Dadansoddi’r Farchnad Cartrefi Gofal i Bobl Hŷn 2016

 

Dadansoddiad o’r Farchnad: Lleoliadau cartrefi gofal i bobl hŷn yng Nghymru yn 2016

 

Datganiad drafft o’r sefyllfa yw’r dadansoddiad ac nid yw wedi’i gwblhau eto. Gofynnir i chi ei drin fel drafft. Bydd yr argymhellion yn cael eu haddasu yng ngoleuni trafodaethau yn dilyn y dadansoddiad cychwynnol. Mae gwaith ychwanegol wedi’i wneud a bydd adroddiad mwy cryno’n cael ei gwblhau ym mis Rhagfyr a fydd yn cael ei gyfieithu i’r Gymraeg. Treialwyd y gwaith yng ngogledd Cymru i ddechrau ym mis Mai 2016 ac mae’r ddogfen gyntaf yn cynnwys y tablau o’r astudiaeth beilot. Estynnwyd yr ymarfer ar draws gweddill Cymru ym mis Awst ac mae’r tablau o’r ymarfer hwn wedi’u cynnwys yn atodiad 1. Adeiladu ar y dadansoddiad o’r farchnad cartrefi gofal i bobl hŷn i ddatblygu fframwaith adrodd cenedlaethol a ddyluniwyd i gynhyrchu adroddiadau rheoli manwl fel mater o drefn.  

 

Drafftio papur trafodaeth: Gwella ansawdd gwybodaeth i lywio comisiynu gwasanaethau integredig o Gartrefi Gofal i Bobl Hŷn

Saesneg yn unig

 

Mae’r papur hwn yn cynnig sefydlu gweithgor i symud ymlaen â’r cynnig i ddatblygu fframwaith adrodd cenedlaethol ar gartrefi gofal i bobl hŷn i hwyluso cynhyrchu gwybodaeth rheoli ansawdd da ar berfformiad, gweithgaredd a gwariant fel mater o drefn i Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol. Bydd y wybodaeth hefyd yn llywio darparwyr presennol a darparwyr posibl ar gyflwr y farchnad i gartrefi gofal (galw a chyflenwi). Bydd yr egwyddorion yn berthnasol i bob gwasanaeth i bob grŵp cleient. Y prif wahaniaeth yw y bydd unrhyw ddadansoddiad o’r farchnad yn y dyfodol o ran gwasanaethau eraill yn cael ei gasglu a'i gynnal o'r dechrau gan osgoi unrhyw ymarferion pellach ar raddfa fawr.

 

Cyflwyniad: Adnabod y gwybodaeth rheoli sydd ei angen ar gyfer rheoliad casgliad

Saesneg yn unig


Dolen:


Mae rhagor o wybodaeth gan: Maria Bell

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30