Trafnidiaeth

Mae’r awdurdodau lleol yn gyfrifol am gludiant, ffyrdd, strydoedd a thrafnidiaeth. Ystyr ‘trafnidiaeth’ yn y cyd-destun hwn yw adeiladu a chynnal a chadw’r priffyrdd, cynnal a chadw pontydd ac adeiladau perthnasol eraill, diogelwch y ffyrdd, cludiant cyhoeddus, teithio trwy gerdded a seiclo, cludiant cymunedau, cynllunio, rheoli trafnidiaeth, rheoli tagfeydd a chydlynu cyfleustodau er nad rhestr gynhwysfawr mo hon.

Mae’r awdurdodau lleol yn gyfrifol am 32,000 km o ffyrdd yng Nghymru (95% o’r ffyrdd i gyd achos mai Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am y cefnffyrdd a’r traffyrdd).

I gadw at y gyfraith, rhaid i bob cyngor weithio ar y cyd â chwmnïau cludiant (bysiau a threnau), maes adeiladu, cyrff cynllunio, cyfleustodau, grwpiau cludiant ac, yn anad neb, â’i gilydd.

Mae’r awdurdodau lleol yn rheoli Grant Cynorthwyo’r Gwasanaethau Bysiau a Chynllun y Tocynnau Mantais sy’n cynnig cymorth i gwmnïau bysiau. Maen nhw’n parhau i gydweithio â chwmnïau, Llywodraeth Cymru, Cymdeithas y Cludiant Cymunedol a chyrff cysylltiedig eraill i gynnal rhwydwaith bysiau er llesiant economaidd cymunedau ledled y wlad.

Yn sgîl Deddf Teithio’n Weithgar Cymru 2013, rhaid i’r awdurdodau lleol gynnig llwybrau cerdded a seiclo a hyrwyddo teithio o’r fath. Maen nhw’n cydweithio â Llywodraeth Cymru i’r perwyl hwnnw.


Ffyrdd sydd heb eu mabwysiadu yng Nghymru: adroddiad rhagarweiniol ar gyfer Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Adolygiad o’r problemau sy’n gysylltiedig â ffyrdd preifat ac argymhellion ynghylch sut i ymdrin â nhw. Gallwch ddarllen mwy yma


Links:


Mae rhagor o wybodaeth gan: Tim Peppin

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30