Naill neu’r Llall

 

  • Bydd Penaethiaid Gwasanaethau Democrataidd yn cael cadarnhad o ba gynghorwyr sydd wedi cael cynnig lle. Rhaid iddynt roi gwybod cynghorwyr perthnasol

 

  • Gall cynghorwyr sydd â lle wedi’i gadarnhau archebu eu hunain ar y rhaglen drwy wefan CLlLC

 

  • Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw: I'w gadarnhau

 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30