Datganiadau i’r wasg

Datganiadau i'r wasg

Ymchwiliad Covid-19 y DU: CLlLC yn ymateb i ganfyddiadau Modiwl 1 

Mewn ymateb i gyhoeddi adroddiad Modiwl 1 o’r Ymchwiliad Covid-19 y DU, dywedodd Arweinydd CLlLC, y Cynghorydd Andrew Morgan OBE: “Ar ran llywodraeth leol yng Nghymru, diolchwn i’r Farwnes Hallett am ei gwaith yn adlewyrchu ar ein profiadau... darllen mwy
 
Dydd Iau, 18 Gorffennaf 2024 Categorïau: Newyddion

Datganiad ar fframwaith newydd 20mya 

Dywedodd Andrew Morgan OBE, Arweinydd CLlLC a'r Llefarydd ar Drafnidiaeth: "Rydym yn croesawu'r ffordd y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi ymgysylltu â chynghorau i adolygu'r canllawiau gwreiddiol a galluogi cynghorau i ailedrych ar rai rhannau o... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 16 Gorffennaf 2024 Categorïau: Newyddion

Ymateb CLlLC i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar ddiwygio'r dreth gyngor  

Mewn ymateb i gadarnhad Llywodraeth Cymru ynghylch yr amserlen ar gyfer diwygio’r dreth gyngor, mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) yn cyhoeddi’r datganiadau canlynol gan arweinwyr grwpiau gwleidyddol: Y Cynghorydd Andrew Morgan... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 15 Mai 2024 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Tai

CLlLC yn talu teyrnged wrth i Mark Drakeford ildio’r awennau fel Prif Weinidog 

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan OBE, Arweinydd WLGA: “Ar ran CLlLC a llywodraeth leol, hoffwn fynegi fy ngwerthfawrogiad diffuant o’r arweinyddiaeth ragorol a’r ymroddiad diwyro y mae Mark Drakeford wedi’u dangos yn ystod ei gyfnod fel Prif... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 19 Mawrth 2024 Categorïau: Democratiaeth leol a llywodraethu Newyddion

Arweinydd CLlLC yn talu teyrnged i'r Llywydd ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 

Mae Arweinydd CLlLC, y Cynghorydd Andrew Morgan, wedi talu teyrnged i’r Cynghorydd Huw David OBE yn dilyn y cyhoeddiad y bydd yn sefyll lawr fel Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yr awdurdod... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 06 Mawrth 2024 Categorïau: Democratiaeth leol a llywodraethu Newyddion

CLlLC yn rhybuddio am effaith ar gymunedau oherwydd diffyg buddsoddiad yng Nghyllideb y Gwanwyn  

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) wedi galw heddiw ar Lywodraeth y DU i ailystyried ei dyraniadau cyllidebol i fynd i’r afael ag anghenion dybryd cymunedau ledled Cymru, gan fynegi braw ynghylch y diffyg cyllid ar gyfer gwariant... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 06 Mawrth 2024 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion

CLlLC yn ymateb i fap diwygio bysiau Llywodraeth Cymru 

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan OBE, Arweinydd a Llefarydd Trafnidiaeth WLGA: “Ar ran CLlLC, rwy’n croesawu’r amcanion a nodir yn y llwybr. Mae’r llwybr yn adlewyrchu dull partneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru, Trafnidiaeth Cymru, awdurdodau... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 05 Mawrth 2024 Categorïau: Datblygu economaidd, cynllunio, trafnidiaeth ac adfywio Newyddion

Llywodraeth leol yn croesawu £25 miliwn, ond angen am gyllid cynaliadwy hir-dymor 

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) heddiw wedi croesawu’r cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru o £25m yn ychwanegol i awdurdodau lleol yn 2024-25. Ond mae CLlLC yn rhybuddio nad yw dal yn unman agos i fod yn ddigon i gwrdd â’r bwlch cyllidol o ... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 07 Chwefror 2024 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion

CLlLC yn ymrwymo i weithio gyda Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â diwylliant Tân ac Achub De Cymru 

Mae’r CLlLC wedi ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ynghylch camau i’w cymryd i fynd i’r afael â’r diwylliant gweithio yn Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, mater a amlygwyd yn ddiweddar mewn adroddiad annibynnol. Mae pedwar comisiynydd... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 07 Chwefror 2024 Categorïau: Diogelwch cymunedau a thân ac achub Newyddion

“Hollbwysig” bod arian canlyniadol yn cael ei ddarparu i gynghorau Cymru yn llawn 

Yn ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth y DU am gyllid ychwanegol i gynghorau yn Lloegr, dywedodd y Cynghorydd Anthony Hunt (Torfaen), Llefarydd CLlLC dros Gyllid: “Mae’r cyhoeddiad heddiw y bydd cynghorau yn Lloegr yn derbyn £600m yn ychwanegol... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 24 Ionawr 2024 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30