Posts From Mehefin, 2022

Gwobrau Gymdeithas Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth Cyhoeddus – 2021 – Tîm Gwasanaeth Gorau: Gwasanaethau Iechyd yr Amgylchedd, Safonau Masnach a Rheoleiddio (CBS Caerffili) 

Mae Gwobrau’r Gymdeithas Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth Cyhoeddus (APSE) i gydnabod y gorau mewn gwasanaethau cyhoeddus ac i rannu'r arfer gorau hwnnw gyda phawb. Yn 2021 derbyniodd APSE 320 o geisiadau aruthrol ar gyfer y Gwobrau, gyda phob un yn dangos ymrwymiad clir i nodau gwelliant parhaus a darparu rhagoriaeth mewn gwasanaethau cyhoeddus. Mae Gwobrau'r Gymdeithas Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth Cyhoeddus yn cydnabod y gorau o ran gwasanaethau rheng flaen llywodraeth leol ledled y Deyrnas Unedig, ac yn dilyn rownd drwyadl o feirniadu.

 

Cyrhaeddodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili’r rhestr fer ar gyfer wobr 'Tîm Gwasanaeth Gorau: Gwasanaethau Iechyd yr Amgylchedd, Safonau Masnach a Rheoleiddio' ar gyfer ei Wasanaeth Olrhain Cysylltiadau.

 

Cafodd y tîm Tracio, Olrhain a Diogelu'r cyngor ei greu yn ystod cyfnod eithriadol i ddarparu gwasanaeth olrhain cysylltiadau yn y gymuned, gan gyflogi pobl leol i gefnogi'r gymuned yn ystod y pandemig.

 

Bwriad y gwasanaeth oedd cydweithio i sefydlu gwasanaeth Olrhain Cysylltiadau i helpu adfer cymdeithasol ac economaidd ein cymunedau, mewn modd sy'n ddiogel ac sy'n amddiffyn y GIG a'n timau gofal cymdeithasol. Dechreuodd Caerffili ei wasanaeth gyda thîm o ddeugain o staff wedi'u hadleoli gan ddefnyddio model gweithio o bell.

 

Mae'r tîm bellach yn gweithredu gwasanaeth olrhain cysylltiadau soffistigedig sy'n perfformio'n dda, sy'n hanfodol i'n hymateb i COVID-19 ac yn cynnig cefnogaeth a chyngor cynhwysfawr i'n dinasyddion i'w cynorthwyo i gydymffurfio â gofynion hunan ynysu i helpu cadw ein cymunedau'n ddiogel.

Dydd Mercher, 22 Mehefin 2022 13:52:00 Categorïau: Caerffili COVI9-19 Gwobrau Gwobrau (Gweithlu)

Gwobrau Gymdeithas Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth Cyhoeddus – 2021 – 'Tîm Gwasanaeth Gorau: Gwasanaeth Arlwyo' – (CBS Caerffili) 

Mae Gwobrau’r Gymdeithas Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth Cyhoeddus (APSE) i gydnabod y gorau mewn gwasanaethau cyhoeddus ac i rannu'r arfer gorau hwnnw gyda phawb. Yn 2021 derbyniodd APSE 320 o geisiadau aruthrol ar gyfer y Gwobrau, gyda phob un yn dangos ymrwymiad clir i nodau gwelliant parhaus a darparu rhagoriaeth mewn gwasanaethau cyhoeddus. Mae Gwobrau'r Gymdeithas Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth Cyhoeddus yn cydnabod y gorau o ran gwasanaethau rheng flaen llywodraeth leol ledled y Deyrnas Unedig, ac yn dilyn rownd drwyadl o feirniadu.

Enillodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wobr am y Tîm Gwasanaeth Gorau: Gwasanaeth Arlwyo, am yr ymateb i ddosbarthu prydau ysgol am ddim yn ystod y pandemig.

Ym mis Mawrth 2020, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai ysgolion yn cau ar unwaith oherwydd y pandemig COVID-19. Roedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn wynebu'r her o sut i ddarparu gwasanaeth prydau ysgol am ddim i dros 6,243 o ddisgyblion.

Dangosodd tîm arlwyo'r awdurdod lleol sgiliau entrepreneuriaeth, creadigrwydd ac arweinyddiaeth gadarn gan weithredu gwasanaeth darparu prydau ysgol am ddim i'r cartref sy'n cynnwys gweithio mewn partneriaeth â chyflenwyr lleol a dros 20 maes gwasanaeth yn yr awdurdod lleol.

Dydd Mercher, 22 Mehefin 2022 13:34:00 Categorïau: Caerffili COVI9-19 Gwobrau Gwobrau (Gweithlu)

Gwobrau Gymdeithas Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth Cyhoeddus – 2021 – Tîm Gwasanaeth Gorau: Chwaraeon, Hamdden a Gwasanaethau Diwylliannol (CBS Caerffili) 

Mae Gwobrau’r Gymdeithas Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth Cyhoeddus (APSE) i gydnabod y gorau mewn gwasanaethau cyhoeddus ac i rannu'r arfer gorau hwnnw gyda phawb. Yn 2021 derbyniodd APSE 320 o geisiadau aruthrol ar gyfer y Gwobrau, gyda phob un yn dangos ymrwymiad clir i nodau gwelliant parhaus a darparu rhagoriaeth mewn gwasanaethau cyhoeddus. Mae Gwobrau'r Gymdeithas Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth Cyhoeddus yn cydnabod y gorau o ran gwasanaethau rheng flaen llywodraeth leol ledled y Deyrnas Unedig, ac yn dilyn rownd drwyadl o feirniadu.

Cyrhaeddodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili’r rhestr fer am y Wobr Tîm Gwasanaeth Gorau: Chwaraeon, Hamdden a Gwasanaethau Diwylliannol, am agwedd anhygoel y tîm tuag at adleoli yn ystod y pandemig.

Yn ystod cyfnod o her eithriadol, mae'r Tîm Gwasanaethau Chwaraeon a Hamdden yng Nghaerffili nid yn unig wedi parhau i ddarparu amrywiaeth eang a gwahanol o gyfleoedd chwaraeon a hamdden egnïol, ond hefyd wedi defnyddio ei adnoddau i gefnogi ymateb y Cyngor i COVID-19.

Dydd Mercher, 22 Mehefin 2022 13:06:00 Categorïau: Caerffili COVI9-19 Gwobrau Gwobrau (Gweithlu)

Cyflogaeth a Gefnogir Sir Benfro - Rhaglen i Bawb (CS Penfro) 

Yn 2021, cafodd Cyngor Sir Penfro eu rhoi ar y rhestr fer am wobr ‘Amrywiaeth a Chynhwysiant’ y LGC am eu rhaglen Cyflogaeth a Gefnogir.  Dechreuodd y rhaglen yn ôl yn 2018 pan ddywedodd pobl ag anableddau dysgu ac awtistiaeth wrth y Cyngor bod arnynt eisiau mwy o gyfleoedd am gyflogaeth â thâl.  Roedd hyn fel rhan o broses ymgysylltu ac ymgynghori cynhwysfawr i ddatblygu Strategaeth Anableddau Dysgu. Y cyfle cyflogaeth cyntaf oedd cyflogi Cefnogwyr Anableddau Dysgu i weithio gyda swyddogion yng Nghyngor Sir Penfro a phartneriaid y trydydd sector i ddatblygu’r camau gweithredu ag amlinellwyd yn y strategaeth a’u rhoi ar waith.  Mae’r rhaglen yn arloesol nid oherwydd bod yr elfennau unigol yn newydd neu heb eu profi o’r blaen, ond oherwydd ei fod wedi dod a nifer o ddulliau sydd wedi’u profi ynghyd i greu rhaglen strategol sy’n alinio amcanion ar draws nifer o agendâu.   Mae’r rhaglen yn bartneriaeth rhwng yr awdurdod lleol, y bwrdd iechyd lleol a phartneriaid y trydydd sector allweddol.   Mae’r rhaglen yn gydran allweddol o gynllun gweithredu cydraddoldeb y Cyngor, gan yrru cynnydd mewn cyflogaeth anabledd ar draws yr awdurdod lleol nid yn unig o fewn y rhaglen ei hun.   O gyflogi 25 unigolyn ag anabledd yn 2017, bellach mae Cyngor Sir Penfro yn cyflogi dros 65 unigolyn ag anabledd yn ei raglen cyflogaeth a gefnogir.

 

Ar y Rhestr Fer - Gwobrau LGC 2021

Dydd Mercher, 22 Mehefin 2022 12:14:00 Categorïau: Gwobrau (Amrywiaeth a Chynhwysiant) Gwobrau (Gweithlu) Sir Benfro

FiNi – Cydweithio i ddatblygu Arweinwyr gwych (CBS Caerffili a Heddlu Gwent) 

Mae Cyngor Caerffili a Heddlu Gwent wedi ymuno i lansio rhaglen arweinyddiaeth arloesol ar y cyd gyda'r nod o ddatblygu cenhedlaeth newydd o arweinwyr beiddgar ac arloesol.

Cafodd y fenter, o’r enw ‘FiNi’, ei lansio heddiw (dydd Mercher 7 Gorffennaf) gan Jane Hutt, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol.

Syniad Christina Harrhy (Prif Weithredwr CBSC) a Pam Kelly (Prif Gwnstabl Heddlu Gwent) yw FiNi sy'n rhannu dyhead i ddatblygu rhaglen arweinyddiaeth uchelgeisiol i sicrhau bod gan uwch reolwyr y sgiliau a'r cymwyseddau uchaf.

Bydd wyth o weithwyr o'r ddau sefydliad yn ffurfio'r garfan gyntaf erioed i gymryd rhan yn y rhaglen - pedwar o Gyngor Caerffili a phedwar o Heddlu Gwent. Bydd y rhaglen arweinyddiaeth 12 mis yn cael ei darparu gan Brifysgol De Cymru a bydd y garfan gychwynnol yn allweddol wrth helpu llunio cyfeiriad a chynnwys y cwrs ar gyfer cyfranogwyr yn y dyfodol.

Dydd Mercher, 22 Mehefin 2022 11:51:00 Categorïau: Arweinyddiaeth - Gweithlu Arweinyddiaeth - Partneriaeth Caerffili

Adolygiad Cynllunio Datgarboneiddio Llywodraeth Leol Cymru – Rhwydwaith Gwres (CBS Pen-y-bont ar Ogwr) 

Yn Adolygiad Cynllunio Datgarboneiddio Llywodraeth Leol Cymru ar sefyllfa bresennol y Cynllunio Datgarboneiddio yn Llywodraeth Leol Cymru, dadansoddwyd yr ymyriadau a restrir yng nghynlluniau Datgarboneiddio cynghorau yn ôl pedwar maes blaenoriaeth, yn cynnwys Adeiladau, Symudedd a Chludiant, Caffael, a Defnydd Tir. Mae’r meysydd hyn yn adlewyrchu’r meysydd blaenoriaeth a nodwyd gan Lywodraeth Cymru yn eu hadroddiad Carbon Sero Net 2030 ar gyfer y sector cyhoeddus.  

 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wrthi’n datblygu prosiect Rhwydwaith Gwres Tref i leihau defnydd ynni drwy wresogi adeiladau. Mae’r Cyngor wedi sefydlu is-gwmni a fydd yn eiddo i’r awdurdod a bydd yn galluogi iddo gael mynediad at grant o £1 miliwn gan Lywodraeth y DU i ffurfio rhan o’r gyllideb gyfalaf £3.4 miliwn sydd ei hangen ar gyfer cam cyntaf y rhwydwaith.

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30