Gwasgariad Lloches

Mae gan lawer o awdurdodau lleol a chymunedau ar draws y wlad hanes maith a pharhaus o groesawu a chefnogi ceiswyr lloches a ffoaduriaid mewn angen.

Mae Deddf Mewnfudo a Lloches 1999 yn nodi bod unigolyn sy’n ceisio lloches yn y DU ac sydd, neu sy’n debygol o fod yn ddiymgeledd, yn gymwys gyda’u dibynyddion am gefnogaeth tra mae eu cais am loches yn cael ei ystyried. 

Gwasgariad yw’r broses ble mae’r Swyddfa Gartref yn symud ceiswyr lloches diymgeledd i ardaloedd awdurdod lleol ar draws y DU sydd wedi gwirfoddoli i gymryd rhan yn rhaglen gwasgariad Llywodraeth Y DU, a ddechreuodd yn 2001.    

Mae gan Gymru bedair ardal gwasgariad lloches penodedig, Casnewydd, Caerdydd, Abertawe a Wrecsam, sydd yn cefnogi 3219 o geiswyr lloches (ffigyrau hyd at Chwef 2020).  Mae Partneriaeth Ymfudo Strategol Cymru wedi gweithio’n agos gydag ardaloedd gwasgariad ers dechrau’r rhaglen i gefnogi dull yr ALl ar gyfer gwasgariad i helpu a rheoli’r effeithiau a hybu’r manteision. 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Mae rhagor o wybodaeth gan: Anne Hubbard - Rheolwr

Ffôn: 02920 468635 neu 07950 954925 Ebost: anne.hubbard@wlga.gov.uk 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 07553 655939
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30