Adnoddau - Adroddiadau CLlLC

27 Tachwedd 2020: Y Diweddaraf am Drefniadau Pontio'r UE - Gweler yr adroddiad yma (Saesneg yn unig)

  • To provide an update on the latest position regarding the ending of the EU transition period and report on the materials produced by WLGA to assist local authorities in their preparations.

Tachwedd 2020: Effaith trefniadau pontio'r UE ar fasnach yng Nghymru - Gweler yr adroddiad yma 

  • Mae’r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar effaith allforio nwyddau a goblygiadau posib ar gyfer busnesau pan fydd y DU yn gadael y Farchnad Sengl a’r Undeb Tollau ar 31 Rhagfyr 2020.

27 Medi 2019: Y newyddion diweddaraf ar Brexit - Gweler yr adroddiad yma / Gweler yr atodiad yma (Saesneg yn unig)

  • Mae'r adroddiad hwn yn darparu'r datblygiadau diweddaraf ar y gwaith sydd wedi cael eu gwneud gan awdurdodau lleol i baratoi ar gyfer yr amrywiaeth o canlyniadau posib Brexit, gan gynnwys Brexit heb gytundeb.

19 Gorffennaf 2019: Y newyddion diweddaraf ar Brexit - Gweler yr adroddiad yma (Saesneg yn unig)

  • Mae’r adroddiad hwn yn darparu trosolwg o’r datblygiadau diweddaraf yn ymwneud â Brexit yn ogystal â’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch yr heriau sy’n wynebu awdurdodau lleol a’r camau paratoadol a gaiff eu cymryd.

Ymweliad Cynrychiolwyr CLlLC i Gernyw - Brexit: Paratoadau Llywodraeth Leol a Goblygiadau ar gyfer Economïau Rhanbarthol a Gwledig ar ôl Brexit - Ymweliad Cynrychiolwyr CLlLC i Gernyw - 31 Ionawr / 01 Chwefror 2019 - Gweler yr adroddiad canlyniad yma

  • Trefnwyd yr ymweliad gyda Chyngor Cernyw i gyfnewid safbwyntiau a gwybodaeth ar barodrwydd Llywodraeth Leol ar gyfer Brexit; cynigion Llywodraeth y DU ar gyfer Pysgodfeydd, Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig; cysylltiadau gydag Ewrop ar ôl Brexit; a’r safbwyntiau presennol ar gynigion sy’n dod i’r amlwg ar gyfer cyllid datblygu rhanbarthol a pholisi (gan ddisodli arian yr UE).

22 Chwefror 2019: Y newyddion diweddaraf ar Brexit - Gweler yr adroddiad yma (Saesneg yn unig)

  • Mae’r adroddiad hwn yn darparu'r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch datblygiadau cyffredinol Brexit, cynnig sydd wedi’i gyflwyno gan CLlLC ar ran pob Awdurdod Lleol i Gronfa Bontio’r UE Llywodraeth Cymru a Phanel Ymgynghorol Paratoadau Brexit a sefydlwyd rhwng Llywodraeth Cymru, CLlLC ac awdurdodau lleol. 

25 Ionawr 2019: Diweddariad ar Brexit ac adborth o’r drafodaeth yn y Cyngor Partneriaeth - Gweler y papur yma (Saesneg yn unig)

  • Dyma'r diweddaraf yn y gyfres o adroddiadau i Fwrdd Gweithredu WLGA a Chyngor, cynhyrchiad fel mae digwyddiadau Brexit wedi datblygu

26 Hydref 2018: Camau gweithredu yn dilyn Ymweliad Dirprwyaeth CLlLC â Brwsel 8-10 Hydref 2018 – Gweler yr adroddiad yma (Saesneg yn unig)

  • Darparu Aelodau ag adborth o ymweliad dirprwyaeth CLlLC â Brwsel, ac amlygu’r prif negeseuon a chamau gweithredu yn deillio o’r trafodaethau a gynhaliwyd.

Papur Polisi Cymdeithas Llywodraeth Leol Gogledd Iwerddon (NILGA) – Adroddiad Deilliant Ymweliad Dirprwyaeth â Chymru (Bargeinion Dinesig a Thwf mewn Ymarfer) 15-16 Tachwedd 2018 – Gweler yr adroddiad yma (Saesneg yn unig)

  • Ymwelodd dirprwyaeth NILGA o aelodau etholedig a swyddogion o ddeg o gynghorau Gogledd Iwerddon â Cymru ar wahoddiad Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, er mwyn archwilio a dysgu o’r broses yn ymwneud â Bargeinion Dinesig a Bargeinion Twf a allai fod yn berthnasol i gynghorau yng Ngogledd Iwerddon. Archwiliodd y grŵp hefyd gyfleoedd o ran cyllid ôl-Frexit (yn cynnwys opsiynau yn lle Cyllid yr UE), gwaith tuag at gydlyniad rhanbarthol datblygu economaidd yng Nghymru, a rôl cynghorau mewn llunio lle.

Mae rhagor o wybodaeth gan: Neville Rookes

 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 07553 655939
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30